Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 2011, se JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (emnet gir 10 studiepoeng).

Valgemnet Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) bygger videre på den obligatoriske kontraktsretten i profesjonsstudiets fellesdel / masterstudiets tredje avdeling. Emnet er konsentrert om den dynamiske kontraktsrett, dvs. avtalte materielle og prosessuelle systemer for justering av opprinnelig kontraktsfastsatte rettigheter og plikter når én av kontraktspartene ensidig krever det, eller når andre forhold griper inn i oppfyllelsesforutsetningene. Petroleumskontraktene gir en god illustrasjon på kontrakter med slike avtalte systemer. Studiet er derfor basert på den avtalte standardkontrakt som her vanligvis brukes - Norsk fabrikasjonskontrakt 2005 (NF 05) med varianten Norsk Totalkontrakt 2005 (NTK 05). Denne standarden benytter avanserte kontraktsteknikker, bl.a. for å håndtere utviklingen under kontraktsforholdet. Studiet av denne reguleringens praktiske bakgrunn, innhold og virkninger bidrar til en dypere forståelse av alminnelig kontraktsrett.

Hva lærer du?

I valgfaget Petroleumskontrakter arbeider du med en mye benyttet
standard som gjør bruk av avanserte kontraktsteknikker for å styre større prosjekter. Gjennom faget blir du kjent med disse teknikkene, og blir rustet til å arbeide med alle typer komplekse kontrakter der forhold av betydning for partenes plikter endrer seg underveis i kontraktsperioden. Derved får du også blikk for viktige sammenhenger mellom de forskjellige elementene i omfattende kontrakter, og for klausulenes praktiske betydning for partenes kontraktsrisiko.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett). Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Undervisning gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett).

Eksamen

Vår 2011

Eksamen gis siste gang Vår 2011. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett).

Undervisningsspråk

Norsk