Dette emnet er nedlagt

EURO2101 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i EØS-avtalens regler. Siktemålet med EØS-avtalen er å knytte EFTA-landenes markeder til EUs indre marked. Et viktig tiltak for å oppnå dette er å sikre at de samme reglene gjelder i EFTA-landene som i EU. EØS-avtalen er derfor utformet slik at den i stor grad speiler EUs regler om det indre marked, i tillegg til at det er tatt i bruk mekanismer som skal sikre regellikhet også over tid. Utviklingen siden avtalen trådte i kraft i 1994 har vist at EØS-reglene har stor betydning for norske myndigheters handlefrihet, og siktemålet med dette emnet er å påvise på hvilken måte dette skjer.

Hva lærer du?

Du vil få en oversikt over EØS-avtalens oppbygging og system, du vil lære hvordan regler som er vedtatt i EU gjøres til en del av EØS-avtalen, og videre innlemmes i norsk rett. Du vil også lære hovedtrekkene i reglene om de fire friheter, det vil si reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, kapital og personer, samt statsstøttereglene. Dette er regler som i særlig grad har betydning for utforming av nasjonal politikk og virkemiddelbruk ved gjennomføringen av denne politikken.

Opptak og adgangsregulering

Studenter ved Europastudier (bachelor) (under utfasing) har fortrinnsrett. Andre studenter tas opp når det er ledig kapasitet.

Emnegrupper emnet kan inngå i:

Emnet er ett valgfritt emne i 40-gruppe Europastudier (40-EURO).

Emnet kan også inngå i bachelor i Internasjonale studier, som valgfritt emne i Fordypning i jus.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Institusjonene i EU forutsettes kjent. Det anbefales at STV1200 eller STV1201 (eller tilsvarende) er avlagt på forhånd. Studenter ved Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) anbefales å ta emnet i sjette semester.

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Inger Hamre og Fredrik Sejersted (red.): EU- og EØS-relevante tekster, 6. utgave, Universitetsforlaget 2012.

Regler for innarbeidelser finnes i kapittel 3 i Hjelpemidler for Master i rettsvitenskap

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk innenfor Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) for studenter opptatt Høsten 2005 eller seinere. For studenter tatt opp høsten 03 og 04 kan emnet inngå som et valgfritt Europaemne

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Vår 2019

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis våren 2019. 

Undervisningsspråk

Norsk