JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inngår i 2. studieår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

Til examen facultatum møter en et utvalg spørsmål gruppert i tre deler. Del A tar opp enkelte hovedspørsmål fra rettsfilosofien. Del B tar opp rettsteoretiske spørsmål aktualisert av nyere trekk ved rettsutviklingen. Del C tar opp et enkelte spørsmål vedrørende språk og argumentasjon som er særlig relevante for jurister.

Alle de tre deler inneholder vesentlige innslag av etikk. I del A kommer dette særlig til syne i tematikken knyttet til rett og praktisk fornuft. I del B kommer det særlig til syne i legitimitetsteorien. I del C kommer det etiske element bl.a. til uttrykk i drøftelsene av sannhet, samt i saklighetslæren.

Hva lærer du?

Kunnskap

Del A, Rettsfilosofi:
Studenten skal ha kunnskap om hovedemner som går igjen i teoretisk refleksjon over hva rett og rettslig normativitet er.

Del B, Rettsteori – rett, samfunn og legitimitet:
Studenten skal ha kunnskap om sentrale trekk ved den moderne rettens utvikling og innsikt i teoretiske diskusjoner om retten i samfunnet.

Del C, Språk:
Studenten skal ha kunnskap om ulike former for flertydighet og slutningsmåter og deres betydning i jusen.

Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende sin kunnskap fra ex.fac. til å forstå retten og jusen i en filosofisk og rettsteoretisk sammenheng. Denne kunnskapen hjelper en også til å bli en bedre jurist ved å utvikle evnen til å formulere juridisk relevante argumenter på en selvstendig måte.

Generell kompetanse

Studenten skal gjennom kjennskap til overordnede perspektiver for jusstudiet kunne reflektere kritisk over det de tilegner seg i de øvrige delene av studiet.

 

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller opptak til enkeltemner.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot alle exfac-varianter som tilbys ved UiO (f.eks. HEXFAC1000, EXFAC03-AAS, SVEXFAC03).

I tillegg:

Exfac fra ekstern lærested?

Les om godkjenning av eksterne eksamener ved Det juridiske fakultet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og kurs, og må sees i sammenheng med egenstudier.

Eksamen

5 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med høsten 2018 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk