JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant

Kort om emnet

Viktig informasjon om kommende semestre

JFEXFAC04 er under utvikling. Høsten 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å evaluere emnet og gi anbefalinger om hvordan det burde utvikles, særlig for å svare på kritiske innspill fra studenthold. Arbeidsgruppen leverte sin rapport høsten 2022, med forslag til endringer i emnets læringskrav og litteratur, undervisningstilbud og vurderingsform. Rapporten kan leses her. Programrådet for Master i rettsvitenskap sluttet seg til arbeidsgruppens anbefalinger i møte 13. september 2022 og anmodet studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer om å følge opp arbeidet med å fase inn de anbefalte endringene.

Betydningen for deg som student: Som ledd i innfasingen av de anbefalte endringene vil det kunne skje endringer i emnets læringskrav og litteratur mv. fra semester til semester. Opplysninger om emnet på tidligere semestersider bør derfor ikke anses som en pålitelig guide til emnets innhold i kommende semestre.


Emnet inngår i 2. studieår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

På den ene side presenterer emnet en rekke analytiske perspektiver og verktøy som kan bidra til en dypere forståelse av rett og rettslig argumentasjon. I språk- og argumentasjonsteori ser vi blant annet på årsaker til tolkningsproblemer, legaldefinisjoner og ulike argument-typer. I normteorien blir du kjent med ulike typer normer, som plikt- og kompetansenormer samt avveiningsnormer, og forholdet mellom normer og verdier og rettigheter.
På den annen side presenterer emnet normative og kritiske perspektiver på retten som gir grunnlag for dypere forståelse og kritisk refleksjon over rettens innhold og utforming. Her ser vi blant annet på rettens funksjoner og rettsstatens verdigrunnlag, på ulike former for kritikk av retten, både internt og eksternt, og på hvilke forbindelseslinjer det er mellom rett og moral. 

Temaene kan sies å utgjøre elementer i en juridisk allmenndannelse. De analytiske og kritiske ferdighetene man opparbeider gjennom emnet, er relevante for forståelsen av rett og rettslig argumentasjon på alle trinn av studiet. De normative perspektivene, ikke minst om rettens legitimitet og verdigrunnlag, har allikevel en særlig nær forbindelse til, og kan bidra til en dypere forståelse av, temaer på JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt emne skal du ha oppnådd kunnskap om:

 • Språkets rolle i jussen og sentrale språkteoretiske begreper og skillelinjer
 • Sentrale normbegreper og andre sider ved vårt rettsspråk
 • Elementær argumentasjonsteori
 • Rettens legitimitet og verdigrunnlag
 • Ulike kritiske perspektiver på retten
 • Forholdet mellom rett og moral

Ferdigheter

 • Etter endt emne skal du kunne:
 • Identifisere ulike kilder til tolkningsproblemer
 • Analysere ulike typer rettslige normer
 • Analysere argumentasjon for deskriptive og normative standpunkter
 • Vurdere rettsregler i lys av rettens funksjoner og verdigrunnlag
 • Reflektere kritisk over rettens innhold og utforming
 • Vurdere rettslige normer i lys av ulike etiske teorier 

Generell kompetanse

Studenten skal gjennom tilegnelse av analytiske, normative og kritiske perspektiver kunne analysere og reflektere kritisk over rettsstoffet og rettslig argumentasjon innenfor øvrige deler av studiet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller opptak til enkeltemner.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot alle exfac-varianter som tilbys ved UiO (f.eks. HEXFAC1000, EXFAC03-AAS, SVEXFAC03).

I tillegg:

Exfac fra ekstern lærested?

Les om godkjenning av eksterne eksamener ved Det juridiske fakultet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og kurs, og må sees i sammenheng med egenstudier.

 

Eksamen

4 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Tidligere eksamensoppgaver

Obligatorisk oppgave

I emnet er det én obligatorisk oppgave som må være godkjent for at man skal kunne avlegge eksamen. Godkjent obligatorisk oppgave er kun gyldig det semesteret den tas. Du må altså levere og bestå den obligatoriske oppgave også ved gjentak av emnet. Ved tilfeller av ikke-godkjent oppgave vil det, om innleveringen anses som et reelt forsøk, vil man få mulighet til å levere en revidert oppgave til vurdering.

Om Lovdata Pro på eksamen f.o.m H22

På bakgrunn av faglærers vurdering er det besluttet at det for JFEXFAC04 gis tilgang til Lovdata Pro under eksamen, men at det ikke gis tilgang til fritekstmerknader. Begrunnelsen er følgende: Formålet med eksamensoppgaven i emnet er å teste studentenes kunnskaper om og forståelse av temaene oppgitt i emnets læringskrav. Til forskjell fra det som gjelder for de øvrige obligatoriske emnene på studiet, er praktikumsoppgaver lite egnet i JFEXFAC04. Eksamensoppgaven vil ikke kreve av kandidatene at de foretar juridiske drøftelser, men at de kan gjengi og reflektere over innholdet i pensum. Tilgang til fritekstmerknader ville da kunne gitt enkelte kandidater en urimelig fordel. Fakultetet har derfor besluttet at det ikke vil være tilgang til slike merknader på skoleeksamen i JFEXFAC04.

Dette har du tilgang på i Lovdata under skoleeksamen: https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2022/lovdata-eksamen-vedtak.html

 

 

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk