Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet er tredelt: Dels skal studiet gi en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger. Dels skal studiet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f.eks. hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler og for valg av selskapsform). Og dels skal studiet danne basis for videregående studier i skatterett.

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. Men også de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer, hører med. En elementær innføring i internasjonal skatterett hører også med til faget. Et mer inngående studium i bl.a. selskapsbeskatning, internasjonal skatterett og deler av virksomhetsbeskatningen tilbys på masternivå i valgemnet JUR5940 – Skatterett 2 (nedlagt).

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen med karakter Bestått/Ikke bestått.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (15 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUR5930 – Skatterett 1 (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst

Siste gang våren 2007

Undervisningsspråk
Norsk