JUR3011 Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett

Del I – Grunnleggende regnskapsforståelse (1/3)

1 Forklar hva som menes med uttrykkene ”bokføring” og ”årsregnskap”. Herunder skal du redegjøre for sammenhengen mellom bokføring og avleggelse av årsregnskap.
 
2 Gi eksempler på hvilke samfunnsinteresser som kan bli skadelidende ved brudd på bokføringsloven og regnskapsloven.
 
3 Ofte blandes ordene ”inntekt” og ”resultat”. Hvordan vil du presisere forskjellen?

4 Definer uttrykket ”egenkapital” i en balanse. Forklar sammenhengen mellom egenkapitalen og ”årsresultatet” i resultatregnskapet. Hvordan påvirker utdeling av utbytte disse størrelsene?

Del II – Regnskapslovgivningen (1/3)

1 AS B eier en maskin. Har det noen betydning for målingene i
finansregnskapet om selskapet benytter maskinen i sin produksjon eller om den er beregnet for videresalg?

2 AS B eier en betydelig aksjepost i et annet norsk selskap. Hvordan skal en slik post måles i balansen?

3 Norsk regnskapsrett er beskrevet som et ”tosporet system”. Forklar hva dette innebærer. Hvorfor har vi i Norge innført et slikt system?

Del III – Forholdet mellom regnskapsretten og andre rettsområder (1/3)

1 Regnskapsloven og skatteloven gir begge regler for fastsetting av et perioderesultat. Forklar kort hvilken betydning bokføringsloven og regnskapsloven har ved fastsetting av skattepliktig inntekt.
   
2 Aksjelovens § 8-1 (1) legger til grunn at maksimal utbytteutdeling fra et   aksjeselskap skal  beregnes med utgangspunkt i regnskapsstørrelser som ”årsresultat” og ”annen egenkapital”. Forklar i hvilken utstrekning et akseselskap kan påvirke disse tallstørrelsene ved å verdiregulere eiendelene.