Pensum/læringskrav

Diskriminerings- og likestillingsrett

Denne litteraturlisten er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet på 15 studiepoeng eller bachelor-emnet på 10 studiepoeng.

Fagbeskrivelse

Diskriminerings- og likestillingsrett valgemne tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett. Emnet gir med fokus på likestilling og diskriminering i arbeidslivet en innføring i vernets utvikling i norsk og internasjonal rett. Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt aspekt. De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem, såkalt multippel diskriminering, står sentralt. Emnet gir oversikt over senere års reformer med hovedvekt på arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår.

Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å anvende eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeidslivet i arbeid som advokater, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i forvaltningen.

Læringskrav

Læringskrav for JUR5590 - master-emnet på 15 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av :

 • Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet
 • De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EF-retten.
 • Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven
 • Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale likestillingsorganenes kompetanse.
 • Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme likestilling.

Det kreves kjennskap til:

 • Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling
 • Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering
 • Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling
 • Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern

Læringskrav for JUR1590 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for studenter på bachelor-nivå, dette emnet kan ikke inngå i en Cand.jur- eller mastergrad.)

Det kreves kjennskap til:

 • Generell teori om likestillings- og diskrimineringsbegrepet
 • De generelle rettskildemessige prinsipper vedrørende forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EF-retten.
 • Diskrimineringsbegrepets innhold i forhold til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, herunder direkte og indirekte diskriminering i forhold til menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett med hovedvekt på likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven
 • Reguleringen på følgende særlige områder: ansettelser, oppsigelser, likelønn, behandlingen av graviditet og omsorg, trakassering, bevisbyrdeprinsippenes og nasjonale og internasjonale likestillingsorganenes kompetanse.
 • Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og adgangen til å forskjellbehandle for å fremme likestilling.
 • Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling
 • Sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering
 • Ulike teoretiske forståelser forholdet mellom forskjellsbehandling og likestilling
 • Forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering, særlig forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern

Litteratur

Hovedlitteratur

(500 sider. Hovedlitteraturen blir tilgjengelig i en egen kopisamling som kan kjøpes på Akademika)

I: Generelt om de ulike diskrimineringsgrunnlagene

Diskriminering på grunn av kjønn:

 • Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s. 27-39.
 • Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven, særlig om FNs kvinnekonvensjon s. 67-81.
 • Kirsten Ketscher: ”Kvindekonventionen gælder i dansk ret” i Festskrift til Inger Dubeck 2003, s. 439-452.
 • Manfred Nowak: “The prohibition of Gender-specific Discrimination under the International Covenant on Civil and Political Rights” i “Human Rights of Women, International Instruments and African Experiences.” Wolfgang Bendek mfl. s. 105-119.

Diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.:

 • Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.(diskrimineringsloven) s. 22-40, 48-51 og 82-124.
 • Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 2.5 “Ethnic Discrimination”, pkt. 5 “Ethnic Equality in Employment”.

Diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder:

 • Marianne Jenum Hotvedt i Henning Jakhelln og Helga Aune "arbeidsrett.no": Kap. 13 "Vern mot diskriminering" s. 544-573

Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne:

 • Aslak Syse og Marianne Jennum Hotvedt: ”Likeverd og tilgjengelighet – nedsatt funksjonsevne i et menneskerettsperspektiv” i Fauchald, Jakhelln og Syse (red.), Festskrift til Carl August Fleischer,s. 509-531

Forholdet mellom de ulike diskrimineringsgrunnlagene:

 • Ruth Nielsen: “EU law and multiple discrimination” i Copenhagen Business School Law Studies, WP 2006-01.
 • Vibeke Blaker Strand: ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering – et ensartet vern?” (20 s. – under publisering)

II: Utvalgte emner

Ansettelse, oppsigelse og likelønn:

 • Elisabeth Vigerust: Kap. 20 ”Under ansettelsen – arbeidsvilkår” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 333-362. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.)
 • Om arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker: Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) s. 131-134.
 • Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellom kvinder og mænd – set i lyset af Føtex-sagen” i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005B.235
 • Ronald Craig: ”Hijab og etnisk diskriminering i arbeidslivet” i Njål Høstmælingen (red.) ”Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett?” s. 231-245.
 • Elisabeth Vigerust: Kap. 21 ”Oppsigelser” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 363-389. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.)
 • Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s 51-62.
 • Elisabeth Vigerust: ”Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn” fra Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2003, s.1-43.

Trakassering:

 • Seksuell trakassering: Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. s. 63-66, 71-77.
 • Trakassering på grunn av kjønn: Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven s. 32-33, 37-42.
 • Trakassering på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 33 (2004-2005)

Aktivitetsplikt og virkemidler:

 • Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (aktivitestplikt og redegjørelsesplikt s. 16-20, 24-26.
 • Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 7.5 “Statutory-Based Proactive Obligations to Promote Equality in Employment. Norway.”
 • Positiv særbehandling på grunn av etnisitet, religion mv. er behandlet i sidene fra Ot.prp. nr. 33 (2004-2005), som er oppført i punkt I C.)
 • Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven (om positiv særbehandling) mv. s. 40-49.
 • Anne Hellum og Ruth Nielsen: ”Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til å øremerke professorater og post doc stipend for kvinner ved UiO”, Hefte for kritisk juss nr. 1-3 2003, s. 113-132.
 • Positiv særbehandling i forhold til politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder i Marianne Jenum Hotvedt i Henning Jakhelln og Helga Aune ”arbeidsrett.no”: Kap. 13 ”Vern mot diskriminering” s. 600-602.
 

III: Håndheving/bevisbyrde/sanksjoner

 • Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) s. 7-8, 50-58, 63-66, 69-72, 75-78, 79-80.
 • Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven s. 52-59.
 • Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) s. 136-146.
 • Håndheving av EØS-avtalen. http://eftasurv/int...(5 s)
 

Støttelitteratur

(175 sider. Støttelitteraturen blir tilgjengelig i en egen kopisamling som kan fås ved henvendelse til Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett

Gir bakgrunn og forståelse av diskrimineringsvernets utvikling og sosiale og kulturelle forhold som fører til diskriminering, herunder forholdet mellom ulike virkemidler som et ledd i å bekjempe diskriminering.

 • Tove Stand Dahl, Kjersti Graver, Anne Hellum og Anne Robberstad ”Likhet og urett” i Kritisk juss, Bratholm, Sundby (red) 89-128.
 • Kirsten Ketscher: ”Nogle udviklingslinjer i kvinderetten” i Ann Numhauser-Henning (red) Festskrift til Anna Christensen, , Juristförlaget, Lund 2000 s. 169-184.
 • Elisabeth Vigerust: Kap. 4 ”Bærende hensyn bak strategiene” fra ”Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning til arbeidsmarkedet”, s. 37-52. (Det gjøres oppmerksom på at likestillingsloven er endret siden kapittelet ble skrevet.)
 • Anne Hellum: ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon” i Fauchald, Jakhelln og Syse (red.), Festskrift til Carl August Fleischer, s. 225-246.
 • Frances Raday: fra ”Culture, religion and gender” i International Journal of Constitutional Law, vol. 1 nr. 4 2003, s. 663-715.
 • Ronald Craig: Fra doktorgradsavhandlingen ”Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality” pkt. 7.1 “Statutory-Based Proactive Obligations to Promote Equality in Employment. Canada.”
 • Ruth Nielsen “Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten” i Tidsskrift for rettsvitenskap 1/2006 s. 71-103.
 • Kirsten Ketscher ”Socialretlige grundværdier” kap.4 i Socialret. Almindelige Prinsipper. s.76-93
 • Oddny Mjöll Arnadottir: Fra “Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights” kap. 3 ”Protection against Discrimination under the European Convention on Human Rights” s. 33-67.
 • Kirsten Ketscher: ”Ska’ vi kvotere eller hva? Om kønskvotering” Retsvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Årsberetning 1989.
 • Helga Aune: ”Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr. 4/2003 til Klagenemnda for likestilling – ”Steriliseringssaken” i Kritisk Juss 2004, 30 (2) s. 144-156.

Doms- og materialsamling

Det blir dessuten trykket opp en doms- og materialsamling og en samling med lovstoff. Disse kan fås ved henvendelse til Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett

Publisert 25. apr. 2006 15:53 - Sist endret 6. juni 2006 17:51