Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap

Vedlegg til emnebeskrivelse for  JUR5030 og JUR5060, sist endret 20.11.2020 

§ 1 Læringsmål

1.Kunnskaper
Studenter skal tilegne seg:
- Inngående materiell kunnskap innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler.
- Inngående kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
- Kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet.
- Inngående kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider.

2.Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å:
- Utforme og analysere et forskningsspørsmål  i samsvar med de krav som stilles til god juridisk eller annen vitenskapelig metode.
- Bruke juridisk eller annen vitenskapelig metode som er egnet til å besvare forskningsspørsmålet på en selvstendig måte.
- Identifisere, formulere og drøfte problemstillinger, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner.
- Skrive en selvstendig framstilling.
- Orientere seg i tilfanget av kilder: Finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre.
- Skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, der dette faller seg naturlig for forskningsspørsmålet, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte behovet for endringer.

3.Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomført masteroppgave:
- Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor jussen.
- Kunne presentere omfattende selvstendige arbeider
- Kunne bidra til nytenkning og løsning på nye problemer

§ 2 Tema

Tema for masteroppgaven kan være juridisk, eller delvis juridisk, herunder regnes også perspektivfag (for eksempel allmenn rettsteori, rettshistorie, rettssosiologi, kriminologi, konflikthåndtering, forhandlinger, rettsfilosofi og rettsøkonomi). Tema velges og godkjennes i samarbeid med en veileder som er godkjent av fakultetet eller med koordinator for masteroppgaver. Tema registreres ved fakultetet.

§ 3 Veiledning

 1. Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven.
 2. For å motta veiledning må studenten ha studierett og undervisningsopptak, og ha bekreftet utdanningsplan som inkluderer masteroppgave i det aktuelle semesteret.
 3. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder og avtale plan for veiledning 
 4. Veiledningskvoten kan bare benyttes én gang i løpet av studiet. Når masteroppgaven er levert til sensur anses kvoten som fullt benyttet.
 5. For 30 studiepoengs masteroppgave gis det tilbud om inntil 15 timer veiledning.
 6. For 60 studiepoengs masteroppgave gis det tilbud om inntil 30 timer veiledning.
 7. Rammen for veiledning inkluderer veileders tid til forberedelse, gjennomlesing, kommentering og personlig kontakt som kan være per e-post, telefon eller møte mellom veileder og student. Veileder disponerer disse timene og fordeler dem etter skjønn. Student og veileder skal møtes til minst én veiledningssamtale, med mindre dette ikke er praktisk mulig.
 8. Begrensningen i veiledningens omfang gjelder summen av veiledning gitt av eventuell tidligere og nåværende veileder oppnevnt eller godkjent av fakultetet, og gjelder ikke veiledning og hjelp fra andre.
 9. Har studenten ikke selv funnet godkjent veileder, tildeles veileder av fagkoordinator for masteroppgaver. Fagkoordinatoren oppnevner veileder i henhold til oppgavens tema. Det kreves ikke at veilederen har fast ansettelse eller førstestillingskompetanse. Eksterne veiledere kan benyttes i den grad kravene etter § 9 er oppfylt.
 10. Om ønskelig kan noe av veiledningen for individuelle oppgaver foregå i grupper. Den tiden som brukes til slike grupper deles på antall gruppemedlemmer, slik at lærerens veiledningstid totalt sett ikke blir mindre.
 11. Dersom særlige grunner tilsier det, kan studenten etter skriftlig søknad innvilges skifte av veileder innenfor samme semester som innlevering skal skje, og med samme innleveringsfrist. Søknaden sendes til administrativt ansvarlig for masteroppgaver, og behandles av ansvarlig faglærer for masteroppgaver. Veilederen informeres ikke om at studenten har søkt om skifte før studenten selv tillater dette.

§ 4 Individuell oppgave

 1. En individuell 30 studiepoengs masteroppgave bør inneholde ca. 15 000 ord, men kan ikke overskride 18000 ord.
 2. En individuell 60 studiepoengs masteroppgave bør inneholde 30 000 ord, og kan ikke overskride 40 000 ord.
 3. Forside, forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Fotnoter og sluttnoter skal medregnes.
 4. Oppgaver som overstiger maksimalgrensen blir ikke sensurert.

§ 5 Gruppeoppgave

 1. Masteroppgaven kan være utarbeidet i fellesskap av en gruppe på inntil to personer.
 2. Gruppeoppgaven innleveres som et kollektivt arbeid der bedømmelsen skjer under ett for begge gruppens medlemmer (solidaroppgave). Hver enkelt forfatter må kunne redegjøre for sitt bidrag til oppgaven.
 3. Gruppeoppgaver registreres og godkjennes hos fagkoordinator for masteroppgaver på samme måte som individuelle oppgaver, men med merknad om at det er en gruppeoppgave.
 4. Ved gruppeoppgave på 30 studiepoeng gis gruppen tilbud om inntil 25 timer veiledning.
 5. Ved gruppeoppgave på 60 studiepoeng gis gruppen tilbud om inntil 50 timer veiledning.
 6. En gruppeoppgave på 30 studiepoeng kan ikke overskride 27 000 ord.
 7. En gruppeoppgave på 60 studiepoeng kan ikke overskride 60 000 ord.
 8. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Fotnoter og sluttnoter skal medregnes.
 9. Oppgaver som overstiger maksimalgrensen blir ikke sensurert.

§ 6 Innleveringsfrister

 1. Masteroppgave på 30 studiepoeng må være levert 25. april i vårsemesteret og 25. november i høstsemesteret.
 2. Masteroppgave på 60 studiepoeng må være levert 10. april i vårsemesteret og 10. november i høstsemesteret.
 3. Forlenget frist for masteroppgave på 60 studiepoeng:
  Oppgaven må være levert 1. juni i vårsemesteret og 15. januar i høstsemesteret. Studenter som ønsker å benytte seg av slik forlenget frist, må varsle administrativt ansvarlig for masteroppgaver om dette senest en måned før ordinær innleveringsfrist.
 4. Studenter som har benyttet seg av forlenget frist i henhold til punkt 3 vil få vitnemålet tilsendt når sensuren av oppgaven er avsluttet.

§ 7 Innlevering

 1. For å kunne levere masteroppgaven er det et vilkår at studenten har bekreftet utdanningsplanen som inkluderer masteroppgaven det aktuelle semesteret.
 2. Oppgaven leveres elektronisk i mal fastsatt av fakultetet. Den leveres i PDF-format, til DUO via StudentWeb, og i Inspera.
 3. Oppgaven leveres i anonymisert form (Veileders navn skal ikke framkomme i masteroppgaven).
 4. Når en masteroppgave er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan den ikke innleveres til bedømmelse ved Det juridiske fakultet i Oslo.

§ 8 Sensur

 1. Sensuren er anonym. Veileder skal ikke opplyse sensorene om studentens identitet og skal ikke utarbeide anbefalingsbrev eller annen informasjon som følger oppgaven som vedlegg.
 2. Masteroppgave som er levert til sensur, kan ikke unndras sensur.
 3. En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ordinært ikke anledning til å skrive ny masteroppgave innenfor det samme fagområdet (disiplinen). * Det er dermed ikke adgang til å levere ny masteroppgave i samme studieprogram.
 4. Masteroppgaven sensureres av to sensorer der minst én sensor er ekstern.
 5. Masteroppgaven sensureres i kommisjon. Sensor 1 legger frem sin innstilling først. Sensorene kan, i særskilte tilfeller, kontakte veileder for informasjon om oppgaven og veiledningsforholdet. Veileder kan derimot ikke kontakte sensorene for å gi informasjon.
 6. Ved uenighet mellom sensorer oppnevner koordinator for masteroppgaver to nye sensorer til ny bedømmelse
 7. Karakter for masteroppgave er en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
 8. Følgende karakterbeskrivelse er gjeldende for masteroppgaver:
  A. En fremragende prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er dokumentert nådd, oppgaven representerer overbevisende argumentasjon og meget god forståelse av fagfeltets tradisjoner. Oppgaven preges av konsistens, god oversikt og språklig klarhet.
  B. En meget god prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er dokumentert nådd. Oppgaven representerer god argumentasjon, og innsikt i fagfeltets forskningstradisjoner. Oppgaven er oversiktlig og preget av språklig klarhet.
  C. En god prestasjon. De fleste momentene i læringsmålene er dokumentert nådd, og det er ingen alvorlige mangler i forhold til de øvrige.
  D. En prestasjon som preges av mangler med hensyn til selvstendighet og evne til å se sammenhenger. Det kan være mangler ved alle momentene i læringsmålene, men ingen av dem må være alvorlige.
  E. En prestasjon preget av alvorlige mangler, men der det likevel er dokumentert kunnskaper, forståelse og ferdigheter over et visst minimum i alle læringsmålene.
  F. En prestasjon som ikke oppfyller minstekravene i ett eller flere av læringsmålene.

§ 9 Sensorer

 1. For 30 studiepoengs masteroppgaver oppnevnes sensor 1 etter forslag fra veileder eller fagkoordinator. Sensor 2 oppnevnes av fakultetet. For 60 studiepoengs masteroppgaver oppnevnes begge sensorer etter forslag fra veileder.
 2. Sensorene til klageomgangen oppnevnes av fagkoordinator. Minst en av sensorene skal være ekstern og ingen av sensorene skal ha vært veileder for oppgaven.
 3. Krav til ekstern sensor:
  a. En ekstern sensor må ha oppnådd juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap minst to år før deltakelse i sensur, og med følgende karakterer:
  - cand.jur eksamen etter studieordningen av 1984 eller tidligere studieordninger: 2,65 eller bedre.
  - cand.jur ordningen etter 1996 – ordningen: Karakter A på fellesdelen.
  - mastergrad: minst fire forekomster av karakter A på tredje, fjerde eller femte avdeling/studieår eller tilsvarende nivå, og minst karakter B på masteroppgaven.
  b. En ekstern sensor som ikke oppfyller kravene under bokstav a, men har relevant erfaring og bakgrunn fra det rettsområdet masteroppgaven handler om, kan oppnevnes etter vurdering av fagkoordinator for masteroppgaver.

§ 10 Muntlig prøve ved 60 sp masteroppgave

 1. Ved 60 studiepoengs masteroppgave avholdes det alltid muntlig prøve før endelig karakter fastsettes.
 2. Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig prøve.
 3. Endelig karakter fastsettes etter muntlig prøve.
 4. Ved den muntlige prøven eksamineres kandidaten av begge sensorer i fag som har tilknytning til oppgaven eller dens tema. Ved gruppeoppgave vil bedømmelsen foregå under ett for begge gruppens medlemmer (solidarsensur).
 5. Muntlig prøve skal også kontrollere at den/de oppgitte forfatter/e har skrevet oppgaven.
 6. Til muntlig prøve kan studenten medbringe egen masteroppgave samt samlinger med norske og internasjonale rettsakter.
 7. Anbefalt tidsrom for muntlig prøve er 30-60 min, men kan variere etter sensors skjønn.
 8. Ved klage på sensur: Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og klager får endret karakter etter klage på sensuren over den skriftlige del av eksamenen, vil det avholdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter **.

§ 11 Endring av oppgavetype eller tema

 1. I samråd med fagkoordinator for masteroppgaver kan studenten endre siktemål fra masteroppgave på 60 studiepoeng til 30 studiepoeng.
 2. Oppgaveskrivingen følger deretter reglene for 30 studiepoengs oppgaver.
 3. Fagkoordinator for masteroppgaver kan godkjenne overgang fra 30 til 60 studiepoengs masteroppgave innenfor de regler som gjelder for 60 studiepoengs oppgaver.
 4. Studenten kan endre tema i samråd med veileder eller koordinator for masteroppgaver. Dette gir ikke rett til utvidet veiledning.

§ 12 Særregler

 1. Fakultetet kan gi utenlandske studenter og kandidater som i studieøyemed oppholder seg ved Det juridiske fakultet, adgang til å få bedømt en masteroppgave etter de beskrevne regler.
 2. Veileder kan godkjenne at en masteroppgave blir levert på annet språk enn eksamensspråket.

§ 13 Endringshjemmel

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), eller leder for PMR, vedtar endringer i reglementet.

Publisert 10. juni 2013 13:33 - Sist endret 10. sep. 2021 15:02