Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet er tredelt: Dels skal studiet gi en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger. Dels skal studiet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f eks hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler). Og dels skal studiet danne basis for videregående studier i skatterett.

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter nasjonalt og internasjonalt, men også de viktigste regler og prinsipper om beskatning av virksomhet (i ulike organisasjonsformer) hører med. Et mer inngående studium i bl a selskapsbeskatning og utvalgte deler av virksomhetsbeskatningen finnes i valgemnet JUR5940 – Skatterett 2 (nedlagt).

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1930 – Skatterett 1 (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Siste gang våren 2007

Undervisningsspråk

Norsk