JUR3011 – Grunnleggende regnskapsforståelse
 

Del 1 – Grunnleggende regnskapsforståelse (1/3)

1. Forklar hvilke hovedposter en balanseoppstilling består av. Forklar også  hovedprinsippene for hvorledes de forskjellige postene skal måles. Eventuelle avvik fra hovedprinsippene skal også angis og forklares.
2. Forklar forskjellen på et konsernregnskap og et selskapsregnskap. Gi eksempler på poster som finnes i selskapsregnskapet, men ikke i konsernregnskapet. Gi også eksempler på poster som finnes i et konsernregnskapet, men ikke i selskapsregnskapet.

Del 2- Regnskapslovgivningen (1/3)

1. Angi hovedgrunnene til at reglene i regnskapsretten er avhengig av foretakets størrelse.  Gi eksempler på og forklar årsaken til særregler for små foretak.
2. IASB (International Accounting Standards Board) utarbeider regnskapsregler for børsnoterte selskaper. I hvilken utstrekning har disse reglene betydning for regnskapsavleggelsen for ikke børsnoterte foretak i Norge?


Del 3– Forholdet mellom regnskapsretten og andre rettsområder (1/3)


Asl § 3-3 første og annet punktum lyder slik:
       Selskapet skal ha et fond for vurderingsforskjeller. Dersom selskapet regnskapsfører selskapsinvesteringer i datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden, skal selskapet sette av til fondet en positiv differanse mellom investeringenes balanseførte verdi og deres anskaffelseskost.
La oss anta at AS A kjøpte 30 % av aksjene i AS B 31.12 2008 for 200. La oss videre anta at overskuddet i AS B før skatter i 2009 er 100, mens markedsverdien av aksjene til i AS B pr 31.12 2009 er 300.
Forklar hvorledes regnskapsføringen av aksjeinvesteringen skal skje i AS A; herunder skal du beregne størrelsen på fond for vurderingsforskjeller 31.12.2009.

Asl § 3-3a første ledd og annet ledd nr 1 og 2 lyder slik:
       Selskapet skal ha et fond for urealiserte gevinster. Dersom selskapet vurderer eiendeler til virkelig verdi, skal det sette av til fondet en positiv differanse mellom balanseført verdi av hver enkelt eiendel eller gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost under hensyn til effekten av utsatt skatt. Dette gjelder tilsvarende ved vurdering av gjeld til virkelig verdi. Selskapet skal avsette til fondet på samme måte som etter annet punktum dersom det ved verdiregulering eller på annen måte regnskapsfører eiendeler til en verdi som overstiger anskaffelseskost.
       Plikten til å avsette til fond for urealiserte gevinster omfatter ikke differanser etter første ledd knyttet til vurdering av:
1. finansielle instrumenter i samsvar med regnskapsloven § 5-8,
2. pengeposter i utenlandsk valuta,
….

Forklar bakgrunnen for at denne bestemmelsen er innført; herunder unntaksreglene i annet ledd nr 1 og 2.