JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap

Kort om emnet

Masteroppgave er et større skriftlig arbeid som er en obligatorisk del av 5. studieår i Masterstudiet i rettsvitenskap. 60 studiepoengs oppgave er tenkt å være for de som ønsker å fordype seg faglig utover det som er vanlig og vil omfangsmessig være nesten dobbelt så stor som en 30 studiepoengs oppgave. Masteroppgaven skal være skrevet for jurister uten spesiell kjennskap til vedkommende fagområde, og skal være vel dokumentert. Det legges vekt på evne til å formulere klare problemstillinger og å gjennomføre relevante drøftninger og resonnementer.

Supplerende reglement: Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap

Om å melde seg opp, skrive og levere: Infohefte om masteroppgaven (pdf)

Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøter for alle som skal skrive masteroppgave. Møtet blir vanligvis holdt i mars for deg som skal skrive i høstsemesteret, og september for deg som skal skrive i vårsemesteret. Tid og sted: se semestersiden for semesteret før du skal skrive.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal lære studenten å skrive en selvstendig fremstilling av et juridisk eller delvis juridisk emne innenfor en passende ramme i omfang og tid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Opptak til dette studieprogrammet skjer via Samordna Opptak.

Oppmelding til emnet 

1. Elektronisk oppmeldingsskjema i Studentweb

Du må levere et eget elektronisk oppmeldingsskjema gjennom Studentweb. Skjemaet må du levere blant annet for å få tildelt eller godkjent en veileder. Du må altså fortsatt levere skjemaet selv om du har funnet veileder selv, og innen de frister som gjelder (se nedenfor).

OBS: Om du bruker mer en ètt semester på å skrive masteroppgave (som er typisk om du skriver 60 studiepoengs oppgave), skal du levere oppmeldingsskjema både for semesteret du begynner å skrive og for semesteret du skal levere. Dette må du gjøre innen de gjeldende fristene for de aktuelle semesterne.

Veiledning for oppmeldingsskjemaet i Studentweb

2. Melde deg til eksamen i Studentweb (OBS: se frist)

I tillegg til å levere det elektroniske oppmeldingsskjemaet, må du også melde deg til eksamen i Studentweb. Du melder deg da opp med emnekoden JUR5060. Merk at fristen for å eksamensmelde deg, er den samme som fristen for å levere elektronisk oppmeldingsskjema.

Frist for elektronisk oppmeldingsskjema og eksamensmelding

  • 1. oktober om du skal skrive masteroppgave i vårsemesteret
  • 1. april om du skal skrive masteroppgave i høstsemesteret.

Undervisning

Seminar i oppgaveskriving og kurs i Word-malen og emne-søk. Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven. Det gis tilbud om en ramme på 30 timer veiledning av veileder godkjent av fakultetet (jf. Reglementet for masteroppgaver § 3 (6) ).

I tillegg til individuell veiledning gis det tilbud om fellesveiledningskurs. På disse kursene gjennomgås en del generelle spørsmål, som for eksempel hvordan man finner og utformer forskningsspørsmål, hva som kjennetegner en god disposisjon mv.

Tildeling/godkjenning av veileder

Veileder tildeles i begynnelsen av semesteret du skal skrive masteroppgave. Hvis du har funnet veileder selv må du også levere skjema innen fristen.

Husk å legge til emnet i din utdanningsplan i StudentWeb det semesteret du skal levere masteroppgaven.

Word-mal

Oppgaven skrives i malen for masteroppgaver

Fusk

Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Eksamen

Skriftlig sensur av den innleverte oppgaven, og muntlig eksamen innen 8 uker etter innlevering.

Innlevering

Innleveringsfrist for 60 studiepoengs masteroppgave er:

  • 10. april i vårsemesteret
  • 10. november i høstsemesteret.

Du kan etter nærmere avtale levere til alternativ frist:

  • 1. juni i vårsemesteret
  • 15. januar i høstsemesteret

Oppgaven skal leveres digitalt både i Inspera og til Duo vitenarkiv (via Studentweb). Trenger du hjelp, kan du ta kontakt med Juriteket.

  1. Inspera - Leveres som én PDF. Filnavnet må være ditt kandidatnummer (for eksempel 10070.pdf). Om dette ikke gjøres, kan sensuren på din oppgave bli forsinket. Se veiledning for hvordan du leverer oppgave i Inspera her.
  2. DUO vitenarkiv - Alle masteroppgaver må leveres til DUO Vitenarkiv - Se veiledning. Du får en epostkvittering når du har levert.

Fakultetet har ikke mulighet til å gi ut bekreftelser på at oppgaven er levert. Men du kan selv se at oppgaven er lastet opp i Inspera. Du kan laste opp oppgaven i Inspera så mange ganger du vil frem til leveringsfristen. Du må også sjekke at du får en epostkvittering fra DUO Vitenarkiv (sjekk også spam-mappe).

Masteroppgaver som ikke er mottatt innen innleveringsfristen vil ikke bli sensurert inneværende semester. Du må da bli meldt opp til ny
innlevering neste semester (såfremt studierett og antall forsøk ikke er utløpt/oppbrukt) - send e-post til masteroppgaver@jus.uio.no.

Trekk eller utsettelse

Husk å melde ifra raskest mulig til e-postadressen masteroppgaver@jus.uio.no hvis du skal trekke deg eller utsette til neste semester. Du må selv samtidig gi veileder beskjed og levere nytt oppmeldingsskjema for masteroppgaver i studentweb innen fristen for aktuelt semester.

Sensur

Sensur faller 8 uker etter innlevering. Muntlig eksamen holdes i løpet av disse 8 ukene. Foreløpig karakter på oppgaven offentliggjøres til kandidaten i forkant av muntlig prøve.

Trykking av oppgave

Fakultetet vil ikke lenger tilby gratis opptrykking av oppgaven, siden det fra Høst 2014 ikke skal leveres papirkopier av masteroppgaven. Hvis du allikevel ønsker å trykke oppgaven kan du selv ta kontakt med Reprosentralen på Blindern, eventuelt bruke et annet trykkeri. Du betaler da selv for trykkingen.

Karakterskala

Se Instruks for sensorene

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk