Pensum/læringskrav

Fagbeskrivelse

Formålet med faget er å utvikle – og formidle til studenter og samfunn – grunnleggende kunnskap om eiendomsretten og andre rettigheter i fast eiendom, herunder om begrunnelser for disse rettsreglene og kriterier for vurdering av deres utforming etter gjeldende rett.

Samlet skal faget gi innsikt i rettsreglene om eiendomsrett til, og rettigheter i, fast eiendom. Faget omfatter først og fremst rettsforholdene etter at en rettsposisjon er etablert, f. eks. forholdet sameierne i mellom og servitutthaverens rettigheter i forhold til grunneieren. Deler av læren om stiftelse og bortfall av rettigheter hører også med, ikke minst fordi det især er stiftelsesgrunnlaget som gir svar på hva rettsforholdet er mellom flere som har sin rett knyttet til samme eiendom. I noen utstrekning må også prinsippene for beskyttelse mot konkurrerende rettserverv omtales.

Et karakteristisk trekk ved fast eiendoms rettsforhold er at utnyttelsen såvel faktisk som rettslig i mange henseender er underlagt skranker av offentligrettslig karakter, gjennom påbud, forbud og søknadsordninger. En realistisk beskrivelse av eier og rettighetshaveres posisjon krever at deler av dette regelverk omtales. Det er et betydelig antall lover – av privatrettslig og offentligrettslig karakter – som gjelder for fast eiendom. Fortsatt er det imidlertid viktige spørsmål som ikke er lovregulert slik at rettspraksis og ulovfestede prinsipper er av vesentlig interesse. Faget er skåret til slik at det er gjort et utvalg av de mange spørsmål som knytter seg til fast eiendom. Bredden i stoffet fremgår, samtidig som det på felter som er viktige eller prinsipielt interessante, kreves større fordypelse.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Hva det innebærer å være eier i forhold til andre med privatrettslige interesser knyttet til eiendommen, utenforstående tredjemenn og offentligrettslige interesser.
 • Rettighetenes konstitusjonelle vern etter Grunnloven og semi-konstitusjonelle vern etter menneskerettsloven.
 • Registrering av eiendom og fast eiendom som rettighetsobjekt, herunder fast eiendoms inndeling og utstrekning. Hovedspørsmålene her er identifikasjon av eiendommer (gårds- og bruksnummer m.v) og opprettelse av nye enheter, samt spørsmål som vedrører eiendommers fysiske utstrekning, herunder grensespørsmål mot naboer.
 • Registrering av eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom (grunntrekkene i reglene om rettsvirkningene av tinglysning).
 • Naborett. Det sentrale tema er her nabolovens regler om de skranker hensynet til naboene setter for eierens utnyttelse av egen grunn.
 • Servitutter. Det er viktig å være fortrolig med variasjonen i disse rettsforhold og den nærmere regulering i servituttloven.
 • Hevd m.v., først og fremst slik dette er regulert i hevdsloven.
 • Sameie, først og fremst slik dette forhold er regulert i sameieloven.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Hovedtrekkene i den offentligrettslig regulering av fast eiendoms utnyttelse.
 • Ulike former for total bruksrett, særlig tomtefeste.
 • Allemannsrett.
 • Allmenningsrett.

Litteratur

Innføringslitteratur

Fast eiendoms rettsforhold i Knophs oversikt over Norges rett, 12. utg. (red.: Kåre Lilleholt) Oslo 2004, s. 202-213. BIBSYS

Kirsti Strøm Bull og Nikolai K. Winge: Fast eiendoms rettsforhold - Kort og godt, Oslo 2009. BIBSYS

Hovedlitteratur

Falkanger, Thor: Fast eiendoms rettsforhold, 3. utgave Oslo 2005 BIBSYS

Støttelitteratur:

Brækhus, Sjur og Hærem, Axel: Norsk tingsrett (1964) BIBSYS

Erlend Baldersheim: Reglar om fast eigedom, Oslo 2010 .

Publisert 18. apr. 2011 17:16 - Sist endret 2. des. 2011 10:16