Arbeidsrett - Emnebank

Emner for masteravhandling

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver i arbeidsrett. Noen listes nedenfor, men listen er ikke uttømmende og egne forslag er velkomne. Dessuten finnes det en liste over emner som er særskilt passende for vit.ass.-avhandlinger, se Emner i arbeidsrett for vit.ass.-avhandlinger (pdf).

Det er skrevet et stort antall studentoppgaver innenfor arbeidsrett gjennom årene. En oversikt over disse finnes på nettsiden Arbeidsrett – Studentoppgaver. Oversikten er opprettet av tidligere fagansvarlig lærer, professor Stein Evju, og er oppdatert per august 2016. Fra 2000 registreres alle masteroppgaver i Universitetet i Oslos portal for digitale utgivelser (DUO). Der er også svært mange masteroppgaver fritt tilgjengelige i fulltekst. Eldre oppgaver har bare i begrenset grad blitt registrert i Bibsys eller på annen måte. På nettsiden Avhandlinger fra 1990 finnes en oversikt over nordiske Ph.D.-er og doktorgradsavhandlinger i eller grensende til faget arbeidsrett. Oversikten er oppdatert per august 2012.

Emnebank, arbeidsrett

Kontaktpersoner: Johann Mulder / Marianne Jenum Hotvedt

Ufravikelighetsregelen i arbeidstvistlovens § 6 – rekkevidde for berørte arbeidsavtaler og rettsvirkninger ved brudd.

Kan tariffparter holde utenforstående utenfor? / Kan rettigheter etter en tariffavtale forbeholdes medlemmene av vedkommende arbeidstagerorganisasjon?

Retten til sluttvederlag. Analyse av tariffavtaleregler om sluttvederlags­ordninger.

Henvisninger til tariffavtaler i arbeidsavtaler (jf. aml. § 14-6 første ledd m og annet ledd). – Former, fortolkning og betydning, virkninger av feil.

Avtalte vilkårs gyldighet ved lovendringer.

Familie og arbeidsrett. Arbeidende familiemedlemmers arbeidsrettslige posisjon.

Likebehandlingskravet for innleide arbeidstagere.

Delingsøkonomien. – Hvem er arbeidstakere og arbeidsgivere.

Arbeidstakere i annens hushold. / Styringsretten overfor arbeidstakere i annens hushold.

«Domestic Workers»

Brukeres frihet til valg av arbeidskraft fra tredjemenn, «reservasjonsrett» og arbeidstakerens stilling.

Arbeidstakerbegrepet i EU/EØS-rettslig forstand – fellesskapsrettslige begreper.

Lærlinger – rettslig stilling under opplæring, ved avslutning av læretid – ansettelsesforhold, stillingsvern, mv.

Arbeidsmiljølovens § 2­‑2: pliktsubjekter og krav.

Grensedragningene mellom ansvaret til (hoved)arbeidsgiveren og selvstendige.

Datainnsamling, kontrolltiltak og personopplysninger – forholdet mellom regelsett.

Arbeidsavtalen som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om arbeidstaker.

Bakgrunnssjekk av ansatte – adgang og begrensninger.

Virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljøloven – funksjoner, innhold og virkninger.

Virksomhet, bedrift, foretak.

«Outsourcing» av bemanningsfunksjoner fra helintegrerte rederier til «bemanningsforetak».

Arbeidsavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse der avtalevilkår er forankret i tariffavtale.

Arbeidsavtaler (individuelle vilkår) ved virksomhetsoverdragelse.

Der virksomhet ikke overdras, men transaksjonen likevel har rettsvirkninger som ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

Avtalefestet pensjon (AFP) ved virksomhetsoverdragelse.

Lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet – grenser for arbeidstagers aktivitet i stillingsvernsammenheng.

Betydningen av arbeidstagers forhold utenfor arbeidstid for arbeidsforholdet og stillingsvernet.

Gjennomføring av omorganisering/nedbemanningsprosesser – herunder «masseoppsigelser», aml. § 15‑2, prosedyrer, avtale«målet» og dets funksjon, forholdet til andre informasjons- og drøftelsesregler.

Aldersgrenser etter skipsarbeidsloven.

Ulike aspekter av diskrimineringsvernet.

Vern for gravide etter likestillingslovgivning.

Ulike aspekter av arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø for andre enn arbeidstakere.

Arbeidstilsynets rettspraksis.

Arbeidstid / deltidsarbeid.

Arbeidstid, beredskapsvakt og reisetid.

HMS-regler, som i arbeidsmiljøloven, og foretaksstraff ved rettsbrudd: vilkår og straffeutmåling.

Skyldspørsmål og utmåling ved foretaksstraff.

Kravene til tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 4‑6.

Vern for lønnskrav.

Retten til sluttvederlag. Analyse av tariffavtaleregler om sluttvederlags­ordninger.

Avtalefestet pensjon (AFP) – vilkår og begrensninger.

Likebehandlingskravet for innleide arbeidstagere.

Religions- og livssynsfrihet etter EMK artikkel 9.

Arbeidsrett og samvittighetsfrihet.

Ansettelse og arbeidsgiveransvar i Den norske kirke.

Arbeidsrett og kirkerett. (Eller mer generelt: tros- og livssynssamfunns «autonomi» og forholdet til ordinær arbeidsrett. Hvor går grensene?)

Den kollektive og funksjonelle siden av organisasjonsfriheten fra ett norsk perspektiv.

Tariffavtalebegrepet i Høyesteretts praksis.

Avtaler med tillitsvalgte – etter tariffavtale og etter lov. Rettslig status, kompetanse- og rettsvirkningsspørsmål.

Skriftlighet, representasjon og fullmakt.

Ufravikelighetsregelen i arbeidstvistlovens § 6 – rekkevidde for berørte arbeidsavtaler og rettsvirkninger ved brudd.

Kan tariffparter holde utenforstående utenfor?

Tariffbundethet ved inn- og/eller utmeldelse i organisasjon. – Alminnelige normer og avtalereguleringer.

Betydningen av tariffrettslig passivitet.

Den tariffrettslige stilling ved utskilling/«privatisering» av statlig virksomhet.

Retten til sluttvederlag. Analyse av tariffavtaleregler om sluttvederlags­ordninger.

Tariffavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse.

Tarifflik lønn/vilkår – krav og praksis.

Informasjon og drøftelser – etter aml. 2005 kap. 8 mv., tariffavtaleregler, og forholdet mellom dem.

Rett eller adgang til forhandling.

Arbeidstakeres medbestemmelse, informasjon og drøftelser etter EU/EØS-rettslige og folkerettslige regler.

Tillitsvalgtes rettsstilling – organisasjonsrepresentant eller personlig verv?

Tillitsvalgtes stilling i internasjonale konserner.

Transfer of seats and employees involvement.

Internasjonale handelsavtaler og betydning for nasjonal arbeidsrett.

Internasjonale reguleringen om multinasjonale foretak og sosiale standarder og «rammeavtaler» («framework agreements») om Corporate social responsibility, osv.

Adgang til og skranker for arbeidskamp (i interessetvister) der tariffavtale ikke foreligger.

Utviklingstrekk i Tariffnemndas praksis.

Hvilke ytelser skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Diskrimineringsrett – vern for gravide mv. etter likestillingslovgivning og spesialregulering.

Diskrimineringsrett – vern mot forskjellsbehandling på grunn av religion eller tro.

Adgang til og skranker for å bære religiøse symboler eller antrekk i jobbsammenheng.

«Ordre public» i EU-lovgivning og rettspraksis – kontraster til nasjonale reguleringer.

Retten til privatliv i arbeidsrettslig sammenheng: EMK artikkel 8.

Forholdet mellom vertslandet krav til minstelønn og den utstasjonerende virksomhetens lønn til utstasjonert arbeidstaker.

Adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak.

Rett til arbeid?

Arbeidsreglement som reguleringsinstrument. Hvilken plass og rettslig betydning har arbeidsreglement i forhold til andre reguleringsformer for arbeidsforhold?

Hovedavtalene LO – NHO: Utvikling, mangfold og variasjon.

Hovedavtaleregulering for funksjonærer.

Hovedavtaleutviklingen i staten.

Hovedavtaleutviklingen i kommunesektoren.

Arbeidsrettens rettsutvikling og «sosiale ideal».

Prejudikater på tvers? Forholdet mellom avgjørelser av Høyesterett og av Arbeidsretten på sammenfallende områder.

Rettslitteraturen i Arbeidsretten.

Bedriftsutvalgsloven av 1920 – bakgrunn, nydannelser i arbeidsretten, og virkninger.

Publisert 11. des. 2018 09:41 - Sist endret 22. jan. 2019 08:52