Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle.

I den kollektive arbeidsretten behandles de regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, hvem som er og kan være part i en tariffavtale og organisasjonsfriheten. Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. De institusjonelle tvisteløsningsmekanismene i interessetvister ved mekling og lønnsnemnd, vil omhandles. Dessuten omhandles de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer. Den kollektive arbeidsretten behandler tariffavtalen som reguleringsinstrument.

At tariffavtalen ofte også har virkning på arbeidsforhold utenfor de tariffavtalebundne arbeidsforholdene er et særtrekk som vil bli behandlet. Dessuten behandles hvilke arbeidsvilkår som skal gjelde, dersom tariffavtalen er blitt oppsagt eller ikke lenger gjelder. I den kollektive arbeidsretten behandles også spørsmål om tolking av tariffavtale.

Endelig behandles i den kollektive arbeidsretten reguleringen om arbeidstakers medvirkning i beslutt og medbestemmelse på arbeidsplassen, og tillitsvalgtes stilling. Konfliktløsningen i Arbeidsretten og prosessordningen vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlagene for å identifisere nasjonale og internasjonale kollektivarbeidsrettslige spørsmål og finne frem til løsninger til problemstillingene. Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp, om medvirkning i arbeidslivet, og om den arbeidsrettslige tvisteløsningsprosessen. Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlag for å kunne arbeide med konkrete spørsmål på kollektivarbeidsrettens område.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Våren 2022 har emnet 4 timers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk