Eksamensoppgave JUR1000- 1. avdeling høsten 2006

Dag 1

Del I: Praktikum

I september 2003 bestemte megler Peder Ås seg for å kjøpe et større, eldre tankskip fra skipsrederiet Krone, som fortsatt skulle stå for skipets drift. Planen var deretter å legge ut sameieparter i skipet for salg hos publikum, og å selge seg helt ut av sameiet. Tankmarkedet var sterkt oppadgående pga etterspørselen etter olje. Dersom markedsutviklingen fortsatte, ville inntektene og verdien av tankskip kunne stige ytterligere. Dermed kunne kjøp av en sameiepart bli en interessant forretning. Skipet ble kjøpt i oktober 2003 etter at det var blitt besiktiget av kjøpers besiktigelsesmann den ene dagen det lå i havn. Han fikk gjennomgått 1 av 7 tanker ombord, og kunne skriftlig rapportere at de deler han hadde inspisert på den korte tiden, var i god forfatning. Det ble understreket at undersøkelsen heller ikke omfattet skrog, teknisk utstyr m.m. Skipet var 15 år gammelt og hadde hatt en rekke eiere de senere år. Besiktigelsesmannen presiserte at det derfor ikke var mulig å gjøre seg opp noen mening om nedslitning og vedlikehold i skipets levetid. Prisen var NOK 150 millioner.

Eierandeler i skipet ble deretter utbudt for salg. Disse ble solgt med et ”as is”-forbehold. Etterspørselen var stor, og Ås kunne notere seg en betydelig fortjeneste, i alt beregnet til NOK 50 millioner etter at han hadde solgt seg helt ut av skipet. Det var utarbeidet et omfattende prospekt, som gjorde inngående rede for gevinstpotensialet knyttet til et stigende tankmarked med høyere inntekter. En investering i en eierandel på NOK 1 million ville i hvert fall kunne gi en gevinst ved inntekter fra drift og senere salg av skipet på NOK 250.000. Når det gjaldt skipets tilstand ble det kun uttalt at “skipet er inspisert og funnet i meget god stand”.  Det ble samtidig opplyst at besiktigelsesrapporten lå til gjennomsyn hos selger, og kjøpere ble oppfordret til å sette seg inn i denne. Det ble videre uttalt at ”selger garanterer for at kjøper vil få sin eierandel i skipet som forutsatt”.

Marte Kirkerud AS, som var et selskap som drev med kjøkkenutstyr, kjøpte en sameieandel fra Peder Ås 1. desember 2003 for NOK 1 million. Ingen i Marte Kirkerud AS hadde greie på skip, men la betydelig vekt på at skipet var opplyst å være i meget god stand. De regnet derfor med en mulighet for en pen inntekt og verdistigning. Ettersom de ikke hadde noen spesiell kunnskap om skip, fant de det også lite formålstjenlig å se på besiktigelsesrapporten. Eierandelen ble overført 15. januar 2004.

Senhøstes 2005 trengte skipet reparasjon. Det viste seg da at skipet var i meget dårlig forfatning. Vedlikeholdet syntes nærmest å ha vært forsømt i mange år, og det var en betydelig nedsliting. En vurdering fra Norsk Veritas tilsa at skipet var nærmest helt verdiløst fordi det måtte skrotes. Styret i sameiet gjorde sameierne kjent med dette den 30. november 2005. Styret meddelte at sameiet aldri ville få inntekter verken ved videre drift eller salg. 

Marte Kirkerud AS gjorde den 5. desember 2005 krav gjeldende mot Peder Ås. Selskapet krevde å heve kjøpet, og få tilbakebetalt kjøpesummen. At skipet var i en helt annen forfatning enn forespeilet, måtte anses som et vesentlig mislighold. Peder Ås bestred kravet. Det fantes ikke holdepunkter for at det forelå mislighold; Marte Kirkerud AS hadde fått den sameieandelen selskapet hadde krav på etter avtalen. Under enhver omstendighet dreide det seg om et risikabelt engasjement, og Marte Kirkerud AS hadde anledning og oppfordring til å undersøke bedre på forhånd. Videre var det reklamert for sent. Marte Kirkerud AS bestred dette, og hevdet at selger uansett hadde avgitt garanti. Marte Kirkerud AS krevde erstatning av Peder Ås på NOK 250.000, som var den minimumsgevinst som var forespeilet. Peder Ås bestred ikke beløpets størrelse, men hevdet at det ikke var grunnlag for erstatningsansvar. Det dreide seg om et indirekte tap, jfr. kjøpsloven § 67 (2) litra a, og garantien hadde ingen betydning i denne forbindelse.


Drøft og avgjør:

1. Om det foreligger en mangel ved sameieandelen Marte Kirkerud AS kjøpte.

2. Om Marte Kirkerud AS har reklamert rettidig.


3. Om Marte Kirkerud AS i tilfelle har rett til å heve kjøpet (gitt at det er reklamert rettidig, se spørsmål 2)

4. Om Marte Kirkerud AS i tilfelle kan kreve erstatning av Peder Ås på NOK 250.000.

Alle spørsmål skal besvares.

Normert tid 5 timer

Del II: Teori

Gjør rede for reglene om tilbakekall og endring av testament, og om bortfall på grunn av endrede forhold.

Normert tid 3 timer

Oslo 20. november 2006


Viggo Hagstrøm
eksamensformann