Læringskrav - JFEXFAC04

Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse

I emnet presenteres ulike analytiske, normative og kritiske perspektiver som kan gi en dypere forståelse av rett og rettslig argumentasjon.

De analytiske perspektivene kan overordnet angis som:

 1. Språkteori: språk, tolkning og definisjoner
 2. Rettsspråket: normer, verdier og rettigheter
 3. Argumentasjonsteori

De normative og kritiske perspektivene kan overordnet angis som:

 1. Rettens legitimitet og verdigrunnlag
 2. Kritiske perspektiver på retten
 3. Rett og moral

1) Språklig forståelse har avgjørende betydning både for vår erkjennelse og for all juridisk virksomhet; språket er på sett og vis juristens viktigste arbeidsverktøy. I språkteorien behandles sentrale språkteoretiske begreper og distinksjoner som gir en dypere forståelse av dette verktøyet, herunder sondringene mellom term og begrep samt deskriptive og normative utsagn, språklige årsaker til forskjellige tolkningsproblemer og ulike former for definisjoner.

2) Et annet overordnet tema er grunnbegrepene i rettsspråket vårt. Her ser vi på ulike typer normer – som plikt-, kompetanse- og kvalifikasjonsnormer – og på hvordan normer forholder seg til andre former for normativitet, som verdier og rettigheter.

3) Argumentasjonsteori dreier seg om hvordan standpunkter kan begrunnes. Her blir man blant annet introdusert for begreper om ulike argument-typer, som kan brukes til å systematisere argumenter og til å analysere både deskriptiv og normativ argumentasjon.

4) Under temaet rettens legitimitet og verdigrunnlag behandles grunnleggende hensyn i retten, rettens funksjoner, grunnprinsipper i rettsstaten og dennes verdigrunnlag.

5) I kritiske perspektiver på retten ser vi hvordan retten kan bli gjenstand for både intern og ekstern kritikk. Vi tar opp ulike hovedtyper av kritiske argumenter samt historiske eksempler under disse som illustrerer forskjellige konfrontasjoner med makt og rett.

6) Et siste overordnet tema er rettens forhold til moralen. Hvilke likheter, forskjeller og forbindelseslinjer er det mellom rett og moral? Og kan vi erkjenne hva som moralsk sett er riktig, slik at vi kan vurdere rettsreglenes godhet? Her kommer vi inn på de tre posisjonene skandinavisk rettsrealisme, utilitarisme og kantiansk rettsfilosofi, som gir ulike vurderinger av dette spørsmålet.

Det er en rekke forbindelser mellom de ulike overordnede temaene. Språket er grunnleggende for all tenkning og argumentasjon, og det spiller en rolle ved formuleringen av normer og ved skillelinjene vi trekker mellom ulike typer normer. Språk og argumentasjon er også redskaper for, og kan bli gjenstand for, kritikk. Og en forståelse av rettens eget verdigrunnlag er avgjørende for å vurdere kritikk av rett og rettens forhold til moralen.

Læringskrav

Kunnskap

Språkteori: språk, tolkning og definisjoner

Studenten skal ha god forståelse av:

 • Grunnleggende språkteoretiske begreper og distinksjoner
 • Tolkning og årsaker til tolkningsproblemer
 • Ulike former for definisjoner og deres egenskaper

Rettsspråket: normer, verdier og rettigheter

Studenten skal ha god forståelse av:

 • Hva normer er
 • Pliktnormer og kompetansenormer
 • Koblingsord og kvalifikasjonsnormer
 • Forholdet mellom normteori og definisjonsteori
 • Rettigheter
 • Verdier
 • Avveiningsnormer og retningslinjer

Argumentasjonsteori

Studenten skal ha god forståelse av:

 • Grunnleggende argumentasjonsteoretiske begreper og sondringer

Rettens legitimitet og verdigrunnlag

Studenten skal ha god forståelse av:

 • Grunnleggende hensyn i retten
 • Rettens funksjoner og virkninger
 • Rettsstatsideen og rettsstatens grunnprinsipper
 • Rettsstatens verdigrunnlag

Kritiske perspektiver på retten

Studenten skal ha god forståelse av:

 • Begrepet ‘kritikk’ og begrunnelser for kritikk
 • Skillet mellom intern og ekstern kritikk av retten
 • Hovedtyper av kritiske argumenter og eksempler under disse hovedtypene

Rett og moral

Studenten skal ha god forståelse av:

 • De viktigste likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral
 • Skillet mellom kognitivisme og non-kognitivisme
 • Grunntrekk ved innholdet i og begrunnelsesmønsteret til
  • Skandinaviske rettsrealisme
  • Utilitarisme
  • Kantiansk rettsfilosofi

Ferdigheter

Følgende ferdigheter står sentralt i emnet:

 • Å identifisere mulige tolkninger og ulike kilder til tolkningsproblemer
 • Å analysere ulike typer rettslige normer og identifisere sammenhenger mellom normer, verdier og rettigheter
 • Å analysere argumentasjon for deskriptive og normative standpunkter
 • Å vurdere rettsregler og rettslige argumenter i lys av rettens funksjoner og verdier
 • Å reflektere kritisk over rettens innhold og utforming
 • Å vurdere rettslige normer i lys av ulike etiske teorier
 • Å oppøve evne til kritisk refleksjon over egne formuleringsmåter og argumenter

Generell kompetanse

Studenten skal gjennom tilegnelse av analytiske perspektiver kunne analysere normer og argumentasjon innenfor øvrige deler av studiet og på andre livsområder.

Studenten skal gjennom tilegnelse av normative og kritiske perspektiver på retten kunne reflektere kritisk over innholdet i og utformingen av retten innenfor øvrige deler av studiet.

 

Se emnets litteraturliste i Leganto

Publisert 28. mai 2020 11:53 - Sist endret 28. mai 2020 11:53