Fakultetsoppgave i JUR1590/JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett H06

Oppgavetekst:

Flertallet i Makt- og demokratiutredningen konkluderte med at folkestyret er i tilbakegang blant annet som følge av Norges internasjonale forpliktelser og ved at politikk rettsliggjøres slik at makt overføres fra folkevalgt myndighet til domstolene.

Diskuter denne påstanden gjennom en beskrivelse og vurdering av forholdet mellom likestillingslovens diskrimineringsforbud nedfelt i likestillingsloven § 3 1. ledd tom. 4. ledd og diskrimineringsforbudene etter EU/EØS-retten og FNs kvinnekonvensjon, med fokus på arbeidslivets område, for eksempel graviditetsvern og deltidsarbeid.

Innleveringsfrist: 6. oktober 2006

Oppgavegjennomgang: 18. oktober kl 12.15 - 14, rom IN72, Domus Nova