Høsten 2010

Del 1- Grunnleggende regnskapsforståelse (1/3)

1.    Forklar hvordan eiendelsposter, gjeldsposter og egenkapitalsposter  normalt  måles (verdsettes) i et årsregnskap. Gi ditt synspunkt på om verdsettingsreglene er formålstjenlige.
2.    Den samlede markedsverdien av aksjene i et aksjeselskap antas å være 200. Bokført egenkapital i det samme selskapet er 50. Forklar hovedgrunnen til at slike verdiforskjeller oppstår.
3.    Anta at den samlede markedsverdien av aksjene i et aksjeselskap er 200. Bokført egenkapital er 250. Forklar hvorledes et slikt avvik kan oppstå

Del 2 - Regnskapslovgivningen (1/3)

1    Et aksjeselskap har utarbeidet et konsernregnskap som viser en vesentlig post som betegnes ”goodwill”. Forklar hva goodwill er og hvorledes posten skal måles i årsregnskapet under:

Internasjonale regler (IFRS) og
Regnskapslovens alminnelig regler

2    I oktober 2010 sendte Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) et brev til Finansdepartementet med anmodning om å vurdere innført ”IFRS for SMEs”.  Gi dine argumenter for og imot innføring av et slikt internasjonalt regelverk for mellomstore foretak i Norge.

Del 3– Forholdet mellom regnskapsretten og andre rettsområder (1/3)

Asl  § 8-1 lyder slik:

§ 8-1. Hva kan utdeles som utbytte
       (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for
1.    udekket underskudd;
2.    balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel;
3.    den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant i tidligere regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital;
4.    den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til et bundet fond eller ikke kan utdeles som utbytte.
       (2) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er mindre enn ti prosent av balansesummen, uten å følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 for nedsetting av aksjekapitalen.
       (3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet ledd uten å følge fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital.
       (4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Spørsmål:
Redegjør for i hvilken utstrekning regnskapsrettslige regler avgjør størrelsen på utbytteutdeling etter disse reglene.  Herunder skal drøftes om ”fri egenkapital” (se f.eks 8-1 (3)) framkommer eksplisitt i regnskapet. Drøft spesielt regnskapets betydning ved fortolkning av asl § 8-1 (4)

Publisert 21. des. 2010 11:14 - Sist endret 21. des. 2010 11:17