Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet har som hovedmål å styrke studentenes språkkompetanse i fransk, både skriftlig og muntlig. Det vil være særlig fokus på juridisk fagterminologi. Dessuten utgjør emnet en innføring i det franske politiske system og rettssystem (organisasjon og virkemåte). Emnet tar videre for seg grunnleggende fagterminologi på fransk i EU-retten og folkeretten.
Undervisningen vil ta hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og styrke studentenes kompetanse som juristlingvist.

Kurset er spesielt egnet for de som planlegger å studere i utlandet, jobbe i et arbeidsmiljø der fransk blir brukt, og utdype deres kunnskap i et utenlandsk rettssystem.

Kurset består av de følgende elementene:

 • Innføring i det franske politiske system og rettssystem
 • Innføring i fransk arbeidsliv
 • Skriftlige og muntlige øvelser av ulik art
 • Grammatikk

Hver dobbelttime er strukturert rundt disse elementene.

Gjennom ulike øvelser vil du utvikle ordforråd og ditt kjennskap til idiomatiske og fagtekniske uttrykk, bli oppmerksom på ”lumske likheter” (faux amis) og lære viktige fraser.I tillegg trener du på både generelle og profesjonelle lese- og skriveferdigheter i fransk og jobber med oversettelser med juridisk innhold til og fra norsk.

Innføringen i det franske politiske system og rettssystem er gjort i et komparativt perspektiv. Det sammenlignes systematisk med det norske rettssystemet.

Emnet legger opp til minst et bedriftsbesøk og muligens fra høst 2018 en studietur.

 


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Hva lærer du?

Kunnskap

Dette har du lært når du har fullført emnet:

 • De franske statsmaktene og deres innbyrdes forhold og det franske rettssystemets særegenhet
 • Domstolenes organisasjon og kompetanser
 • De ulike stadiene i en vanlig rettssak (rettsprosess) i Frankrike
 • Den franske grunnlovens innhold og innføring i den franske rettskildelæren.
 • Den franske forvaltningen, dens organisasjon, både på nasjonalt og lokalt nivå
 • De ulike juridiske yrkene i Frankrike
 • Å sammenligne det franske og det norske rettssystemet
 • Nyttig terminologi i EU-rett og folkeretten på fransk.

Ferdigheter

Dette kan du etter å ha studert faget:

 • Du har utviklet din leseteknikk i fransk; du kan lese og forstå franske tekster av ulik vanskelighetsgrad og i ulike sjangere (presseartikler, rettsavgjørelser osv.).
 • Du kan oversette tekster med juridisk innhold mellom begge språk (fransk – norsk / norsk - fransk)
 • Du kan uttrykke deg muntlig på fransk både i dagligdagse og i profesjonelle vendinger.
 • Du er i stand til å holde muntlige referater på fransk av faglig karakter.
 • Du kan skrive administrative brev, redigere din CV, søke en jobb på fransk.
 • Du har utviklet dine evner til å forstå, forklare og analysere forskjellige teksttyper og sjangere, bl.a. fransk lovgivning og rettspraksis.
 • Du kan sammenligne det franske og det norske rettssystemet.
 • Du kan finne frem det nødvendige rettsmaterialet både på biblioteket og på nettet.

Generell kompetanse

Emnet gir den som følger kurset en generell kompetanse i fransk for jurister, samt at det forbedrer dens muntlige, skriftlige og grammatiske ferdigheter.
Faget skal også øve opp evnen til systematisk å tenke komparativt og i et bredere perspektiv (bl.a. transnasjonalt, europeisk og internasjonalt).
 

Opptak og adgangsregulering

Emnet Fransk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Også søkere som har oppnådd graden eller master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass. Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Dokumentasjon på oppfyllt forkunnskapskrav leveres på Infosenteret innen søknadsfrist.

Ansatte som ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.

Ansatte
Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves språkkunnskaper i fransk på nivå med B- eller C-språk. Hvis det er tvil om kravet er oppfylt, innhentes uttalelser fra vedkommende lærer/ansvarlige språkmiljø.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRAJUR – Fransk for jurister (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over 11 uker i høstsemesteret med 2 timer undervisning per uke. I vårsemesteret er det ordinært undervisning over 4 uker med 2 timer undervisning per uke i tillegg til en studietur. Dersom studietur ikke arrangeres vil det være tilbud om opp til 5 timer undervisning med intensiv eksamensforberedelse.    

Eksamen

Det gis en karakter i emnet, karakteren er basert på følgende elementer:

 • Aktivitet i undervisningen (20 %)
 • Obligatorisk innlevering av kort paper med foredrag/diskusjon i timen (20 %)
 • Digital skriftlig skoleeksamen på 4 t (60 %)

Hjelpemidler

Fransk-fransk ordbok.

Merk at det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

JFSPR1210 Fransk for jurister kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Fransk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst 2023
Vår 2022
Høst 2021

Emnet går over to semester og tilbys annet hvert år. Emnet begynner i høstsemesteret og avsluttes i vårsemesteret.

Eksamen
Vår 2022

Emnet går over to semester og tilbys annet hvert år.

Undervisningsspråk

Fransk