Arbeidsrett - Emnebank

Emner for masteravhandling

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver i arbeidsrett. Noen listes nedenfor, men listen er ikke uttømmende og egne forslag er velkomne. 

Det er skrevet et stort antall studentoppgaver innenfor arbeidsrett gjennom årene. En oversikt over disse finnes på nettsiden Arbeidsrett – Studentoppgaver. Oversikten er opprettet av tidligere fagansvarlig lærer, professor Stein Evju, og er oppdatert per august 2016. Fra 2000 registreres alle masteroppgaver i Universitetet i Oslos portal for digitale utgivelser (DUO). Der er også svært mange masteroppgaver fritt tilgjengelige i fulltekst. Eldre oppgaver har bare i begrenset grad blitt registrert i Bibsys eller på annen måte. På nettsiden Avhandlinger fra 1990 finnes en oversikt over nordiske Ph.D.-er og doktorgradsavhandlinger i eller grensende til faget arbeidsrett. Oversikten er oppdatert per august 2012.

Emnebank, arbeidsrett

Kontaktpersoner: Johann Mulder / Marianne Jenum Hotvedt

Kollektiv arbeidsrett

 • Adgang til og skranker for arbeidskamp (i interessetvister) der tariffavtale ikke foreligger.
 • Adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak.
 • Arbeidsavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse der avtalevilkår er forankret i tariffavtale.
 • Arbeidsrett og foreningsrett. Varslervern i foreningsforhold?
 • Avtaler med tillitsvalgte – etter tariffavtale og etter lov. Rettslig status, kompetanse- og rettsvirkningsspørsmål.
 • Avtalte vilkårs gyldighet ved lovendringer.
 • Begrensninger i adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkårene ‘på annet grunnlag’ enn vilkår i selve tariffavtalen.
 • Betydningen av tariffrettslig passivitet.
 • Den kollektive og funksjonelle siden av organisasjonsfriheten fra ett norsk perspektiv.
 • Den tariffrettslige stilling ved utskilling/«privatisering» av statlig virksomhet.
 • Etterbetaling av tariffkrav for utenforstående.
 • Henvisninger til tariffavtaler i arbeidsavtaler (jf. aml. § 14-6 første ledd m og annet ledd). – Former, fortolkning og betydning, virkninger av feil.
 • Hovedavtaleregulering for funksjonærer.
 • Hovedavtaleutviklingen i kommunesektoren.
 • Hovedavtaleutviklingen i staten.
 • Kan tariffparter holde utenforstående utenfor?
 • Kan tariffparter holde utenforstående utenfor? / Kan rettigheter etter en tariffavtale forbeholdes medlemmene av vedkommende arbeidstagerorganisasjon?
 • Rett eller adgang til kollektiv forhandling.
 • Retten til sluttvederlag. Analyse av tariffavtaleregler om sluttvederlagsordninger.
 • Skriftlighet, representasjon og fullmakt.
 • Skyldspørsmål og utmåling ved foretaksstraff.
 • Tariffavtalebegrepet i Høyesteretts praksis.
 • Tariffavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse.
 • Tariffbundethet ved inn- og/eller utmeldelse i organisasjon. – Alminnelige normer og avtalereguleringer.
 • Tarifflik lønn/vilkår – krav og praksis.
 • Tillitsvalgtes rettsstilling – organisasjonsrepresentant eller personlig verv?
 • Tillitsvalgtes stilling i internasjonale konserner.
 • Ufravikelighetsregelen i arbeidstvistlovens § 6 – rekkevidde for berørte arbeidsavtaler og rettsvirkninger ved brudd.
 • Utviklingstrekk i Tariffnemndas praksis.

Individuell arbeidsrett

 • «Outsourcing» av bemanningsfunksjoner fra helintegrerte rederier til «bemanningsforetak».
 • Adgang til og skranker for å bære religiøse symboler eller antrekk i jobbsammenheng.
 • Arbeidsavtalen som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om arbeidstaker.
 • Arbeidsavtaler (individuelle vilkår) ved virksomhetsoverdragelse.
 • Arbeidsgiverplikter i konserner.
 • Arbeidsgivers styringsrett i arbeidstakers fritid. Adgang til å begrense reiser?
 • Arbeidsmiljølovens § 2­2: pliktsubjekter og krav.
 • Arbeidsrett og avtalerett. Stillingsvern eller avtalerettslige prinsipper før tiltredelse?
 • Arbeidsrett og offentlige anskaffelser. Kan anbudsgiver sette vilkår ved virksomhetsoverdragelse?
 • Arbeidsrett og samvittighetsfrihet.
 • Arbeidstakere i annens hushold. / Styringsretten overfor arbeidstakere i annens hushold.
 • Arbeidstid/deltidsarbeid.
 • Arbeidstid, beredskapsvakt og reisetid.
 • Avtalefestet pensjon (AFP) – vilkår og begrensninger.
 • Avtalefestet pensjon (AFP) ved virksomhetsoverdragelse.
 • Bakgrunnssjekk av ansatte – adgang og begrensninger.
 • Betydningen av arbeidstagers forhold utenfor arbeidstid for arbeidsforholdet og stillingsvernet.
 • Brukeres frihet til valg av arbeidskraft fra tredjemenn, «reservasjonsrett» og arbeidstakerens stilling.
 • Datainnsamling, kontrolltiltak og personopplysninger – forholdet mellom regelsett.
 • Delingsøkonomien. – Hvem er arbeidstakere og arbeidsgivere.
 • Den «alminnelige» permitteringsadgangen. Vilkår, frister mv.
 • Der virksomhet ikke overdras, men transaksjonen likevel har rettsvirkninger som ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.
 • Familie og arbeidsrett. Arbeidende familiemedlemmers arbeidsrettslige posisjon.
 • Forholdet mellom vertslandet krav til minstelønn og den utstasjonerende virksomhetens lønn til utstasjonert arbeidstaker.
 • Gjennomføring av omorganisering/nedbemanningsprosesser – herunder «masseoppsigelser», aml. § 15‑2, prosedyrer, avtale«målet» og dets funksjon, forholdet til andre informasjons- og drøftelsesregler.
 • Grensedragningene mellom ansvaret til (hoved)arbeidsgiveren og selvstendige.
 • Grensene for arbeidsgiverens styringsrett ved endringsoppsigelse.
 • Hvilke ytelser skal inngå i pensjonsgrunnlaget.
 • Informasjon og drøftelser – etter aml. 2005 kap. 8 mv., tariffavtaleregler, og forholdet mellom dem.
 • Kravene til tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 4‑6.
 • Likebehandlingskravet for innleide arbeidstagere.
 • Lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet – grenser for arbeidstagers aktivitet i stillingsvernsammenheng.
 • Lærlinger – rettslig stilling under opplæring, ved avslutning av læretid – ansettelsesforhold, stillingsvern, mv.
 • Rett eller adgang til individuell forhandling.
 • Rettsstillingen ved bruk av hjemmekontor. Hvordan påvirkes arbeidsgivers (og arbeidstakers) plikter?
 • Vern for lønnskrav.
 • Virksomhet, bedrift, foretak.
 • Virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljøloven – funksjoner, innhold og virkninger.

Arbeidsrettslige metodespørsmål

 • Arbeidsreglement som reguleringsinstrument. Hvilken plass og rettslig betydning har arbeidsreglement i forhold til andre reguleringsformer for arbeidsforhold?
 • Arbeidsrettens rettsutvikling og «sosiale ideal».
 • Bedriftsutvalgsloven av 1920 – bakgrunn, nydannelser i arbeidsretten, og virkninger.
 • Hovedavtalene LO – NHO: Utvikling, mangfold og variasjon.
 • Prejudikater på tvers? Forholdet mellom avgjørelser av Høyesterett og av Arbeidsretten på sammenfallende områder.
 • Rett til arbeid?
 • Rettslitteraturen i Arbeidsretten.

Arbeidsrett og diskriminering

 • Arbeidsrett og diskrimineringsrett. Vern mot trakassering.
 • Diskrimineringsrett – vern for gravide mv. etter likestillingslovgivning og spesialregulering.
 • Diskrimineringsrett – vern mot forskjellsbehandling på grunn av religion eller tro.
 • Ulike aspekter av diskrimineringsvernet.
 • Vern for gravide etter likestillingslovgivning.

Arbeidsrett og arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljø for andre enn arbeidstakere.
 • Arbeidstilsynets rettspraksis.
 • HMS-regler, som i arbeidsmiljøloven, og foretaksstraff ved rettsbrudd: vilkår og straffeutmåling.
 • Ulike aspekter av arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Internasjonal arbeidsrett

 • «Domestic Workers»
 • «Ordre public» i EU-lovgivning og rettspraksis – kontraster til nasjonale reguleringer.
 • Arbeidstakerbegrepet i EU/EØS-rettslig forstand – fellesskapsrettslige begreper.
 • Arbeidstakeres medbestemmelse, informasjon og drøftelser etter EU/EØS-rettslige og folkerettslige regler.
 • Arbeidstakerrepresentasjon i internasjonale konserner.
 • Internasjonale handelsavtaler og betydning for nasjonal arbeidsrett.
 • Internasjonale reguleringen om multinasjonale foretak og sosiale standarder og «rammeavtaler» («framework agreements») om Corporate social responsibility, osv.
 • Krav på feriepenger fra første år. Implikasjoner av EU-retten.
 • Religions- og livssynsfrihet etter EMK artikkel 9.
 • Retten til privatliv i arbeidsrettslig sammenheng: EMK artikkel 8.
 • Transfer of seats and employees involvement.

Spesial arbeidsrett

 • Aldersgrenser etter skipsarbeidsloven.
 • Ansettelse og arbeidsgiveransvar i Den norske kirke.
 • Arbeidsrett og kirkerett. (Eller mer generelt: tros- og livssynssamfunns «autonomi» og forholdet til ordinær arbeidsrett. Hvor går grensene?)

 

Publisert 11. des. 2018 09:41 - Sist endret 18. sep. 2020 13:48