Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 2011, se JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (emnet gir 10 studiepoeng).

Likestillings og diskrimineringsrett valgemne tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett.

Emnet gir med fokus på likestilling og diskriminering i arbeidslivet en innføring i vernets utvikling i norsk og internasjonal rett. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står sentralt. Emnet gir oversikt over senere års reformer med hovedvekt på arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår.

Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å anvende eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeidslivet i arbeid som advokater, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i forvaltningen.

Hva lærer du?

Emnet gir deg verktøy til å identifisere tilfelle av direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Undervisning gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett.

Eksamen

Høst 2010

Eksamen gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett.

Undervisningsspråk

Norsk