Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 2011, se JUS5920 – Naturressursrett i et miljøperspektiv (nedlagt) (emnet gir 10 studiepoeng).

Miljørett bygger først og fremst på 2. avdeling i masterstudiet, alternativt på de obligatoriske fagene i studieordningene av 1996, særlig fagene Forvaltningsrett II/miljørett, EØS-rett og Folkerett.

Bakgrunnen for faget er den raske og omfattende utviklingen av den internasjonale miljøretten og EUs miljørett, som har stor betydning også for norsk miljøpolitikk og miljørett. Faget har som mål å gi aktuell kunnskap om den internasjonale og europeiske utviklingen, og hvordan den former norsk rett på viktige områder. Det skal for det første gi studentene en oversikt over internasjonale regler og utviklingstendenser på viktige områder av miljøretten, herunder innføring i de viktigste miljørettslige prinsippene. For det andre skal det gi studentene en grunnleggende forståelse av miljøretten i det europarettslige systemet. For det tredje behandler det aktuelle nye norske regler som gjennomfører de internasjonale reglene og EU-reglene. Faget gir kunnskap om nye internasjonale, EØS-rettslige og nasjonale regler på områder av praktisk betydning for både næringslivet og offentlige myndigheter. De emnene som behandles er:

  • de viktigste miljørettslige prinsippene
  • kontroll med klimagassutslipp, handel med
    utslippskvoter
  • vern av biologisk mangfold
  • regulering av genmodifiserte organismer
  • rett til miljøinformasjon
  • konsekvensutredninger
  • rett til rettsmidler og domstolenes rolle.

Gjennom EØS-avtalen blir store deler av EUs miljørett også norsk rett, og faget gir en innføring i EUs miljørett og viktige eksempler på norsk gjennomføring. Faget gir videre en innføring i forholdet mellom reglene om frihandel innenfor WTO og EØS og internasjonale og nasjonale miljøregler – et tema av økende politisk og rettslig betydning. En del av hovedlitteraturen er på engelsk. Også noe av undervisningen vil kunne bli gitt på engelsk. ((I vårsemesteret gis det engelskspråklig undervisning i faget International Environmental Law, som også kan tas som valgemne)

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Ingen undervisning.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1920 – Miljørett (nedlagt). Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Undervisning gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5920 – Naturressursrett i et miljøperspektiv (nedlagt).

Eksamen

Høst 2010

Eksamen gis siste gang Høst 2010. Emnet blir fra Høst 2011 videreført under ny emnekode, se JUS5920 – Naturressursrett i et miljøperspektiv (nedlagt).

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket er Norsk, men noe av undervisningen vil kunne bli gitt på engelsk.