Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er vedtatt nedlagt, det gis eksamen i emnet siste gang Våren 2013.

Faget sosial vernerett behandler rettsspørsmål ved tildeling av ytelser til personer ved særlige behov av sosial karakter. Lovgrunnlaget finnes i sosialtjenesteloven av 1991 og barnevernloven av 1992, men suppleres av bestemmeleser i enkelte særlover.

I begge hovedlovene oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av økonomiske stønader, naturalytelser og andre sosiale tjenester. Dette reiser spørsmål om rettighetsbestemmelsene nærmere innhold.

Begge lover har også sentrale bestemmelser som åpner for tvang, og dette reiser særlige rettslige rettssikkerhetsmessige problemer hvor også menneskerettslige spørsmål står sentralt.

Emnet krever også kjennskap til det sosialpolitiske ”landskapet” som lovene virker i, herunder lovenes historie, reglenes praktisering, og saksbehandlingsregler mv. for ansatte i sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Hva lærer du?

Faget sosial vernerett gir deg grunnleggende kunnskaper om sosialtjenesteloven og barnevernloven. Sosialtjenesteloven skal sikre individuelle rettigheter til personer som er i behov for økonomiske stønader og sosiale tjenester, og barnevernsloven inneholder regler om frivillige tiltak. Begge lovene inneholder viktige regler om bruk av tvang, som er omgjerdet av rettssikkerhetsgarantier. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består i to timer felles veiledning av faglærer for alle oppmeldte studenter. Se semestersiden for tid og sted.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5950 – Sosialrett (nedlagt).

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk