Emnebank privatrettslige emner

A. Arbeidsrett - Arverett
B. Bankrett - Barnerett - Bygg- og entrepriserett
D Design, varemerke- og patentrett - Dynamisk_tingsrett
E. Erstatningsrett - Europarett
F. Familierett - Fast eiendoms rettsforhold - Forsikringsrett - Forvaltningsinformatikk
G. Garantirett
I. Internasjonal privatrett - International Commercial Law
J. Jordbruksrett
K. Konkurranserett - Konkursrett - Kontraktsrett - Kontrakter i petroleumsvirksomhet
M.  
N. Naturressursrett
O. Opphavsrett
P. Panterett - Pengekravsrett - Petroleumsrett
R. Rettsinformatikk - Rettsøkonomi
S. Samerett - Selskapsrett - Sjørett
T. Telekommunikasjonsrett

 

Arbeidsrett

Se fullstendig liste over emner i arbeidsrett. (Oppdatert 2018)

 

Arverett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Sammensatt skifte (30 eller 60 poeng) 12-2018 John Asland
Arverett og EMK (30 eller 60 poeng) 12-2018 John Asland
Arverettslig beskyttelse av samboere (30 eller 60 poeng) 12-2018 John Asland
Livsarvingenes pliktdel (30 eller 60 poeng) 12-2018 John Asland
Generelt: De fleste arverettslige problemstillinger kan man skrive en oppgave om hvor man sammenholder dagens arvelov med forslagene til ny arvelov.

 

12-2018

 

John Asland

Bankrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Utenlandske banker i Norge ? med fokus på konsekvensene av EøS-avtalen.   Institutt for privatrett
Forholdet mellom lånesyndikatet og agentbanken.   Institutt for privatrett
Samvirkelag og banklovgivningen, en vurdering av spareordninger i samvirkelag i forhold til banklovgivningen.   Institutt for privatrett
Rettsforholdene mellom deltakerne i lånesyndikater   Institutt for privatrett
Bankbegrepet i norsk rett. Grensen for innskuddsmonopolet.   Institutt for privatrett
Representantskapet i norske forretningsbanker.   Institutt for privatrett
Bankers kvalitative virksomhetsområde.   Institutt for privatrett
Fullmaktssystemet i bank   Institutt for privatrett
Bankenes opplysningsplikt overfor private kausjonister   Institutt for privatrett
Finansiering av internasjonale transaksjoner   Giuditta Cordero Moss
Oppgjørskorreksjon mellom banker og forbrukere   Institutt for privatrett
Offentligrettslig kontroll med avtalevilkår. Renteregulerings- og oppsigelsesklausuler ved utlån fra finansinstitusjoner.   Institutt for privatrett
Gjeldsforsikring   Institutt for privatrett
Oppgjør og rettsvern i VPS   Institutt for privatrett
Kobling av banktjenester overfor forbrukerkunder   Institutt for privatrett
Bankenes veilednings- og frarådningsplikt   Institutt for privatrett

Barnerett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Haag-konvensjonen om barnebortføring   Institutt for privatrett
Den Europeiske menneskerettskonvensjon og barns rettigheter (Enten en generell oversikt eller et enkelt tema 10 vekttall)   Institutt for privatrett
Barns religionsfrihet etter norsk og internasjonal rett   Institutt for privatrett
Barns medbestemmelsesrett i medisinske spørsmål   Institutt for privatrett
Mindreårige asylsøkeres stilling etter norsk og internasjonal rett   Institutt for privatrett
Foreldres rett til å straffe sine barn. En historisk oversikt, herunder internasjonal rett. Eller bare om internasjonal rett, særlig praksis fra EMD   Institutt for privatrett
Bidragsspørsmål   Institutt for privatrett

Bygg- og entrepriserett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Tungløftebransjens kjerneproblem. Hvilke virkemidler har operatøren til rådighet mot entreprenørens forsinkelse   Institutt for privatrett
Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko   Institutt for privatrett
"Beger-regelen" i NS 3430 ? teori og praksis   Institutt for privatrett

Design-, varemerke og patentrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
EUs konkurranserett, med særlig sikte på gruppefritaksordninger om patent og "know-how"-lisenskontrakter   Institutt for privatrett
Varemerkebegrepet, særlig om kravet om at et varemerke må kunne gjengis grafisk   Institutt for privatrett
Stedsbetegnelser som varemerker   Institutt for privatrett
Bruksplikt for varemerker, særlig om kravet om at bruken må være reell   Institutt for privatrett
Vilkårene for oppnåelse av vern for varemerker på grunnlag av innarbeidelse   Institutt for privatrett
Slagord som varemerker   Institutt for privatrett
Degenereasjon og regenerasjon av varemerker   Institutt for privatrett
Villedende varemerkebruk   Institutt for privatrett
Adgangen til å endre varemerker på søknadsstadiet og etter registrering   Institutt for privatrett
Vernet for velkjente varemerker   Institutt for privatrett
Adgangen til å korrigere feil i patentbeskrivelsen   Institutt for privatrett
Vilkårene for deling og utskillelse (patentlovens § 11)   Institutt for privatrett
Grensen mellom oppfinnelser og oppdagelser   Institutt for privatrett
Adgangen til patentering av medisinske fremgangsmåter mv.   Institutt for privatrett
Utvalgsoppfinnelser   Institutt for privatrett
Nyhetskravets innhold   Institutt for privatrett
Kravet om "sikringsgrunn" i saker om midlertidig forføyning   Institutt for privatrett
Fagmannsbegrepet i patentretten   Institutt for privatrett
Domstolenes prøvingsgrunnlag i avslagssaker ? legalitetskontrollen   Institutt for privatrett
Vilkårene for arbeidsgivers rett til å overta oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere   Institutt for privatrett
Adgangen til å gjennomføre eksperimenter vedrørende patenterte oppfinnelser   Institutt for privatrett
Indirekte produktbeskyttelse   Institutt for privatrett
Middelbart patentinngrep   Institutt for privatrett
Supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler og plantefarmasøytiske produkter, særlig om produktbegrepet  

 

Institutt for privatrett

Mangelsspørsmål ved hel eller delvis overdragelse av oppfinnelser og patenter   Institutt for privatrett
Bevisbyrden i saker om fremgangsmåtepatenter   Institutt for privatrett
Ansvar for medvirkning til patentinngrep   Institutt for privatrett
Krav til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser   Institutt for privatrett
Designrettens krav om nyhet og/eller individuell karakter   Institutt for privatrett
Designvern for reservedeler   Institutt for privatrett
Varemerkebeskyttelse for varers form og emballasje   Institutt for privatrett
Retten til bruk av eget navn eller foretaksnavn som varemerke   Institutt for privatrett
Retten til bruk av andres varemerker ved markedsføring av reservedeler og tilbehør   Institutt for privatrett
Ompakking og endring av paralellimporterte produkter   Institutt for privatrett
Varemerker som del av domenenavn   Institutt for privatrett
Bruk av varemerker på internett   Institutt for privatrett

Tvister om rett til domenenavn

  Institutt for privatrett

Dynamisk tingsrett
 

Emne Kontaktperson
  Inger Berg Ørstavik

 

 

 

Erstatningsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Styremedlemmers erstatningsansvar   Institutt for privatrett
Aksept av risiko   Institutt for privatrett
Atomskader   Institutt for privatrett
Standardisert erstatning til barn   Institutt for privatrett
Bevismangel og solidaransvar   Institutt for privatrett
Familiemedlemmers krav mot skadevolder   Institutt for privatrett
Tap av fremtidig arbeidsinntekt   Institutt for privatrett
Megleransvaret   Institutt for privatrett
Avslutningsfasen i petroleumsvirksomheten. Folkerettslige, forvaltningsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger ved fjerning og etterlatelse av innretninger på kontinentalsokkelen 13.2.2019 Knut Kaasen
Pasientskadeerstatning   Institutt for privatrett
Arbeidsgiveransvar ved fullmaktsoverskridelse   Institutt for privatrett
Offentligrettslig arbeidsgiveransvar etter skl. § 2-1   Institutt for privatrett
Erstatningsoppgjøret ve personskader   Institutt for privatrett
Rettsøkonomisk analyse av ulike måter å objektivisere ansvarsgrunnlaget   Erling Eide
Rettsøkonomisk vurdering av arbeidsgiveransvaret   Erling Eide
Rettsøkonomiske resonnementer i Høyesteretts dommer om erstatningsrett (avgrenses til en viss tidsperiode)   Erling Eide
Adekvans og effektivitet (Kan adekvansregelen begrunnes med ett ønske om effektiv resursbruk? Er effektiv resursbruk et formål som eksplisitt eller implisitt ligger til grunn for adekvansregelen? Kommer et eventuelt hensyn til effektivitet i strid med andre hensyn som adekvansregelen er ment å ivareta)   Erling Eide
Erstatning etter den positive kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd (Erstatning etter den perfekte kontraktsinteresse gir (under visse forutsetninger) en effektiv resursutnyttelse. Gis det i norsk rett erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse?   Erling Eide
Erstatningsansvar, sikkerhetskrav og effektivitet (En prinsippiell, samfunnsøkonomisk drøftelse av fordeler og ulemper ved alternative reguleringer av aktiviteter som kan medføre skade. Avgrenses til spesifikke aktivitetstyper eller sektorer, for eksempel (deler av) arbeidsmiljøet, transport, petroleumsutvinning eller gruvedrift. Det anbefales samarbeid mellom studenter som tar for seg hvert sitt område med tanke på separate eller felles avhandlinger. Kollokvier eller annen form for samarbeid med studenter som velger andre tema innen erstatning anbefales også.)   Erling Eide
Erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 9, 8a og 7   Ingvild Mestad (ingvild.mestad@kluge.no)
Revisors erstatningsansvar   Kristin Normann Aarum
Produktansvar for skip   Trond Solvang

Europarett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Forrangsprinsippet innefor konkurranseretten   Erling Hjelmeng
Kollektiv dominans etter EøS art. 54   Erling Hjelmeng
Inngrep mot forretningsnektelse etter konkurranseloven § 3-10   Erling Hjelmeng
EøS-borgeres rett til ansettelse på norske skip   Trond Solvang
Anvendelse av prinsippet om fri utveksling av tjenester på internasjonal sjøtransport ? rådets forordning 4055/86   Trond Solvang 
EUs konkurranserett, med særlig sikte på gruppefritaksordninger om patent og "know-how"-lisenskontrakter   Institutt for privatrett
Problemstillinger i skjæringspunktet mellom EøS-avtalen og havbrukslovgivningen (Oppdrettslovgivningen er en del av den norske fiskerilovgivning og fiskeripolitikk. Norge har ikke tatt over "acquis communitaire" når det gjelder fiskeripolitikken jf. EøS-avtalen art. 20 protokoll 9 og "joint declaration" vedrørende artikkel 4 (1) og (2) i protokoll 9. Det kan likevel oppstå interessante problemstillinger i skjæringspunkter mellom EøS-avtalen og havbrukslovgivningen. Et eksempel på dette er at vi er innklaget til ESA for traktatstridig diskriminering av utenlandske eiere ved å vektlegge lokalt eierskap ved tildeling av konsesjoner etter oppdrettsloven   Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
EøS-avtalens (protokoll 9) grenser for konkurransebegrensende ordninger i førstehåndsomsetningen av fisk   Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
EF-retten om arbeidstakeres reservasjonsrett, jf. Aml. Kap. XII A (Kan avgrenses mot på hvilket tidspunkt en slik reservasjonsrett eventuelt måtte gjøres gjeldende. Så vidt jeg vet er dette et uavklart spørsmål. Egner seg godt som en 10-vekttalls avhandling.)   Einar Engh (einar.engh@sgw.no)
Fusjonskontroll. EøS-spørsmål om jurisdiksjon   Erling Hjelmeng
Selektiv distribusjon   Erling Hjelmeng

Familierett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Tilbakesøkingskrav etter ekteskapsloven § 51

11.04.19

Tone Sverdrup
Vederlagskrav etter el. § 63 andre ledd

11.04.19

Tone Sverdrup
Skjevdelingsregelen i el. § 59 - en rettspolitisk vurdering

11.04.19

Tone Sverdrup
Forlodds uttak av erstatning m.v. på ektefelleskifte etter el. § 61 bokstav d

11.04.19

Tone Sverdrup
Ektefellebidrag etter el. § 79 flg. (Egner seg for undersøkelse av underrettspraksis)

11.04.19

Tone Sverdrup
Ektefellers ansvar for gjeld.  (Egner seg for undersøkelse av underrettspraksis. 10 eller 20 vekttall)

11.04.19

Tone Sverdrup
Tidspunkt for verdsettelse av eiendeler på ektefelleskifte etter el. § 69 andre ledd

11.04.19

Tone Sverdrup
Lemping av ektepakter og skifteavtaler. En sammenligning med avtl. § 36.

11.04.19

Tone Sverdrup
Prioritering mellom særkullsbarn og gjenlevende ektefelle på arveskifte. En rettspolitisk drøftelse.

11.04.19

Tone Sverdrup
Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi  14.02.2019 Tarjej Bekkedal
Vederlagskrav i samboerforhold - en rettspolitisk vurdering. 11.04.19 Tone Sverdrup
Tvister om eierforhold i livsfellesskap - hvem går til sak, om hva og hvorfor? En analyse av lagmannsrettspraksis (årstall - årstall) 11.04.19 Tone Sverdrup
Vederlagskrav etter el. § 73 11.04.19 Tone Sverdrup
Kompensasjonsregelen ved uttak av pensjonsrettigheter i el. § 61 bokstav b. 11.04.19 Tone Sverdrup
Tvister om skjevdeling etter el. § 59 første ledd – hvem går til sak og hva er tvistepunktene?  En analyse av senere års rettspraksis. 11.04.19 Tone Sverdrup

Fast eiendoms rettsforhold

Emne Oppdatert Kontaktperson
Om plassering av selgeransvar ved salg av fast eiendom   Institutt for privatrett
Beskyttelse av eiendomsretten etter norsk rett og Europakonvensjonen   Institutt for privatrett
Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark   Kirsti Strøm Bull
Eiendomsmeglers informasjonsansvar   Institutt for privatrett
Allmenningsrett, statsallmenninger   Kirsti Strøm Bull
Allmenningsrett, bygdeallmenninger   Kirsti Strøm Bull
Jordskifte   Kirsti Strøm Bull
Gjerdehold i utmark   Thor Falkanger
Gjerdehold i tettbygd strøk   Thor Falkanger
Tålt bruk i hevdslæren   Thor Falkanger
Servituttlovens regler om avskiping   Thor Falkanger
Private veier   Thor Falkanger
Hevd utøvet av større grupper av personer   Thor Falkanger
"Ingen kan hevde i strid med sin adkomst"   Thor Falkanger
Mangler i festeforhold   Thor Falkanger
Avvirking av festeforhold   Thor Falkanger
Innløsning av festet grunn   Thor Falkanger
Vern av dyrket og dyrkbar jord   Thor Falkanger
Skranker for deling av fast eiendom   Thor Falkanger
Nabolovens § 2 fjerde ledd   Thor Falkanger
Erstatning utenom det økonomiske tap i tingsretten   Thor Falkanger
Grenser i vassdrag   Thor Falkanger
Trær som naboproblem   Thor Falkanger
Streifbeiterett   Thor Falkanger
Profesjonsansvaret. Meglers ansvar ved eiendomsoverdragelser   Finn selv / kontakt koordinator
Jordloven § 12   Thor Falkanger
Flertallsvedtak i sameieforhold   Thor Falkanger
En analyse av Rt. 2002 s. 145 jfr. Rt. 1995 s. 904   Thor Falkanger
Realservitutter   Thor Falkanger
Selgerens ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av selveier- og/eller borettslagsleilighet (Oppgaven kan omfatte bare det ene eller begge deler. Omfang 10 vekttall)   Trygve Bergsåker
Anvendelse av avhendingslova og bustadoppføringslova på salg av borettslagsleiligheter jf. (forslag til) avhendingslova § 1-1a og bustadsoppføringslova § 1 a (Forslaget finnes i Ot. Prp. Nr. 30 (2002-2003). Oppgaven kan brukes før forslaget er gjennomført og etterpå). Omfang 10 vekktall).   Trygve Bergsåker
Salg av kontrakter om kjøp av ny bolig før ferdigstillelse (Omfang 10 vekttall)   Trygve Bergsåker
Eierskifteforsikring   Trygve Bergsåker
Har man plikt til å hindre at vann fra egen eiendom renner videre til
naboeiendommen?
  Endre Stavang
Rettigheter og plikter ved gamle røranlegg (vann, kloakk, drenering) med
uklare eierforhold.
  Endre Stavang
Lov og rett for fritidsbåter og grunneiere ? Analyse av reglene for ferdsel og opphold med fritidsbåt på privat sjøgrunn langs kysten.   Endre Stavang
Motorisert ferdsel i utmark - Likheter og forskjeller i de nordiske landene .   Endre Stavang

Grunneierens vern mot allmennhetens rettigheter til privat eiendom.

  Endre Stavang
Allemannsretten ? sammenligning av den norske friluftsloven, den engelske Access to the Countryside and Right of Way act 2000 og den skotske Land Reform act 2003.   Institutt for privatrett

Retten til fri ferdsel i skogen ? sammenligning av den norske friluftsloven og den tyske reglene i Bundeswaldgesetz § 14 med utfyllende regler i tysk delstatsrett.

  Institutt for privatrett
Grunneieren og reguleringsplanen.
 
  Endre Stavang
Jakt ? Utvalgte problemstillinger (For eksempel)
 • Forfølgningsretten
 • Utleie av jaktterreng
 • Jakt i statsallmenning ? fjellovens skille mellom innlendingers og utlendingers jaktrett, og forholdet til EØS-avtalens prinsipper om fri bevegelighet.
  Institutt for privatrett

Den allemannsrettslige høstingsretten ? Retten til å ta naturprodukter som bær og sopp, kvister og grener, steiner og mineraler, ville dyr m.v. fra andres eiendom.

  Institutt for privatrett

Grunneierens stilling ved naturfredning. Sammenlign f.eks den norske naturmangfoldlovens regler med den danske lov om nationalparker.

  Endre Stavang

Er allemannsrett en menneskerettighet? En drøftelse av forholdet mellom allmennhetens rettigheter etter friluftsloven og vernet om eiendom i EMK p 1-1.

  Endre Stavang

Allemannsrettens erstatningsrettslige vern.

  Endre Stavang
Grunneierens mulighet til å ta betalt for allmennhetens adgang til eiendom.   Endre Stavang

Friluftsliv på Svalbard ? rettslige rammer

  Forskergruppe for naturressursrett

Forsikringsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Assurandørens overtakelse av dekningskrav og forsikringsgjenstand ved utbetaling av totaltapserstatning.  7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikringsmeglerens rettslige stilling 7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen
Gjeldsforsikring 7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen
FALs regler om kollektive forsikringer (( 30 eller 60 studiepoeng) 7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Adgangen til å benytte karenstid i personforsikring ( 30 studiepoeng) 7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Claims made prinsippet i formuesskadeforsikring ( 30 studiepoeng) 7.11.2018 Trine-Lise Wilhelmsen/Hans Jacob Bull
Eierskifteforsikring ved salg av fast eiendom   Trygve Bergsåker

Forvaltningsinformatikk

Garantirett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Remburs (Letter of Credit)   Institutt for privatrett

Internasjonal privatrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Om lovvalget vedrørende beskyttelse av kulturgjenstander 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Haag-konvensjonen om barnebortføring 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Lovvalg i mellommannsforhold 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Hvilket lands rett må anvendes på en avtale mellom parter bosatt i forskjellige stater når partene ikke har foretatt et lovvalg? 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Er partene i en internasjonal transaksjon frie til å velge hvilket lands rett som skal regulerere deres forhold? 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Europeisk kontraktsrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Internasjonal kjøp 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg i internasjonale kontrakter: Formkrav 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter om pant og eiendomsforbehold 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter om fast eiendom 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og selskapsrettslige spørsmål 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og regler om rettshandleevne og representasjon 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og insolvensrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og arbeidsrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og forsikringsrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Partenes lovvalg og verneting i internasjonale kontrakter og forbrukerrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Lovvalg i internasjonale kontrakter hvis partene ikke har valgt bakgrunnsretten 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Lovvalg 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Valg av verneting 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Internasjonalt preseptoriske regler som begrensning til lovvalg 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Ordre Public som begrensning til lovvalg 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Ordre Public som begrensing til anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer og voldgiftsdommer 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Kan en internasjonal kontrakt være underlagt flere rettssystemer? 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Leveringsstedet som basis for valg av verneting i internasjonale kontrakter (komparativ studie) 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Den karakteristiske ytelse i internasjonale kontrakter som basis for lovvalg og valg av verneting 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Oppfyllelsesstedet av pengeforpliktelser som basis for valg av verneting 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Verneting for tvister om fast eiendom som er i utlandet 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss
Hjemting for utenlandske selskaper i norsk internasjonal privatrett 12.04.2019 Giuditta Cordero-Moss

International Commercial Law

Emne Oppdatert Kontaktperson
Domstolkontroll med internasjonale voldgiftsavgjørelser i norsk rett   Giuditta Cordero-Moss
Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler   Giuditta Cordero-Moss
Virkningen av at hardshipklausuler er inntatt i kontrakten   Giuditta Cordero-Moss
Betalingsformidling på internet ved kjøp av informasjonstjenester   Giuditta Cordero-Moss
Forbrukerkjøp i utlandet med betalingskort   Giuditta Cordero-Moss
Om forholdet mellom CISG og den norske kjøpslov av 1988   Giuditta Cordero-Moss
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillelse av enkle pengekrav   Giuditta Cordero-Moss
Hvilket lands rett må anvendes på en avtale mellom parter bosatt i forskjellige stater når partene ikke har foretatt et lovvalg?   Giuditta Cordero-Moss
Er partene i en internasjonal transaksjon frie til å velge hvilket lands rett som skal regulere deres forhold?   Giuditta Cordero-Moss
Har internasjonale private kodifikasjoner som INCOTERMS og UNIDROITs prinsipper verdi som rettskilde?   Giuditta Cordero-Moss
Er nasjonal rett egnet til å regulere internasjonale transaksjoner?   Giuditta Cordero-Moss
Finansiering av internasjonale transaksjoner   Giuditta Cordero-Moss
Internasjonale joint ventures (Innenfor dette kan en ta mer spesifikke emner)   Giuditta Cordero-Moss
Urettmessig oppsigelse av agent som arbeider i fremmed land   Giuditta Cordero-Moss
Internasjonale kjøp og salg (Innenfor dette kan en ta mer spesifikke emner)   Giuditta Cordero-Moss
Lovvalg i mellommannsforhold   Giuditta Cordero-Moss
Remburs   Giuditta Cordero-Moss
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillese av enkle pengekrav   Institutt for privatrett 

Jordbruksrett

Emne Kontaktperson
Jordbruksavtalen (Viktige jordbrukspolitiske spørsmål reguleres gjennom jordbruksavtalen. En rettslig belysning av jordbruksavtalen) Kirsti Strøm Bull

Konkurranserett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Konkurranserett generelt   Erling Hjelmeng og Eirik Østerud

Konkursrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Leverandørens separatistrett i varer bestemt for videresalg   Institutt for privatrett
Må boet lide et tap for å omstøte etter de objektive omstøtelsesregler?   Institutt for privatrett
Utenlandske kredittinstitusjoner i Norge   Institutt for privatrett
Interesselæren om forbrukeres separatistrett ved konkurs (30stp)   Tarjei Bekkedal 
Offentlig administrasjon av finansinstitusjoner   Institutt for privatrett
Entrepriseavtalers stilling i konkurs   Institutt for privatrett
Insolvente dødsboer   Institutt for privatrett

Kontraktsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Megleransvar   Institutt for privatrett
Standardkontrakter som rettskildefaktor   Institutt for privatrett
Foreldelsesloven § 9 tredje ledd ? avgrensing mot kontraktansvar   Institutt for privatrett
Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler   Institutt for privatrett
Virkningen av at hardshipklausuler er inntatt i kontrakten   Institutt for privatrett
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts og Principles of European Contract Law (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts og Principles of European Contract Law ? formuleringen av internasjonale obligasjonsrettslige grunnprinsipper og betydningen for norsk rett.   Institutt for privatrett
Forbrukerkjøp i utlandet med betalingskort   Institutt for privatrett
Urimelige kontraktsvilkår i forbrukerforhold   Institutt for privatrett
Om plassering av selgeransvar ved salg av fast eiendom   Institutt for privatrett
Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel?   Institutt for privatrett
Forholdet mellom lånesyndikatet og agentbanken   Institutt for privatrett
Kunst- og antikvitetskjøp; særlig om risikoen for ekthetstvil   Institutt for privatrett
Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer   Institutt for privatrett
Rettsforholdene mellom deltakerne i lånesyndikater   Institutt for privatrett
Selgerens kontrollansvar ved forsinket betaling   Institutt for privatrett
Fullmaktssystemet i bank   Institutt for privatrett
Bankenes opplysningsplikt overfor private kausjonister   Institutt for privatrett
Om forholdet mellom CISG og den norske kjøpslov av 1988   Institutt for privatrett
Offentligrettslig kontroll med avtalevilkår. Renteregulerings- og oppsigelsesklausuler ved utlån fra finansinstitusjoner   Institutt for privatrett
Pengekrav ved rentenedgang   Institutt for privatrett
Direkte misligholdskrav i kjøpsretten   Institutt for privatrett
Oppgjør og rettsvern i VPS   Institutt for privatrett
Kobling av banktjenester overfor forbrukerkunder   Institutt for privatrett
Overgivelseskriteriet ved selgerens stansningsrett   Institutt for privatrett
Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko   Institutt for privatrett
Erstatning etter den positive kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd (Erstatning etter den perfekte kontraktsinteresse gir (under visse forutsetninger) en effektiv resursutnyttelse. Gis det i norsk rett erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse?   Erling Eide
Profesjonsansvaret. Meglers ansvar ved eiendomsoverdragelser   Institutt for privatrett
UNIDROIT ? Prinsippene som bakgrunnsrett ved kontraktstolkning   Institutt for privatrett
Vedtakelse av etterfølgende standardvilkår ved salg av dataprogrammer   Institutt for privatrett
I hvilken grad er avtalerettslige formkrav oppfylt ved elektronisk kommunikasjon?   Institutt for privatrett
Eiendomsmeglerens informasjonsansvar   Institutt for privatrett
Idrettsutøveres rettsstilling; dette emnet kan avgrenses til for eksempel fotballspillere, håndballspillere   Geir Woxholt
Avtalemekanismen ved kontraktsinngåelse over internett (Spørsmålet her vil være hva som skal til for å ha bundet seg rettslig ved bruk av nettet. Et av spørsmålene vil her være hvilke formularer som må benyttes, og hva som bør kreves av sikkerhets- og kontrollsystemer som for eksempel koder, elektronisk signatur, etterfølgende bekreftelse over mail eller post. Et annet spørsmål vil værehvordan avtalens vilkår må fremgå. Vil det for eksempel være akseptabelt at det bare henvises til vilkårene i form av lenjer?    
Om finansinstitusjoners frarådningsplikt etter finansavtaleloven § 47    
Om hvilken betydning det har at det er inngått en avtale som på avtaletidspunktet helt eller delvis var i strid med preseptorisk lov når loven senere oppheves eller endres (Problemet oppstår i hvertfall i to typetilfeller. Dels der partene vet at avtalen eller deler av denne er ugyldig på kontraktstidspunktet, men at avtalen i sin helhet eller enkeltvilkår forutsettes å tre i kraf ved endret rettstilstand. Dels oppstår spørsmålet der en eller begge parter ikke var klar over at avtalen var i strid med preseptorisk lov. )    
I hvilken grad kan etterfølgende begivenheter ratihabere ? gyldiggjøre en tidligere ugyldig disposisjon?    
Internasjonale kjøp og salg (Innenfor dette kan en velge mer spesifiserte emner)   Giuditta Cordero-Moss
Forholdet mellom betaler og mottaker ved betalingsoverføringer (De nye regler i finansavtaleloven kap. VI   Institutt for privatrett
Klausuler om "cross default" (Utgangspunktet er finansavtaleloven § 7)   Institutt for privatrett
Grensen mellom forskrifter og kontraktsvilkår i forretningsreler og avtaler fastsatt/utarbeidet av fiskesalgslag godkjent i medhold av råfiskloven 7.11.2018 Det Kongelige Fiskeridepartement Postboks 8118 Dep 0032 Oslo
"Eligibillity"-klausuler i certepartiforhold. Kontraktsmessig sikring av skipets oppfyllese av "eksterne" krav   Trond Solvang
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 1

Hvilke handlemåter på mottakerens side utløser plikt til betaling av de krav som fremgår av konnossementet? - Dette er tilsynelatende løst i sjøl. § 269 ved at mottaker "tar inn godset". Tvister oppstått under engelsk rett viser imidlertid at det å " imot", "gjøre krav på lasten" el., ikke nødvendigvis er entydig.
  Trond Solvang
Overdragelse av rettigheter og plikter overfor transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 2

Forpliktelser som påhviler sender/avlaster utover plikten til å betale "frakt og andre krav" i henhold til konnossementet, jf. sjøl. § 269 ? for eksempel senders/avlasters ansvar ved å levere farlig last til skipet. Med andre ord, er det grunnlag for å pålegge mottaker betalingsplikt for senders/avlasters ansvar for denne type krav?
  Trond Solvang

Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 3
 

Lasteeiers instruksjonsrett under transporten. Behovet for å instruere kan dreie seg om ting som oppvarming, nedkjøling av lasten underveis, samt valg av lossehavn/losseplass dersom konnossementet/certepartiet gir valgrett i så måte. Utgangspunktet er nok at det er sender/befrakter som har slik instruksjonsrett underveis. Dette er imidlertid ikke direkte regulert i sjøloven, og det kan tenkes at en annen en sender/befrakter som legitimerer seg som eier av lasten, kan ha legitime grunner til å instruere skipet underveis.

  Trond Solvang
Kassekredittkontrakten 14.02.2019 Thor Falkanger
Lemping av ektepakter og skifteavtaler ? en sammenligning med avtl. § 36 (10 eller 20 vekttall)   Tone Sverdrup
Selgerens ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av selveier- og/eller borettslagsleilighet (Oppgaven kan omfatte bare det ene eller begge deler. Omfang 10 vekttall)   Trygve Bergsåker
Salg av kontrakter om kjøp av ny bolig før ferdigstillelse (Omfang 10 vekttall)   Trygve Bergsåker
Anvendelse av avhendingslova og bustadoppføringslova på salg av borettslagsleiligheter jf. (forslag til) avhendingslova § 1-1a og bustadsoppføringslova § 1 a (Forslaget finnes i Ot. Prp. Nr. 30 (2002-2003). Oppgaven kan brukes før forslaget er gjennomført og etterpå). Omfang 10 vekktall).   Trygve Bergsåker
Vetting i reisecertepartiforhold   Trond Solvang
Hvordan håndteres terrortrusler i certepartiforhold?   Trond Solvang
Kontrollansvar i befraktningsretten   Trond Solvang
Sikkerhavn-garantien - fysisk og politisk sikkerhet   Trond Solvang
Opsjonsklausuler i certepartiforhold   Trond Solvang
Forvaring, spesielt i transportforhold   Trond Solvang

Kontrakter i petroleumsvirksomhet

Emne Oppdatert Kontaktperson
Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet 13.2.2019 Knut Kaasen
Organisering av kontraktskjeden 13.2.2019 Knut Kaasen
Forkjøpsrett til andeler i utvinningstillatelser 13.2.2019 Knut Kaasen
Risikoen for underleveransesvikt i Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK15) 13.2.2019 Knut Kaasen

Deling av informasjon innen og mellom rettighetshavergrupper under utvinningstillatelser.

13.2.2019 Knut Kaasen

Begrepet «kontraktsgjenstander» i NTK15 sammenlignet med NSC05.

13.2.2019 Knut Kaasen
Funksjonskravene i NTK15 art.23. 13.2.2019 Knut Kaasen

Skade på kontraktsgjenstanden før levering under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Utskifting av nøkkelpersonell under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Betydningen for partenes plikter av endret praksis fra Petroleumstilsynet under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

NF art 6 og leverandørens lojalitetsplikter

13.2.2019 Knut Kaasen

Selskapets medvirkningsplikter under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Mangler ved selskapets leveranser under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Håndteringen av bristende forutsetninger under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Værrisiko under NSC 05, borekontrakter og entreprisekontrakter (eller noen av dem)

13.2.2019 Knut Kaasen

Leverandørens arbeidsplikt under NF/NTK

13.2.2019 Knut Kaasen

Utfordringer med bruk av innkjøpsbetingelsene NIB16 når NTK15 brukes i hovedkontraktsforholdet.

13.2.2019 Knut Kaasen

 

Naturressursrett

Se fullstendig liste over emner i naturressursrett. (Oppdatert 02-2019)

Opphavsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Verkshøyde/originalitetskravet i opphavsretten   Ole-Andreas Rognstad
Fremføringsrettens yttergrenser   Ole-Andreas Rognstad
Fildeling i et opphavsrettslig perspektiv   Ole-Andreas Rognstad
Hyperlinking/pekeransvaret   Ole-Andreas Rognstad
Navneangivelsesretten   Ole-Andreas Rognstad
Respektretten   Ole-Andreas Rognstad
Eksemplarfremstilling til privat bruk   Ole-Andreas Rognstad
Det rettslige vern for tekniske beskyttelsestiltak (sperrer)   Ole-Andreas Rognstad
Opphavsrettens spesialitetsprinsipp   Ole-Andreas Rognstad
Sitatretten (herunder også kunstsitat, som evt. Kan skrives som egen oppgave)   Ole-Andreas Rognstad
Databasevernet (eventuelt enkelte av vilkårene i åvl. § 43)   Ole-Andreas Rognstad
Retten til fotografisk bilde (åvl. § 43a)   Ole-Andreas Rognstad
Retten til eget bilde (åvl. § 45c)    

Panterett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Panteloven § 4-10 14.02.2019 Thor Falkanger
Panteloven § 3-4 14.02.2019 Thor Falkanger
Pant i varelager 14.02.2019 Thor Falkanger
Factoringpant og konkurs   Kristin Normann Aarum

Pengrekravsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Om konneksitet   Institutt for privatrett
Pant i adkomstdokumenter til leierett til forretningslokaler   Institutt for privatrett
Interlegale rettsvernsregler ved sikkerhetsstillelse av enkle pengekrav   Institutt for privatrett
Pengekrav ved rentenedgang   Institutt for privatrett
Oppgjørskorreksjon mellom banker og forbrukere   Institutt for privatrett
Gjeldsforsikring 14.02.2019 Trine-Lise Wilhelmsen

Petroleumsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Kriterier for tildeling og overdragelse av andel i utvinningstillatelser. 13.2.2019 Knut Kaasen
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten. Organisering og utøvelse. 13.2.2019 Knut Kaasen
Styringskomiteens kompetanse etter samarbeidsavtalen. 13.2.2019 Knut Kaasen
Minoritetsdeltakeres posisjon under utvinningstillatelser 13.2.2019 Knut Kaasen

Interessekonflikter ved etablering av tredjepartsadgang til bruk av eksisterende petroleumsinnretninger

13.2.2019 Knut Kaasen
Samordning av utvinningsvirksomhet etter petroleumsloven. 13.2.2019 Knut Kaasen
Samordning av transportvirksomhet eter petroleumsloven  13.2.2019 Knut Kaasen
Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser. Petroleumslovens og samarbeidsavtalens bestemmelser. 13.2.2019 Knut Kaasen
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster. 13.2.2019 Knut Kaasen
Beslutningsprosessen i rettighetshavergruppen. 13.2.2019 Knut Kaasen
Departementets godkjennelse av utbyggingsplan. 13.2.2019 Knut Kaasen
Forholdet mellom plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster og særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger. 13.2.2019 Knut Kaasen
Folkerettslige skranker for avslutningsplan og departementets vedtak om disponering. 13.2.2019 Knut Kaasen
Internrettslige skranker for avslutningsplan og departementets vedtak om disponering. 13.2.2019 Knut Kaasen

Rettsøkonomi

Emne Oppdatert Kontaktperson
Rettsøkonomi og skadelidtes medvirkning 11.04.19 Jukka Mähönen
Rettsøkonomisk analyse av lojalitetsplikten i kontraktsforhold 11.04.19 Jukka Mähönen

Rettsmegling i et rettsøkonomisk perspektiv

11.04.19 Jukka Mähönen

Rettsøkonomisk analyse av reguleringen av mutingsrettigheter

11.04.19 Jukka Mähönen

Rettsøkonomiske resonnementer i Høyesteretts avgjørelser i visse saker om kontraktsrett

11.04.19 Jukka Mähönen
Verdiskapningshensyn og juridisk argumentasjon   Institutt for privatrett
Rettsøkonomisk analyse av ulike måter å objektivisere ansvarsgrunnlaget   Erling Eide
Rettsøkonomisk vurdering av arbeidsgiveransvaret   Erling Eide
Rettsøkonomiske resonnementer i Høyesterettsdommer om erstatningsrett (Avgrenses til en viss tidsepoke)   Erling Eide
Adekvans og effektivitet (Kan adekvansregelen begrunnes med ett ønske om effektiv resursbruk? Er effektiv resursbruk et formål som eksplisitt eller implisitt ligger til grunn for adekvansregelen? Kommer et eventuelt hensyn til effektivitet i strid med andre hensyn som adekvansregelen er ment å ivareta)   Erling Eide
Erstatningsansvar, sikkerhetskrav og effektivitet (En prinsippiell, samfunnsøkonomisk drøftelse av fordeler og ulemper ved alternative reguleringer av aktiviteter som kan medføre skade. Avgrenses til spesifikke aktivitetstyper eller sektorer, for eksempel (deler av) arbeidsmiljøet, transport, petroleumsutvinning eller gruvedrift. Det anbefales samarbeid mellom studenter som tar for seg hvert sitt område med tanke på separate eller felles avhandlinger. Kollokvier eller annen form for samarbeid med studenter som velger andre tema innen erstatning anbefales også.)   Erling Eide
Transaksjonskostnader og rettsteknikk
Til tider legges det i ordlyden i rettsavgjørelser vekt på såkalte rettstekniske hensyn. Drøft med utgangspunkt i utvalgte rettsavgjørelser i hvilken grad slike hensyn dreier seg om informasjonskostnader, prosesskostnader eller andre transaksjonskostnader. Diskuter hvilken betydning rettstekniske hensyn har i forhold til andre typer hensyn.
  Erling Eide
Transaksjonskostnader ved valg av lovregler
Ifølge rettsøkonomisk teori tillegges transaksjonskostnader en vesentlig rettspolitisk betydning. Gi en systematisk oversikt over og drøftelse av hva slags transaksjonskostnader det er lagt vekt på i forarbeidene til en gitt lov eller lovendring.
  Erling Eide
Transaksjonskostnader i miljøretten
Drøft transaksjonskostnadenes betydning for valg av virkemidler i miljøretten.
  Erling Eide
"Corporate Governance"
I den internasjonale litteratur om "corporate governance" legges det vekt på at selskapsretten skal bidra til:
 • at flest mulig lønnsomme avtaler mellom involverte parter (aksjeeiere, styre, ledere, ansatte, kreditorer, leverandører, kunder mv) skal bli inngått,
 • at konflikter mellom disse skal bli løst ved bruk av minst mulig ressurser,
 • at risikofordelingen blir i overensstemmelse med partenes ønsker.
Gi en oversikt over litteraturen om visse utvalgte spørsmål på dette område.
  Erling Eide
Erstatningsutmålig
Oversikt over og enkel drøftelse av utmålingsprinsipper på utvalgte områder. (Erstatning etter reservasjonspris, betalingsvillighet, tap i fremtidig erverv mv.), f.eks.
 1. personskadeerstatning
 2. ekspropriasjonserstatning
 3. skade- og ulempeerstatning ved overtredelse av gl. § 2.
 4. kontraktsbrudderstatning
 5. vederlag og annen erstatning ved immaterialrettslige krenkelser
 6. krenkelse av menneskerettigheter
  Erling Eide

Samerett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Reindriftsrett (Her er mange ulike emner aktuelle)   Kirsti Strøm Bull

Selskapsrett

Se fullstendig liste over emner i selskapsrett.

Sjørett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Skip, nasjonalitet, registrering
1. Anvendelse av regler som viser til et skips flaggstat eller registreringsstat når skipet er registrert i to registre ("bare-boat-registrering")
7.11.2018

Thor Falkanger

2. Bare-boat-registrering i Norden - en sammenliknende analyse 7.11.2018 Thor Falkanger,
3. Hvordan praktiseres NIS-lovens krav om at skip skal drives fra Norge? 7.11.2018 Thor Falkanger
Besetningens rettsforhold.
Mannskapets rettsstilling når kontraktsmotparten er et konsernselskap
14.2.2019 Hans Jacob Bull
Kapteinsfullmakten (sjøl § 137) 14.2.2019 Hans Jacob Bull
Rederens, skipsførerens og andre dekksoffiserers ansvar for skip og last 14.2.2019 Hans Jacob Bull 
Jurisdiksjon og lovvalg ved arbeidskamp/boikott mot skip under fremmed flagg   Stein Evju
Sammenstøtsansvar
Bør sammenstøtskonvensjonen revideres?
14.2.2019 Hans Jacob Bull
Sjøveisreglene og aktsomhetsnormen i internasjonale forhold 14.2.2019 Hans Jacob Bull
Fraktavtaler - stykkgods
York-Antwerpen reglene: Forholdet til Hamburgreglene etc
7.11.2018 Thor Falkanger/Trond Solvang
Containertransport: Dokumentasjon, kontroll og ansvar 7.11.218 Thor Falkanger/Trond Solvang
En komparativ sammenlikning av hvordan begrensingsreglene for stykkgods praktiseres mht konteinere 7.11.218 Thor Falkanger/Trond Solvang
Elektronisk transportdokumentasjon 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Om betydningen av grensen mellom certepartifart og stykkgodsbefordring, og om hvordan grensen trekkes 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
En sammenlikning mellom konnossementets og gjeldsbrevets legitimasjonsvirkninger 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Når konnossementet mangler i lossehavn .... 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
En analyse av de avtalerettslige reglene om fullmakt til å utstede konnossement på vegne av befrakter eller kaptein 7.11.218 Trond Solvanghor Falkanger
Sjølovens konnossementsregler i spedisjonsforhold 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Avlasterens og senderens plikter og ansvar 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Avlasterens rettigheter og plikter 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Undertransportørens rettslige stilling overfor senderen 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Utleveringsansvaret der det ikke brukes negotiabelt konnossement 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Forum og lovvalg vedrørende transportansvaret 7.11.218 Trond SolvangThor Falkanger
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 1. Hvilke handlemåter på mottakerens side utløser plikt til betaling av de krav som fremgår av konnossementet? Dette er tilsynelatende løst i sjøl. § 269 ved at mottaker "tar inn godset". Tvister oppstått under engelsk rett viser imidlertid at det å " imot", "gjøre krav på lasten" el., ikke nødvendigvis er entydig.   Trond Solvang
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 2: Forpliktelser som påhviler sender/avlaster utover plikten til å betale "frakt og andre krav" i henhold til konnossementet, jf. sjøl. § 269 - for eksempel senders/avlasters ansvar ved å levere farlig last til skipet. Med andre ord, er det grunnlag for å pålegge mottaker betalingsplikt for senders/avlasters ansvar for denne type krav?   Trond Solvang
Overdragelse av rettigheter og plikter vis à vis transportøren ved kjøp og salg av konnossementer 3. Lasteeiers instruksjonsrett under transporten. Behovet for å instruere kan dreie seg om ting som oppvarming, nedkjøling av lasten underveis, samt valg av lossehavn/losseplass dersom konnossementet/certepartiet gir valgrett i så måte. Utgangspunktet er nok at det er sender/befrakter som har slik instruksjonsrett underveis. Dette er imidlertid ikke direkte regulert i sjøloven, og det kan tenkes at en annen en sender/befrakter som legitimerer seg som eier av lasten, kan ha legitime grunner til å instruere skipet underveis.   Trond Solvang
Fraktavtaler - certepartier (se også kontraktsrett)
En sammenlikning mellom de norske og engelske reglene for forsinkelse i forbindelse med levering av skip under certeparti når forsinkelsen har sammenheng med at skipet ikke er ferdig klargjort til å ta inn last
7.11.2018 Thor Falkanger
Employment-klausulen i tidscertepartier 7.11.218 Thor Falkanger/Trond Solvang
Krigsklausuler i nyere certepartier 7.11.218 Thor FalkangerTrond Solvang
Regress mellom bortfrakter og befrakter i tidsbefraktningsforhold 7.11.218 Trond Solvang/Thor Falkanger
Gencon klausul 2 7.11.218 Trond Solvang/Thor Falkanger
Mangler ved levering av skipet under bare boat certepartier 7.11.218 Trond Solvang/ Thor Falkanger
Remburs
Hvordan sikrer banken seg overfor sin kunde ved remburs?
  Giuditta Cordero Moss
Hvilken forutberegnelighet har mottaker og rembursbank mht krav som kan gjøres gjeldende mot mottakeren av godset?   Giuditta Cordero Moss
 
Pant- og tilbakeholdsrett    
Forurensning- miljø
 
   
Forsikring
 
   
Varekrigsforsikring 14.2.2019 Trine-Lise Wilhelmsen
Edvard Stang; GIEK
Partsforholdet i gjensidig forsikring 14.2.2019 Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikring av bøteansvar 14.2.2019 Trine-Lise Wilhelmsen
Anerkjennelse/fullbyrdelse av dommer
Anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer etter internasjonale sjørettskonvensjoner (med spesielt henblikk på europaretten)
14.2.2019 Trine-Lise Wilhelmsen
Terrorisme    
Foreldelse
Forholdet mellom sjølovens foreldelsesregler (sjøl § 501), de underliggende konvensjonene og de alminnelige foreldelsesreglene
  Trond Solvang

Havnearbeidere

ILO-konvensjon 137 om om sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner reiser en rekke uavklarte rettslige spørsmål om fortrinnsrett for registrerte havnearbedere, gjennmføringen av konvensjonen i norsk rett, organsiseringen av laste- og lossefunksjonene mv. Emnene egner seg bra for utreding i studentavhandlinger, gjerne i gruppe.

  Hans Jacob Bull
Institusjoner vi samarbeider med og som er interessert i studentutredninger er bl.a.:
 • Fiskeridepartementet
 • Intertanko
 • Den norske Krigsforsikring for Skib
 • Sjøassurandørernes Centralforening
 • Nordisk skipsrederforening
 • Miljødorektoratet

Telekommunikasjonsrett

Emne Oppdatert Kontaktperson
Ytringsfrihetsvernet etter den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10. Særlig omkring kringkastingsmedier   Institutt for privatrett

 

 

Publisert 2. nov. 2018 13:04 - Sist endret 29. aug. 2019 10:34