Kort om emnet

Det er opprettet et 10 studiepoengs emne i JFSPR1210 – Fransk for jurister som har oppstart høsten 2018. Emnet FRAJUR Fransk for jurister er nedlegges og det gis tilbud om eksamen i 15 studiepoengs emnet for siste gang våren 2019.  

Emnet har som hovedmål å styrke studentenes språkkompetanse i fransk, både skriftlig og muntlig. Det vil være særlig fokus på juridisk fagterminologi.

Dessuten utgjør emnet en innføring i det franske politiske system og rettssystem (organisasjon og virkemåte).

Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke studentenes kompetanse som juristlingvist.

Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet, jobbe i et arbeidsmiljø der fransk blir brukt, og utdype deres kunnskap i et utenlandsk rettssystem.

Kurset består av de følgende elementene:

  • Innføring i det franske politiske system og rettssystem
  • Innføring i fransk arbeidsliv
  • Skriftlige og muntlige øvelser av ulik art
  • Grammatikk

Gjennom ulike øvelser vil du utvikle ordforråd og ditt kjennskap til idiomatiske og fagtekniske uttrykk, bli oppmerksom på ”lumske likheter” (faux amis) og lære viktige fraser.

I tillegg trener du på både generelle og profesjonelle lese- og skriveferdigheter i fransk og jobber med oversettelser med juridisk innhold til og fra norsk.

Innføringen i det franske politiske system og rettssystem er gjort i et komparativt perspektiv. Det sammenlignes systematisk med det norske rettssystemet.

 


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskap

Dette har du lært når du har fullført emnet:

  • De franske statsmaktene og deres innbyrdes forhold og det franske rettssystemets særegenhet
  • Domstolenes organisasjon og kompetanser
  • De ulike stadiene i en vanlig rettssak (rettsprosess) i Frankrike
  • Den franske grunnlovens innhold og innføring i den franske rettskildelæren.
  • Den franske forvaltningen, dens organisasjon, både på nasjonalt og lokalt nivå
  • De ulike juridiske yrkene i Frankrike
  • Å sammenligne det franske og det norske rettssystemet
  • Nyttig terminologi i EU-rett på fransk.

Ferdigheter

Dette kan du etter å ha studert faget:

  • Du har utviklet din leseteknikk i fransk; du kan lese og forstå franske tekster av ulik vanskelighetsgrad og i ulike sjangere (presseartikler, rettsavgjørelser osv.).
  • Du kan oversette tekster med juridisk innhold mellom begge språk (fransk – norsk / norsk - fransk)
  • Du kan uttrykke deg muntlig på fransk både i dagligdagse og i profesjonelle vendinger.
  • Du er i stand til å holde muntlige referater på fransk av faglig karakter.
  • Du kan skrive administrative brev, redigere din CV, søke en jobb på fransk.
  • Du har utviklet dine evner til å forstå, forklare og analysere forskjellige teksttyper og sjangere, bl.a. fransk lovgivning og rettspraksis.
  • Du kan sammenligne det franske og det norske rettssystemet.
  • Du kan finne frem det nødvendige rettsmaterialet både på biblioteket og på nettet.

Generell kompetanse 

Emnet gir den som følger kurset en generell kompetanse i fransk for jurister, samt at det forbedrer dens muntlige, skriftlige og grammatiske ferdigheter.

Faget skal også øve opp evnen til systematisk å tenke komparativt og i et bredere perspektiv (bl.a. transnasjonalt, europeisk og internasjonalt).

Opptak og adgangsregulering

Emnet Fransk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Også søkere som har oppnådd graden Cand.jur eller master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass.
Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Dokumentasjon på oppfyllt forkunnskapskrav leveres på Infosenteret innen søknadsfrist.

Ansatte som ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.

Ansatte
Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves språkkunnskaper i fransk på nivå med B- eller C-språk. Hvis det er tvil om kravet er oppfylt, innhentes uttalelser fra vedkommende lærer/ansvarlige språkmiljø.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JFSPR1210 – Fransk for jurister

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker i høstsemesteret og 12 uker i vårsemesteret med 3 timer undervisning pr. uke (inkludert 1 time grammatikk per uke). Det forutsettes at deltakerne er aktive med muntlige og skriftlige øvelser.

For å kunne gå opp til eksamen skal hver student:

  • Holde et foredrag på 10 min. om organisasjon og virkemåte i det franske eller norske politiske system eller rettssystem (høstsemester)
  • Levere og få godkjent en semesteroppgave på 5 sider om organisasjon og virkemåte i det franske politiske system eller rettssystem (høst- eller vårsemester)
  • Gi en presentasjon på 10 min. om semesteroppgaven (vårsemester)

Hjemmearbeid innebærer blant annet:

  • å skrive oppgaver om forskjellige temaer
  • gjøre oppgaver rundt juridisk terminologi
  • grammatikkoppgaver

Kurset krever aktiv deltakelse i timene, for eksempel gjennom diskusjon og gruppearbeid.

Eksamen

Du må ha gjennomført obligatoriske aktiviteter for å kunne avlegge eksamen i emnet, se under overskriften Undervisning.

Eksamen består av en 5-timers skriftlig eksamen.

Den endelige karakteren regnes ut på grunnlag av skriftlig og muntlig eksamen. Den bedømmes etter en gradert skal fra A til E for bestått og F for ikke bestått. På eksamen vil studentene også bli bedømt på grunnlag av deres pensumkunnskap (pensumforståelse), evne til å uttrykke seg og deres prestasjon i semesteroppgaven (5 sider maks.)

Hjelpemidler

Fransk-fransk ordbok.

Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Fransk for jurister kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Fransk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår. Godkjenningen av emnet som del av 3. studieår gjelder for studenter som avlegger eksamen i emnet våren 2015 og alle senere semestre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Emnet er nedlagt og det gis tilbud om eksamen i emnet for siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk

Fransk