Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Vår 2012, se JUS5220 – Bygge- og entrepriserett (emnet gir 10 studiepoeng).

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten. Sentralt i faget står standardene NS 3400 "Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg" og NS 3430 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider", og i forbrukerforhold lov om håndverkertjenester mm for forbrukere 16. juni 1989 nr. 63 og NOU 1992:9 "Forbrukarentrepriselov". Forholdet til de offentlige myndigheter så som byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet. Dette behandles nærmere i JUR5250

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) eller opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1220 – Bygge- og entrepriserett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Vår 2011

Emnet gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Vår 2012 videreført under ny emnekode, se JUS5220 – Bygge- og entrepriserett

Undervisningsspråk

Norsk