JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet omhandler inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet er tredelt:

 • Å gi en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.
 • Å bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f.eks. hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler og for valg av selskapsform).
 • Å danne basis for videregående studier i skatterett.

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. Men også de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer, hører med. En grunnleggende innføring i internasjonal skatterett hører også med til faget.

Et mer inngående studium i bl.a. selskapsbeskatning, internasjonal skatterett og deler av virksomhetsbeskatningen tilbys i valgemnene Skatterett 2 og Skatterett 3.

Hva lærer du?

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).
 • Skattesubjektene, herunder familiebeskatningen og de sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
 • Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.
 • Kapitalgevinster og -tap.
 • Tidfestingsregler
 • Reglene om skattepliktig personinntekt
 • Rettkildene i skatteretten, herunder om omgåelsesproblemet i skatteretten.

Den som har studert faget, skal være i stand til å ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet og å formidle fagstoffet systematisk. Studenten skal også kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger. Og ikke minst skal studenten være i stand til å se og kunne formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år), eller opptak til enkeltemner.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Første studieår av studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Våren 2022 har emnet 4 timers hjemmeeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng), se JUS5981 - Skatterett I Grunnleggende skatterett
Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk