UiO innfører blind klagesensur på eksamen

Fra 1. august 2014 trådte følgende endring i Universitets og høyskoleloven i kraft:

§ 5-3 fjerde ledd:

(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.

Endringen innebærer at fra og med eksamen høsten 2014 vil ikke klagesensor få vite klagers opprinnelige karakter, og det vil ikke være anledning til å begrunne en klage på karakteren.

Sensuren i klageomgangen vil altså bli behandlet på samme måte som første gang besvarelsen ble sensurert.

Les mer om klage på eksamen her.

 

Publisert 5. nov. 2014 11:50