Felles fagbeskrivelse for tredjepersonsfagene

Felles fagbeskrivelse for tredjepersonsfagene Fagene panterett, konkurs og dynamisk tingsrett utgjør til sammen faget tredjepersonsvern.

Fagene karakteriseres for det første ved at de gjelder forholdet til tredjeperson. De angår i såkalte tredjepersonskonflikter. Dette er typisk konflikter der en part i en kontrakt er i et konkurranseforhold til andre omsetningserververe eller til kontraktsmotpartens kreditorer som ønsker å gjøre beslag i kontraktgjenstanden gjennom utleggspant eller konkurs. Til fagene hører også regler for tilsvarende konflikter der rettsposisjonen er etablert på annet grunnlag enn ved kontrakt, særlig ved utleggspant.

I fagene behandles for det annet også i betydelig utstrekning forholdet mellom partene. Dette gjelder for eksempel reglene om hvilken rådighet en skyldner har når det er tatt utlegg i et av hans eller hennes formuesgoder, og hvorledes en konkurs innvirker på skyldnerens rådighet. Når slike rådighetsbegrensinger har sammenheng med kontraktsfestede rettigheter – for eksempel panterettigheter – har faget sterke forbindelseslinjer til kontraktsretten.

For det tredje omfatter fagene regler som ligger i grenselandet mellom privatretten og prosessretten, og som det er nødvendig å vite noe om for å kunne forstå pant og konkurs i sin sammenheng. Dette gjelder især de prosessuelle reglene om gjeldsforhandling og konkurs, og reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om utlegg og tvangsdekning der et krav er pantesikret.

Slik faggruppen tredjepersonsvern er utformet i denne studieordningen, vil det bli lagt relativt liten vekt på panterett og tvangsfullbyrdelse.

Reglene om tredjepersonsvern har nær sammenheng med faget selskapsrett slik det er utformet i denne studieordningen. Hvis noen har kapital som ønskes innskutt i et nytt prosjekt, kan det for eksempel være to alternativer: Enten å yte et pantelån til den nye virksomheten eller å bli aksjonær i den. Studiet av tredjepersonsvern og selskapsrett vil til sammen gi et bilde av fordeler og ulemper med de to alternativene.

Fagbeskrivelse, læringskrav og litteraturliste for hvert enkelt fag

Se fagbeskrivelse, læringskrav og litteraturliste for

Publisert 24. nov. 2010 00:10