Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet omfatter læren om aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap. Sentrale problemstillinger i faget er selskapslovgivningens bakgrunn og rekkevidde, selskapets rettsstilling i sin alminnelighet, reglene om selskapets formue, gjeld og organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ingen undervisning i dette emnet.

Eksamen

Høst 2007

Dette er siste gang det gis mulighet til å ta eksamen i emnet.

Undervisningsspråk

Norsk