JUR4000P – Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (videreført). Emnet tilbys kun i perioden våren 2013 - våren 2016

Emnet inneholder følgende fag:

  • Rettskildelære - 10 studiepoeng
  • Sivilprosess - 10 studiepoeng
  • Strafferett - 12 studiepoeng
  • Straffeprosess - 12 studiepoeng
  • Rettssosiologi eller Rettsøkonomi - 8 studiepoeng
  • Skatterett - 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Fjerde avdeling inneholder flere offentligrettslige fag. Et tyngdepunkt i avdelingen utgjør strafferett og prosessrett. Skatterett er også et offentlig rettslig fag, men med en bred kontaktflate mot privatrettslige fag, særlig selskapsretten. Videre lærer du om rettsosiologi eller rettsøkonomi. Ikke minst inneholder avdelingen rettskildelære, som er det sentrale metodefaget i jusstudiet.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Emnet kan tas av alle studenter som oppfyller forkunnskapskravene og er registrert som student ved UiO.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått 1. - 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap (eller eksamener som kvalifiserer for fritak for disse) 

Overlappende emner

60 studiepoeng mot JURPFDEL - Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet
60 studiepoeng mot JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (videreført)

Undervisning

Obligatorisk undervisning
For å kunne gå opp til eksamen må studenter ha avlagt åtte timers dialogbasert etikk-kurs. Det kreves 100% oppmøte for å få kurset godkjent og for å opprettholde eksamensretten.'

Utenom dette kurset gis det ingen undervisning i emnet.

Eksamen

Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Det er ingen undervisning i emnet.

Eksamen

Vår 2016

Høst 2015

Vår 2015

Høst 2014

Vår 2014

Høst 2013

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk