Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 2011, se JUS5410 – Petroleumsrett (nedlagt) (emnet gir 10 studiepoeng).

Emnet petroleumsrett gir innsikt i den offentlige reguleringen av petroleumsaktivitetene på den norske kontinentalsokkelen. Det petroleumsrettslige regelverket behandler relasjoner mellom ulike aktører med ulike interesser.

Emnet tar for seg tre forhold:

  • Forholdet mellom offentlige myndigheter og rettighetshavere – dvs. de som sitter med lisenser og konsesjoner og har tillatelse til petroleumsvirksomhet. Forholdet vil bli belyst ved at studentene vil få grunnleggende kunnskap om konsesjonssystemet, sikkerhetsreguleringen og petroleumsskattesystemet.
  • Forholdet mellom aktørene i gassmarkedet. Studentene vil få kunnskap om regulering av adgangen til gassinfrastruktur, samt konkurranserettslige aspekter ved gassalg.
  • Forholdet mellom rettighetshavere og tredjeparter. Her legges det vekt på ansvarsregulering, bl.a. ansvar for forurensningsskader.

Hva lærer du?

Petroleumsvirksomheten har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av Norge som velferdssamfunn, og står per i dag for en fjerdedel av den samlede verdiskapningen i Norge. Faget Petroleumsrett har til formål å gi studentene oversikt over og innsikt i den offentlige reguleringen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Undervisningen behandler en rekke temaer innenfor et bredt spekter av kjente og nye rettsområder, herunder forvaltningsrett og folkerett/EØS-rett, gassmarkedsrett og konkurranserett, erstatningsrett og petroleumsskatterett. Gjennom disse temaene ønsker man å vise hvordan alminnelige rettsprinsipper tilpasses de særskilte forholdene på én enkelt sektor.
Pensumlitteraturen er på engelsk, men studentene kan besvare eksamen på norsk. Undervisningen er på norsk i høstsemesteret. I vårsemesteret undervises en engelskspråklig variant av emnet, se JUR5411 – Petroleum Law (nedlagt).

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre år med jusstudier

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med den engelske versjonen av emnet; JUR5411 – Petroleum Law (nedlagt).

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet overlapper ikke med, men er i slektskap med JUR5430 – Petroleumskontrakter (nedlagt), JUR5400 – Sjørett (nedlagt), JUR5401 – Maritime Law (nedlagt) og JUR5310 – EC Competition Law (nedlagt). Studenter som tar petroleumsrett vil kunne ha nytte av emner i disse fagområdene, samt generell EU-rett.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Undervisning gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5410 – Petroleumsrett (nedlagt).

Eksamen

Vår 2011

Eksamen gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5410 – Petroleumsrett (nedlagt).

Undervisningsspråk

Norsk

Et overlappende engelskspråklig emne er opprettet, med undervisning i vårsemesteret. Se JUR5411 – Petroleum Law (nedlagt)