JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett H06

16. august kl. 12.15-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder.

17. august kl. 12.15-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Innføring i rettskilder.

ORDINÆR UNDERVISNING:

 22. august kl. 10.15-12 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Introduksjon. Begrepene likestilling og diskriminering. En oversikt over de ulike diskrimineringsgrunnlagene og hvilke lover som gjelder på feltet (likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven kap. 13, forslag til lov om vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne). Forbudene mot direkte og indirekte diskriminering. Tillatt forskjellsbehandling.

25. august kl. 14.15-16 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
En nærmere gjennomgang av rettskildebildet. Forholdet mellom den norske retten, EF/EØS-retten og menneskerettighetene. Gjennomgang av EF/EØS-direktiver og menneskerettighetskonvensjoner som er relevante på feltet (herunder FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon). EØS-loven § 2. Særlig om menneskerettighetenes stilling i norsk rett, menneskerettsloven §§ 2 og 3.

5. september kl. 12.15-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Innarbeidingen av FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i norsk rett.
Om håndhevingen av Norges internasjonale forpliktelser (rapporteringsprosedyren, individklager, komitérapporter, Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), EFTAs overvåkningsorgan ESA).

8. september kl. 12.15-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Særlig om ansettelsessituasjonen. Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsessaker. Positiv særbehandling som virkemiddel.

14. september kl. 12.15-14 (professor Kirsten Ketscher):
Om vern mot diskriminering som en rettslig grunnverdi. Generelt om EF-rettens betydning på diskrimineringsområdet. Trakassering som diskriminering: forbud mot seksuell, kjønnsbasert, etnisk mv. trakassering.

15. september kl. 12.15-14 (professor Kirsten Ketscher):
Graviditetsdiskriminering. Likelønn: likestillingsloven § 5 og EF-retten.

19. september kl. 12.15-14 (post.doc Ronald Craig):
Særlig om diskriminering i arbeidslivet på grunn av etnisitet, religion mv. Skjæringsfeltet mellom kjønn og etnisitet. Barrierer mot etnisk likestilling på arbeidsplassen. Aktivitetsplikt som virkemiddel, jf. likestillingsloven § 1 a. Norge sammenlignet med Canada.

22. september kl. 12.15-14 (professor Aslak Syse):
Særlig om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Om begrepet ”nedsatt funksjonsevne” i forhold til begrepet ”funksjonshemming”. Utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne møter i arbeidslivet. Skjæringsfeltet mellom kjønn og nedsatt funksjonsevne.

26. september kl. 12.14-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Multippel diskriminering. Særlig om situasjonen til kvinner som bærer hijab.

29. september kl. 12.15-14 (stipendiat Vibeke Blaker Strand):
Om håndhevingen av reglene på diskrimineringsområdet. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Delt bevisbyrde. Sanksjoner. Ombudets og nemndas kompetanse sammenlignet med domstolenes kompetanse.

* 

Oppdatert 23. mai 2006