Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I arbeidsretten behandles rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Videre behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive del). Dessuten behandles de oppgaver som offentlige organer er tillagt på arbeidsrettens område.

Høsten 2008 opprettes det to nye emner: JUR5512 - Arbeidsrett - den kollektive del med undervisning og eksamen vår og JUR5511 - Arbeidsrett - den individuelle del med undervisning og eksamen høst.

Siste mulighet til å avlegge eksamen i "JUR5510/JUR1510 Arbeidsrett" er våren 2009.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen går over to semestre, med start i vårsemesteret (kollektiv arbeidsrett) og fortsettelse i høstsemesteret (den individuelle arbeidsavtale).

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1510 – Arbeidsrett (nedlagt).

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil
vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Høst 2007

Undervisning i emnet gis siste gang våren 2008.

Eksamen

Vår 2009

Vår 2008

Høst 2007

Siste eksamen i emnet gis vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk