Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper og internasjonal skatterett. Disse deler av emnet bygger videre på valgemnet JUR5930 – Skatterett 1 (nedlagt), og emnet egner seg derfor først og fremst for den som har tatt skatterett valgfag 1. I tillegg omfatter emnet innføring i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Studiet, spesielt av visse deler av selskapsbeskatningen, forutsetter en grunnleggende regnskapsforståelse, og en innføring i dette er derfor tatt inn i emnet. Der det forutsettes selskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen; det henvises for øvrig til innføringslitteraturen.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Alle som fyller de formelle forkunnskapskravene har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2006

Siste gang

Eksamen

Vår 2007

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk