Selskapsrett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Beskyttelse av selskapet kapital / Protection of the company’s capital
 • Erverv av selskapets egne aksjer / Acquisition of the company’s own shares
 • Forvalterregistrering av aksjer / Custodian-regsitered shares
 • Samvirke som organisasjonsform / A cooperative as business form
 • Selskapstransaksjoner / Corporate transactions
 • Revisors og styrets ansvar etter regnskapsretten / Auditor and board member liability according to accounting law
 • Begrepet «nærstående» i selskapsretten, regnskapsretten og skatteretten / The term ‘related party’ in company law, accounting law and tax law
 • Mangfold i styret / board diversity
 • Forholdet mellom daglig leder og styret / The relationship between the general manager and the board
 • Utdeling i aksjeselskaper. Sammenligning av regler i de nordiske land / Distribution in companies with limited liability. Comparative analysis
 • Minoritetsvernet i forskjellige selskapsformer / Minority protection in different business forms
 • Virkninger for tredjeperson av at et vedtak er i strid med formålet for et foretak / Third party consequences of a corporate decision in violation of the corporate purpose
 • Gransking i foretak / Forensic audits of business
 • Ansvarsgjennombrudd i selskapsforhold med begrenset ansvar / Piercing of the veil in companies with limited liability
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse / Capital increase and capital decrease
 • Fisjon/fusjon / Merger/division
 • Konsernbidrag / Intra-group contributions
 • Likhetsprinsippet i foretaksformer / Principle of equality in different business forms
 • Kravet til "sakleg grunn" i samvirkelova § 14 samanlikna med det tilsvarande kravet i aksjelova § 4-16
 • Kreditt og sikkerhetsstillelse i forskjellige foretaksformer / Financial assistance in different business forms
 • Forholdet mellom selskapets interesse og konsernet som økonomisk enhet / The relationship between the interests of the company and the group as an economic unit
 • «Corporate governance»-anbefalingenes betydning i selskapsretten / The significance of corproate governance recommendations in company law
 • Ansvarlig forvaltning / Stewardship
 • Bærekraftsrapportering / Sustainability reporting
 • Forholdet mellom generalforsamling og styre / The relationship between the general meeting and the board
 • Ansattes rolle i selskapsstyring / Employee representation in corporate governance
 • Revisjonsutvalg / Audit committee
 • Valgkomité / Election committee
 • Opsjonsavtaler i et selskapsrettslig og/eller skatterettslig perspektiv / Option agreements in a company law and/or tax law perspective
 • Vedtekter som selskapets «grunnlov» / Articles of association as the constitution of the company
 • Straff som sanksjon ved brudd på aksjelovens bestemmelser / Criminal sanctions for breach of company law
 • Erstatningsplikt som sanksjon ved brudd på aksjelovens bestemmelser / Liability as sanction for breach of company law
 • Krav til god forretningsskikk / Requirement of good business conduct
 • Forbudet mot markedsmanipulasjon / Prohibition against market manipulation
 • Stiftelser som foretaksform / Foundations as a business form
 • Informasjonssperrer («Chinese Walls») mellom corporate-avdeling og analyse-avdeling i verdipapirforetak / «Chinese Walls» between corporate department and analytical department in investment firms
 • Kapitalforvaltning i verdipapirfond og alternative investeringsfond – muligheter og begrensninger / Assetment management in mutual funds and alternative investment funds – possibilities and limitations
 • Regulering av kryptovaluta / Regulating cryptocurrency
 • Selskapsgjennomgang / Due diligence
 • Compliance / Compliance
 • Plattform-foretak / Platform firms
 • Identifisering og håndtering av interessekonflikter i foretak / Identifying and resolving interest conflicts in firms
 • Utlån av finansielle instrumenter / Lending of financial instruments
 • «Covenants» i låneavtaler / Covenants in debt agreements
 • «The business judgement rule»
 • Valg av organisasjonsform / Choice of business form
 • Ugyldighet av generalforsamlingsvedtak / Void decisions of the general meeting
 • Forholdet mellom selskapers informasjonsplikt og selvinkriminering / The relationship beetween companies’ duty of information and self-incrimination
 • Konsolidering / Consolidated accounts
 • Forholdet mellom regnskapsrapportering og vern for forretningshemmeligheter / The relationship between financial reporting and trade secrets
 • Offentlig eierskapsregister av aksjer / Public ownership register of shares
 • Omstrukturering over landegrenser / Cross-border restructuring
 • Konsernskatterett / Group tax law
 • Gave fra selskapet / Gifts given by an enterprise
Publisert 16. aug. 2021 11:19 - Sist endret 16. aug. 2021 11:19