Skatterett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Inntektsskatteregler som statsstøtte etter EØS-avtalen
 • Analyse av skatteutgifter i Nasjonalbudsjettet
 • Bosted for selskaper
 • Skattespørsmål ved sponsing
 • Goodwill og andre immaterielle gjenstander i inntektsskatteretten
 • Konsernbidrag, skatteavtaler og EØS-rett
 • Aksjonærers ansvar for aksjeselskaps skatter
 • Aksjegevinster etter skatteavtalene
 • Aksjonærmodellen
 • Arbeidsgiveravgiften
 • Arbeidsgiveravgiften i internasjonale forhold
 • Arbeidsinntekter ved korttidsopphold i Norge; intern rett og skatteavtaler
 • Beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift
 • Beskatning av forfattere
 • Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon
 • Borettshaveres skatterettslige stilling
 • Bostedsbegrepet i skatteloven
 • Bostedsbegrepet i skatteloven og skatteavtalene
 • Deltakermodellen
 • Deltakerlignede selskaper. (Feks betydning av grensen mot bruttoligning, transaksjoner mellom selskap og deltaker, stillingen i internasjonale forhold)
 • Deltakerlignede selskaper og skatteavtaler
 • Eiendomsskatt av verk og bruk [flere ferske høyesterettsdommer om dette]
 • Ektefellebeskatningen, evt også samboere og partnere
 • En sammenligning av ligningslovens og forvaltningslovens klage- og omgjøringsregler
 • En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og sktl. §
 • 14-90; trenger vi § 14-90 overhodet?
 • Finansielle instrumenter og skatteavtaler
 • Fordeling av driftsmidler på avskrivningsgrupper (saldoer); ett eller
 • flere driftsmidler
 • Foretaksmodellen
 • Fradrag for inngående merverdiavgift
 • Fradragsrett for barnepass
 • Fradragsrett for tap på fordring
 • Fradragsrett for utgifter til forskning
 • Fradragsrett for sakskostnader i skattesaker/dekning av sakskostnader etter lignl. § 9-11
 • Fradragsrett for tap på fordringer
 • Fritaksmetodens anvendelse på utenlandske selskapere og innretninger
 • Fritidseiendommer i skatterettslig belysning
 • Gavebegrepet i skatteretten
 • Gjeldsrentefradraget
 • Grensen mellom direkte fradragsrett og aktiveringsplikt
 • Grensen mellom fast eiendom og løsøre i eiendomsskatten
 • Grunnrenteskatten på kraftverk
 • Incentivordninger i arbeidsforhold
 • Kontantprinsippet for tidfesting
 • Kredit for utenlandsk skatt
 • Livrentebeskatning
 • Lovlighetskravet i reglene om aksjeutbytte, konsernbidrag, fusjon og fisjon.
 • Merverdiavgift på brukte ting.
 • Mindreårige barns skatterettslige stilling
 • Minstefradraget
 • NOKUS-lovgivning i Norden
 • Norske skatteavtaler med uland ? typisk innhold
 • Omfanget av skattefritaket for egen bruk av boligeiendom og for visse leieutgifter
 • Omfanget av skatteplikten for utlending som driver virksomhet i Norge
 • eller på norsk sokkel (jf. sktl. § 2-3, 1. ledd b og petrsktl. § 1 jf. § 2)
 • Omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsretten
 • Opsjoner i internasjonal skatterett
 • Pensjonistbeskatning, herunder samspill med trygderegler
 • Rentefrie lån til datterselskaper i utlandet
 • Royaltybegrepet i skatteavtalene
 • Sjømannsfradrag
 • Skatte- (og selskaps) rettslige spørsmål i forbindelse med overdragelse av økonomisk virksomhet
 • Skattefritaket for bruk av egen bolig og visse leieinntekter
 • Skattelovens virksomhetsbegrep
 • Skattespørsmål for utflyttede nordmenn ("expats"). Les bakgrunnsstoff om emnet (pdf).
 • Skattespørsmål ved arbeidsopphold i utlandet
 • Skattespørsmål ved flytting av driftsmidler ut av landet
 • Skattespørsmål ved insolvens og konkurs
 • Skattlegging ved uttak etter sktl. § 5-2
 • Sktl. § 14-90
 • Skatterettslige spørsmål i forbindelse med kapitalnedsettelse i aksjeselskap
 • Skattespørsmål i forbindelse med utdannelse
 • Skattespørsmål ved investering i fast eiendom i utlandet
 • Skattespørsmål ved nordmenns sparing i utlandet
 • Skattespørsmål ved tjenesteytelser til seg selv og vederlagsfritt til andre
 • Skattespørsmål ved utlendingers investeringer i Norge
 • Skattlegging av pensjonister med utlandsopphold deler av året
 • Skattlegging av verdipapirfond og andelshavere i slike fond
 • Skattlegging ved uttak etter sktl. § 5-2
 • Straffe-skatterett: straff for skatteunndragelse; se også beslektede emner som korrupsjon og hvitvasking i emnebanken for strafferett.
 • Tilleggsskatten og menneskerettighetene
 • Trygdeavgiften i internasjonale forhold
 • Skyggekreditt (?matching credit?) i norske skatteavtaler
 • Underskudd
 • Utflyttingsskatten
 • Verdsettelse av aksjer for formuesskatt og arveavgift
 • Virkninger av gjennomskjæring
 • Skatteplikt ved utflytting. Ettårs- og fireårsreglene i sktl. § 17 (ny skattelov § 2-1, 4. ledd)
 • Lignings-ABC som rettskilde. (Ta fx for seg noen utvalgte avsnitt i ABC til kritisk belysning ut fra det øvrige kildematerialet)
 • Ligningspraksis som rettskilde
 • Korrupsjon og bestikkelser - strafferettslige og skatterettslige begreper
Publisert 16. aug. 2021 09:46 - Sist endret 20. aug. 2021 10:07