Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Vår 2012, se JUS5120 – Utlendingsrett (emnet gir 10 studiepoeng).

Utlendingsrett er i konstant utvikling. Det finnes tre hovedtyper
migrasjon: flyktningemigrasjon, familiemigrasjon og arbeidsmigrasjon. Reglene for adgang til og opphold i Norge er etablert gjennom nye nasjonale lover og regelverk sett i sammenheng med retts- og forvaltningspraksis. I tillegg behandler kurset internasjonale konvensjoner sammen med vedtak fra internajonale domstoler og komiteer som EMK, Torturkonvensjon, Schengen/Dublin, 1951 konvensjon om flyktninger, Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen, Protokollen mot menneskehandel, ILO konvensjoner, osv. Kurset analyserer samspillet mellom de forskjellige standarder sett opp mot politiske og sosiale aspekter.

Hva lærer du?

Studentene skal lære kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot
forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag. Kurset drøfter
konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen. Studentene skal også analysere kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning. Her ser vi samspillet mellom strafferett og utlendingsrett. Ift familieinnvandring diskuterer vi retten til familiegjenforening, familieliv, og prinsippet om "barnets beste". Arbeidsinnvandring belyser spenningen mellom de positive aspekter knyttet til et samfunns behov for arbeidskraft og de negative sider knyttet til blant annet sosial dumping, smugling og menneskehandel.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1120 – Utlendingsrett.
Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år)
Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil
vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk