Dette emnet er nedlagt

JUR3000P – Privatisteksamen i 3.avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av JUR3000 – 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt). Emnet tilbys kun i perioden våren 2013 - høsten 2014

Emnet inneholder følgende fag:

  • Fullmakt og ugyldighet i avtaleforhold 5 studiepoeng
  • Kontraktsrett 24 studiepoeng
  • Tredjepersonsvern 16 studiepoeng (Konkursrett 7 sp, Dynamisk tingsrett 7 sp, Oversikt over panterett og tvangsfullbyrdelse 2 sp)
  • Selskapsrett 7 studiepoeng
  • Rettshistorie – utviklingen av rettssystemene 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Emnet samler de sentrale formuerettslige fagene. Det innebærer at offentligrettslige fag ikke behandles her. Enkelte privatrettslige fag som f.eks familierett behandles heller ikke.

Noen formuerettslige fag behandles i første avdeling - reglene og prinsippene om avtaleinngåelse og avtaletolkning, kjøpsrett og erstatningsrett. Dette er grunnregler og prinsipper man må forstå før man kan bevege seg over i obligasjonsretten og selskapsretten, som er tredje-avdelings fag. I tredje avdeling rettes perspektivet ut over to-parts relasjonene, jfr. reglene om tredjepersonsvern.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Emnet kan tas av alle studenter som oppfyller forkunnskapskravene og er registrert som student ved UiO.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Overlappende emner

60 studiepoeng mot JURPFDEL - Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet.
60 studiepoeng mot JUR384 - tredje avdeling i 1984-ordningen
60 studiepoeng mot JUR3000 – 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt)

Undervisning

Det er ingen undervisning i emnet

Eksamen

Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet.

Eksamen

Høst 2014

Vår 2014

Høst 2013

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk