Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse og læringskrav

A. RETTSFILOSOFI

I Rett og Språk

Det kreves kjennskap til grunnleggende utsagnstyper (definisjoner, karakteristikker; deskriptive utsagn, normative utsagn).

II Rett og Normativitet

Det kreves god forståelse av hovedformene for normativitet:

Begrepet Norm

Typer av Normer

 • Pliktnormer, Kompetansenormer, Kvalifikasjonsnormer
 • Regler, Retningslinjer, Avveininger («Juristskjønnet»)

Rettigheter

Verdier

III Rett og Stat: Noen grunnleggende prinsipper og verdier i det norske rettssystemet av i dag

Det kreves god forståelse av noen utvalgte begreper på «mellomnivå» – med særlig tanke på samspill med de andre fagene på 2. avd. (her må foretas et utvalg i den nærmere pensumfastlegging til enhver tid; dette vil framgå av hovedlitteraturen): Konstitusjon, Maktfordeling, Legalitetsprinsipp, Rettighet/ Menneskerettighet, Rettssikkerhet, Rettskilde, Legitimitet, Suverenitet, Demokrati.

Det kreves kjennskap til problemet «motstrid mellom og harmonisering av verdier og prinsipper». Det kreves god forståelse av to hovedforslag til løsning av slik motstrid: avveiningsmodell og rangordensmodell.

IV Rett og Praktisk fornuft

A Deskriptivt om likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral

Det kreves god forståelse av de viktigste likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral

 B Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og kritikk av positivt foreliggende rettssystemer

Det kreves god forståelse av problemstillingen. Det kreves kjennskap til følgende tre teoretiske posisjoner i forhold til problemstillingen:

 • Teorifamilie 1: Kantiansk rettsteori
 • Teorifamilie 2: Utilitarismen

Teorifamilie 1 og 2 definerer seg ofte i forhold til hverandre. Men de er begge kognitivistiske i den forstand at de er enige om at vi via fornuften kan erkjenne kriterier til løsning av spørsmål om hvordan vi bør handle. Forsåvidt skiller de seg fra:

 • Teorifamilie 3: Den skandinaviske rettsrealismen

Teorifamilie 3 benekter muligheten av ad fornuftsmessig vei å etablere kriterier til løsning av spørsmål om hvordan vi bør handle.

Målsettingen er bevisstgjøring av problemstillingen og presentasjon av tre viktige tankeretninger (løsningsforslag). Målsettingen er ikke detaljkunnskaper vedrørende tankeretningene. Men studentene skal presenteres for detaljene, herunder utdrag fra originaltekster, slik at de får et innblikk også i nyansene i begrunnelsesmåtene.

V Jus

Det kreves kjennskap til noen grunntrekk i diskusjonene om jusens karakter, herunder om dens vitenskapelighet og om dens normativitet. Det kreves kjennskap til noen grunntrekk i forholdet mellom jus og hermeneutikk.

B RETT OG NOEN NYERE TREKK VED SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Det kreves kjennskap til noen hovedtrekk i debattene om rettens polycentri og rettens internasjonalisering (overnasjonalitet, globalisering).

C PROFESJONSETIKK

1 Om forholdet jus - moral - etikk

 • forbindelseslinjer, henvisning til etiske standarder i lovtekster, reelle hensyn;
 • forskjeller: klarhet mht plassering av lovgivende og dømmende kompetanse, sanksjoner.
 • noe om begrunnelse i normative fag, med særlig vekt på etikk (evt i forhold til skandinavisk rettsrealisme)

Denne delen kan gå inn som en del av fagbeskrivelsens A IV: Rett og praktisk fornuft.

2 Om de juridiske profesjoners etikk

 • advokatetiske retningslinjer: forsvarsadvokater, forretningsadvokater
 • dommeretikk
 • forvaltningsjurister: offentlighetskrav, rettssikkerhet, likebehandling

med vekt på forsvarlig håndtering av verdi- og normmotstrid i praksis: taushetspliktens og lojalitetspliktens begrunnelser og grenser, inhabilitet, prinsipper og andre føringer på skjønn, whistleblowing og yrkesexit som nødløsninger, etc.

3 Om forholdet mellom almenmoral og de juridiske profesjonenes etikk

Hvordan forstå, begrunne og avgrense avvik mellom 'almenetiske' normer og verdier og 'rollemoral'/profesjonsetiske normer og verdier, for eksempel ut fra a) skillet individual-etikk og normative krav til institusjoner; og b) rolle- og ansvarsfordeling mellom profesjoner innenfor et større system som i stort kan forsvares 'almenetisk'. (bør av pedagogiske hensyn kanskje komme etter pkt 2, selv om temaet systematisk sett bør komme før, siden disse momentene fungerer som premisser for pkt 2)

4 Trening i å drøfte - og løse - etiske dilemmaer og konflikter, slik de bl.a. fremstår i pkt 1 - 3 og under 'ikke-ideelle' situasjoner der noen parter ikke handler slik de bør.

Her vil noe informasjon om nytteetikk og kontraktetikk være relevant. (Pedagogisk bør dette kanskje håndteres hovedsaklig gjennom sentrale eksempler fra rettspraksis og offentlig debatt, integrert i hver av de foregående punkter.)

Læringsform: 'case'-basert undervisning, evt rollespill, er velegnet for dette. Eksamensform: etisk drøfting av en situasjon, evt. som et underpunkt i andre oppgaver om å drøfte etiske sider ved oppgaven.

Hovedlitteratur

DEL A: RETTSFILOSOFI

Svein Eng, Rettsfilosofi, Universitetsforlaget, 2005 (vil foreligge i bokhandelen i uke 49). BIBSYS

Følgende avsnitt dekker læringskravene under Del A (sluttnotene inngår ikke i læringskravene):

Pensumdel A I: Rett og språk: Bokens avsnitt I 1–4 (se også mange av drøftelsene forøvrig angitt nedenfor under Del A).

Pensumdel A II: Rett og normativitet: Bokens avsnitt II 1.1–1.4.2 (2), 1.4.3-1.5.3, 1.5.6–3.4, 4.1–4.3 (1), 4.4.1–4.4.4 (1), 5.3 (1)–(3), 6–8.3.

Pensumdel A III: Rett og stat: Noen grunnleggende prinsipper og verdier i det norske rettssystemet av idag: Bokens avsnitt III. Om avveiningsmodell og rangordensmodell, se bokens avsnitt II 8.3.2 (5) jfr. 8.1-8.3 i sin helhet.

Pensumdel A IV A: Deskriptivt om likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral: Bokens avsnitt IV A.

Pensumdel A IV B: Muligheten av å etablere kriterier til vurdering og kritikk av positivt foreliggende rettssystemer: Bokens avsnitt IV B 1.1–1.5, 2.1–2.4, 2.6, 3.1, 3.2.2 (3), 3.4–4.7.2.

Pensumdel A V: Jus: Bokens avsnitt V 1–2, 3.2 (1), og 3.4–3.5.

DEL B: RETT OG NOEN NYERE TREKK VED SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Inger Johanne Sand, Rettslige utviklingslinjer, Unipub 2005 (vil foreligge i bokhandelen i uke 50 eller 51). BIBSYS

Dette arbeidet bortsett fra avsnittene 4.4-4.5 og 6 dekker læringskravene under Del B.

DEL C: PROFESJONSETIKK

Andreas Føllesdal: Å fremme rett og hindre urett: Om juristetikk

Alternativt til denne artikkelen over er det fra våren 2007 også tillatt med: Andreas Føllesdal: "Å fremme rett og hindre urett: Juristetikkens begrunnelse og grenser". Heftet fås kjøpt i Akademika bokhandel, Midtbygningen, Sentrum.

(Fra og med høsten 2007 er det kun det siste alternativet (trykt hefte) som vil gjelde som tillatt pensum.)

Vidar Halvorsen: Profesjonsetikk, rollemoral og allmennmoral

Disse to arbeidene (ett at alternativene med Føllesdal samt Halvorsen) dekker tilsammen læringskravene under Del C.

Publisert 24. okt. 2006 09:53 - Sist endret 10. mai 2007 16:25