Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Vår 2012, se JUS5420 – Forsikringsrett (emnet gir 10 studiepoeng).

Forsikringsretten behandler rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Den forvaltningsrettslige delen av faget omhandler rammevilkårene for og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene, mens den kontraktsrettslige delen, som utgjør hoveddelen av faget, angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Hva lærer du?

Du vil lære hvordan forsikringsmarkedet er organisert mht
forsikringsbransjer og forsikringskontrakter. Videre vil du lære om det offentligrettslige rammeverket for forsikringsselskapene, hvilke regler som gjelder for forsikringskontraktene, og hvordan
forsikringskontraktene er bygget opp. Målsetningen er en god forståelse av hva forsikring er og hvordan forsikringsdekningen gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1420 – Forsikringsrett (nedlagt).

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Emnet gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Vår 2012 videreført under ny emnekode, se JUS5420 – Forsikringsrett

Eksamen

Vår 2011

Emnet gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Vår 2012 videreført under ny emnekode, se JUS5420 – Forsikringsrett

Undervisningsspråk

Norsk