Kort om emnet

Det er opprettet et 10 studiepoengs emne i JFSPR1010 Engelsk for jurister som har oppstart høsten 2018. Emnet ENGSEMJ Engelsk for jurister er nedlagt og det gis tilbud om eksamen i 30 studiepoengs emnet for siste gang våren 2019.  

Emnet har som hovedmål å styrke studentenes kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk i en juridisk kontekst. Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke studentenes kompetanse som juristlingvister.

Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet eller jobbe i et arbeidsmiljø der engelsk blir brukt, og vil utdype sine kunnskaper om et utenlandsk rettssystem. Dessuten vil kurset forbedre engelskferdighetene før studentene tar et engelskspråklig valgemne senere i studiet.

Fra høsten 2016 består kurset av de følgende elementene:

 • Innføring i angloamerikansk rettssystem, historie, offentlig og privat rett, prosedyre og føderalisme.
 • Innføring i juridisk fagterminologi/teknikk og forbedring av grammatikk
 • Skriftlige og muntlige øvelser (oversettelse av juridiske tekster, oppsummering av rettsaker, skriving av avtaler og brev, prosedyre konkurranse)
 • Juss i aksjon (juss i angloamerikanske samfunnet, advokatliv osv)

Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Gjennom ulike muntlige øvelser (bl.a. ”moots”, rollespill, diskusjoner) vil du utvide ditt ordforråd og kjennskap til idiomatiske og fagtekniske uttrykk. I tillegg trener du på både generelle og fagspesifikke lese og skriveferdigheter i engelsk. Du vil lære å unngå de typiske feilene nordmenn gjør i engelsk når det gjelder både ordvalg og uttale, grammatikk og tegnsetting. Innføringen i det politiske systemet og rettssystemet er gjort i et komparativt perspektiv. Det sammenlignes systematisk med norske forhold.

Kunnskap

Dette har du kunnskaper om etter å ha fullført emnet:

 • rettssystemet i USA og Storbritannia og rollen av ’caselaw
 • sentrale juridiske konsepter og termer med fokus på følgende områder: contract law, tort law, criminal law, civil procedure , constitutional and transnational/international law
 • advokatpraksis i USA og Storbritannia og transnational advokatpraksis

Ferdigheter

Dette kan du etter å ha fullført emnet:

 • forklare og drøfte engelske tekster i ulike juridiske sjangere
 • lese og forstå “cases” på engelsk
 • oversette og skrive tekster med juridisk innhold
 • skrive formelle juridiske tekster av ulik art på engelsk
 • sammenligne det anglo-amerikanske og det norske rettssystemet
 • diskutere samfunnsmessige og juridiske forhold og argumentere på engelsk
 • holde et kort foredrag på engelsk og presentere en sak på engelsk

Generell kompetanse

Emnet gir generell kompetanse i engelsk for jurister, samt at det forbedrer studentenes muntlige, skriftlige og grammatiske ferdigheter.

Faget skal også øve opp studentenes evne til systematisk å tenke komparativt og i et bredere perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Emnet Engelsk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Den som har oppnådd graden Cand.jur eller master i rettsvitenskap kan ikke følge emnet. Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Søknadsfrist er lik som frist for kurspåmelding for studieprogrammet Rettsvitenskap.

Ansatte som ikke er immatrikulert som student ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.

Ansatte
Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har grunnleggende engelsk-kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JFSPR1110 – Engelsk for jurister

Undervisning

Undervisningen går over to semestre, med oppstart om høsten og avsluttende eksamen om våren. Det forutsettes at studenten møter godt forberedt til timene. Hjemmearbeid innebærer blant annet å lese, forberede innlegg, gjøre oversettelser og grammatikkoppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse i timene, for eksempel gjennom høytlesing og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter - krav for å kunne avlegge eksamen:

Studenter som ikke møter opp til de 2 første undervisningstimene uten å melde fra på forhånd vil få sin påmelding til emnet slettet.

Det kreves oppmøte på 50% av undervisningen. I tillegg må hver student få godkjent 8 oppgaver: ’locating cases’; ’translation’; ’case summary’; ’case presentation’; ’client letter’; ’moot’; ’thematic presentation’; og ’essay’. Studenter som ønsker å slutte på emnet i løpet av semesteret må gi beskjed om dette

Eksamen

Det er krav om oppmøte til undervisning og gjennomføring av obligatoriske aktiviteter for å kunne avlegge eksamen i emnet, se under overskriften Undervisning.

Eksamen består av en 6-timers skriftlig eksamen og en muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet. Begge må tas i samme (vår-) semester. Den endelige karakteren regnes ut på grunnlag av skriftlig og muntlig eksamen i forholdet 2:1.

Hjelpemidler

Engelsk-engelsk ordbok

Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Engelsk for jurister kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Engelsk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår. Godkjenningen av emnet som del av 3. studieår gjelder for studenter som avlegger eksamen i emnet våren 2015 og alle senere semestre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Emnet er nedlagt og det gis tilbud om eksamen i emnet siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk

Engelsk