JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap

Kort om emnet

Masteroppgave er et større skriftlig arbeid som er en obligatorisk del av 5. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap. 30 studiepoengs masteroppgave skal være skrevet for jurister uten spesiell kjennskap til vedkommende fagområde, og skal være vel dokumentert. Det legges vekt på evne til å formulere klare problemstillinger og å gjennomføre relevante drøftninger og resonnementer.

Supplerende reglement: Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap

Om å melde seg opp, skrive og levere: Infohefte om masteroppgaven (pdf)

Om å skrive masteroppgave og personvern

Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøter for alle som skal skrive masteroppgave. Møtet blir vanligvis holdt i mars for deg som skal skrive i høstsemesteret, og september for deg som skal skrive i vårsemesteret. Tid og sted: se semestersiden for semesteret før du skal skrive.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal lære studenten å skrive en selvstendig fremstilling av et juridisk eller delvis juridisk emne innenfor en passende ramme i omfang og tid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Opptak til dette studieprogrammet skjer via Samordna Opptak.

Oppmelding til emnet 

1. Elektronisk oppmeldingsskjema i Studentweb

Du må levere et eget elektronisk oppmeldingsskjema gjennom Studentweb. Skjemaet må du levere blant annet for å få tildelt eller godkjent en veileder. Du må altså fortsatt levere skjemaet selv om du har funnet veileder selv, og innen de frister som gjelder (se nedenfor).

Veiledning for oppmeldingsskjemaet i Studentweb

2. Melde deg til eksamen i Studentweb (OBS: se frist)

I tillegg til å levere det elektroniske oppmeldingsskjemaet, må du også melde deg til eksamen i Studentweb. Du melder deg da opp med emnekoden JUR5030. Merk at fristen for å eksamensmelde deg, er den samme som fristen for å levere elektronisk oppmeldingsskjema.

Frist for elektronisk oppmeldingsskjema og eksamensmelding

  • 1. oktober om du skal skrive masteroppgave i vårsemesteret
  • 1. april om du skal skrive masteroppgave i høstsemesteret.

Hvis du har valgt en profil må du gi beskjed om dette, når du melder deg opp til å skrive masteroppgave. Hvordan du gjør dette ser du på informasjonsidene om profiler.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått 1. - 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap (eller tilsvarende)

Undervisning

Seminar i oppgaveskriving og kurs i Word-malen og emne-søk. Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven. Det gis tilbud om en ramme på 15 timer veiledning av veileder godkjent av fakultetet jf. Reglementet for masteroppgaver § 3 (5).

I tillegg til individuell veiledning gis det tilbud om fellesveiledningskurs. På disse kursene gjennomgås en del generelle spørsmål, som for eksempel hvordan man finner og utformer forskningsspørsmål, hva som kjennetegner en god disposisjon mv.

Tildeling/godkjenning av veileder

Veileder tildeles i begynnelsen av semesteret du skal skrive masteroppgave. Hvis du har funnet veileder selv må du også levere skjema innen fristen.

Du finner navn og kontaktinfo til veilederen du har fått tildelt på semestersiden når dette er klart. 

Husk å legge til emnet i din utdanningsplan i StudentWeb det semesteret du skal levere masteroppgaven.

Word-mal

Oppgaven skrives i malen for masteroppgaver

Fusk

Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Eksamen

Innlevering

Innleveringsfrist for 30 studiepoengs masteroppgave er:

  • 25. april i vårsemesteret
  • 25. november i høstsemesteret.

Oppgaven skal leveres digitalt både i Inspera og til Duo vitenarkiv (via Studentweb). Trenger du hjelp, kan du ta kontakt med Juriteket.

  1. Inspera - Leveres som én PDF. Filnavnet må være ditt kandidatnummer (for eksempel 10070.pdf). Om dette ikke gjøres, kan sensuren på din oppgave bli forsinket. Se veiledning for hvordan du leverer oppgave i Inspera her.
  2. DUO vitenarkiv - Alle masteroppgaver må leveres til DUO Vitenarkiv - Se veiledning. Du får en epostkvittering når du har levert.

Fakultetet har ikke mulighet til å gi ut bekreftelser på at oppgaven er levert. Men du kan selv se at oppgaven er lastet opp i Inspera. Du kan laste opp oppgaven i Inspera så mange ganger du vil frem til leveringsfristen. Du må også sjekke at du får en epostkvittering fra DUO Vitenarkiv (sjekk også spam-mappe).

Masteroppgaver som ikke er mottatt innen innleveringsfristen vil ikke bli sensurert inneværende semester. Du må da bli meldt opp til ny
innlevering neste semester (såfremt studierett og antall forsøk ikke er utløpt/oppbrukt) - send e-post til masteroppgaver@jus.uio.no.

Trekk eller utsettelse

Husk å melde ifra raskest mulig til e-postadressen masteroppgaver@jus.uio.no hvis du skal trekke deg eller utsette til neste semester. Du må selv samtidig gi veileder beskjed og levere nytt oppmeldingsskjema for masteroppgaver i studentweb innen fristen for aktuelt semester.

Sensur

Sensur faller 4 uker etter innlevering.

Trykking av oppgave

Ønsker du å trykke oppgaven, kan du selv ta kontakt med Reprosentralen på Blindern, eventuelt bruke et annet trykkeri. Du betaler da selv for trykkingen.

Karakterskala

Følgende karakterbeskrivelse er gjeldende for masteroppgaver:
A. En fremragende prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er dokumentert nådd, oppgaven representerer overbevisende argumentasjon og meget god forståelse av fagfeltets tradisjoner. Oppgaven preges av konsistens, god oversikt og språklig klarhet.
B. En meget god prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er dokumentert nådd. Oppgaven representerer god argumentasjon, og innsikt i fagfeltets forskningstradisjoner. Oppgaven er oversiktlig og preget av språklig klarhet.
C. En god prestasjon. De fleste momentene i læringsmålene er dokumentert nådd, og det er ingen alvorlige mangler i forhold til de øvrige.
D. En prestasjon som preges av mangler med hensyn til selvstendighet og evne til å se sammenhenger. Det kan være mangler ved alle momentene i læringsmålene, men ingen av dem må være alvorlige.
E. En prestasjon preget av alvorlige mangler, men der det likevel er dokumentert kunnskaper, forståelse og ferdigheter over et visst minimum i alle læringsmålene.
F. En prestasjon som ikke oppfyller minstekravene i ett eller flere av læringsmålene.

Reglement for masteroppgaver § 8 (8):

Se også Instruks for sensorene

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form
 

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk