Kontraktsrett

Avtale- og kontraktsrett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Vedtakelse av standardvilkår, særlig i lys av EU-domstolens praksis
 • Standardvilkår som rettskildefaktor
 • Urimelige kontraktsvilkår i forbrukerforhold
 • Rimelighetshensyn som tolkningsfaktor ved tolkning av avtaler mellom næringsdrivende
 • Næringsdrivendes opplysningsplikt overfor forbrukere
 • I hvilken grad kan etterfølgende begivenheter ratihabere/gyldiggjøre en tidligere ugyldig disposisjon?
 • Virkningen av at hardshipklausuler er inntatt i kontrakten
 • Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler
 • Internasjonale obligasjonsrettslige grunnprinsipper (UNIDROIT, DCFR mv.I og betydningen for norsk rett
 • Terskelen for grov uaktsomhet/forsett og privatrettslige virkninger av slik kvalifisert uaktsomhet
 • Selgeransvar ved salg av fast eiendom
 • Selgerens ansvar for mangler på fellesarealer ved salg av selveier- og/eller borettslagsleilighet
 • Salg av kontrakter om kjøp av ny bolig før ferdigstillelse
 • Megleransvar
 • Berikelse som kravsgrunnlag
 • Staten som kontraktspartner
 • Forholdet mellom prisavslag og erstatning
 • Kontraktshjelperansvaret
 • Direktekrav på ulovfestet grunnlag
 • Krav mot kontraktshjelpere og bakenforliggende kontraktsledd på deliktsrettslig grunnlag
 • Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar ved fysiske skader
 • Avgrensningen mot kontraktsansvar i foreldelsesloven § 9 tredje ledd
 • Foreldelsesfristens utgangspunkt ved skjulte mangler
 • Avbrytelse av foreldelsesfristen ved erkjennelse etter fl. § 14
 • Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko
 • Forholdet mellom avtl. § 36 og læren om bristende forutsetninger
 • Adgangen til å kreve betaling for tilleggsarbeid på ulovfestet grunnlag
 • Finansinstitusjoners frarådingsplikt og avslagsplikt
 • Fullmaktsystemet i bank
 • Oppgjør og rettsvern i VPS
 • Overgivelseskriteriet ved selgeres stansingsrett
 • Idrettsutøveres rettsstilling; dette emnet kan avgrenses til for eksempel fotballspillere, håndballspillere
 • "Eligibillity"-klausuler i certepartiforhold. Kontraktsmessig sikring av skipets oppfyllese av "eksterne" krav
 • Overdragelse av rettigheter og plikter overfor transportøren ved kjøp og salg av konnossementer
 • Forpliktelser som påhviler sender/avlaster utover plikten til å betale "frakt og andre krav" i henhold til konnossementet, jf. sjøl. § 269, for eksempel senders/avlasters ansvar ved å levere farlig last til skipet. Med andre ord, er det grunnlag for å pålegge mottaker betalingsplikt for senders/avlasters ansvar for denne type krav?   
 • Vetting i reisecertepartiforhold
 • Hvordan håndteres terrortrusler i certepartiforhold?
 • Kontrollansvar i befraktningsretten
 • Sikkerhavngarantien – fysisk og politisk sikkerhet
 • Opsjonsklausuler i certepartiforhold
 • Forvaring, spesielt i transportforhold
 • Lemping av ektepakter og skifteavtaler

Tilvirkningskontrakter

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Virkninger under NTK 15 og/eller NS 8407 av at relevant lovgivning endres etter kontraktsinngåelsen
 • Rammer for leverandørens prosjektering under NTK 15 og/eller NS 8407
 • Betydningen under (en eller flere) standard tilvirkningskontrakter av krav om at kontraktsgjenstanden skal være egnet for angitt formål
 • Lojalitetsplikter under tilvirkningskontrakter
 • Skillet mellom skade på kontraktsgjenstanden og skade på andre gjenstander under tilvirkningskontrakter
 • Kontraktsmessig betydning av alternative måter å organisere leverandørkjeden på i tilvirkningsprosjekter
 • Preklusive frister for å fremme krav
 • Risikoen for underleveransesvikt i Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK15)
 • Begrepet «kontraktsgjenstanden» i NTK15 sammenlignet med NSC (Norwegian Subsea Contract) 05.
 • Avbestillingsrett under tilvirkningskontrakter
 • Skade på kontraktsgjenstanden før levering under (en eller flere) standard tilvirkningskontrakter
 • Utskifting av nøkkelpersonell under (en eller flere) standard tilvirkningskontrakter
 • Betydningen (under NTK 15 og/eller NS 8407) for partenes plikter av at offentlig myndigheter endrer praksis
 • NTK 15 art 6 og leverandørens lojalitetsplikter
 • Selskapets medvirkningsplikter under tilvirkningskontrakter, illustrert ved standardkontrakt
 • Mangler ved selskapets leveranser under NF/NTK
 • Værrisiko under NSC (Norwegian Subsea Contract) 05, borekontrakter og entreprisekontrakter (eller noen av dem)
 • På hvilket grunnlag har leverandøren arbeidsplikt under (en eller flere) standard tilvirkningskontrakter
 • Utfordringer med bruk av innkjøpsbetingelsene NIB16 når NTK15 brukes i hovedkontraktsforholdet.
Publisert 2. juni 2021 13:53 - Sist endret 16. aug. 2021 10:47