Pensum/læringskrav

Skatterett 2

Fagbeskrivelse

Faget omfatter et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper og internasjonal skatterett. Disse deler av faget bygger videre på skatterett valgfag 1, og faget egner seg derfor først og fremst for den som har tatt skatterett valgfag 1. I tillegg omfatter faget innføring i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Studiet, spesielt av visse deler av selskapsbeskatningen, forutsetter en grunnleggende regnskapsforståelse, og en innføring i dette er derfor tatt inn i faget. Der det forutsettes selskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen; det henvises for øvrig til innføringslitteraturen.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Reglene om forholdet mellom skatt og regnskap.
  • Reglene om periodisering av virksomhetsinntekter og om uttak.
  • Personinntekt i virksomhet.
  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper og sameier.
  • Formuesskatten.
  • Internprissetting i konserner.
  • Norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS).

Det kreves kjennskap til følgende emner:

  • Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten.
 

Litteratur

Innføringslitteratur

Aarbakke, Magnus: Sammenslutningens rett. I Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg. 1998, s. 542-579.

Selskapsrettslige problemstillinger er ofte viktige premisser for problemstillingene i bedrifts- og selskapsbeskatningen. Spesielt framstillingen av selskaper frem til s. 567 er sentral.

Bråthen, Tore: Selskapsrett, Oslo 2002.

Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal: Bedriftsskatterett, 7. utg. Oslo 1998, og senere utgaver.

Brudvik, Arthur: Skatterett for økonomer, 9. utg. 1999, og senere utgaver. Begge bøkene gir oppdaterte framstillinger av bedrifts- og selskapsbeskatningen med økonomistudenter for øye. Framstillingen er stort sett konsentrert om lov- og forskriftsstoff og er instruktiv, men lite problematiserende.

Hovedlitteratur

Zimmer, Frederik/BAHR: Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utg. Oslo 2006, kap. 3-7, 11-17, 18-20 og 22-24.

Sollund, Stig: OECDs retningslinjer vedrørende overføringspriser for multinasjonale foretak og skatteadministrasjoner. I Petter Chr Wilskow (red): Bedriftsbeskatning i praksis, Oslo 1997, s. 119-133.

Kinserdal, Arne: Grunnleggende regnskapsforståelse, 3. utg. Oslo 1998.

Zimmer, Frederik: Formuesskatten i hovedpunkter. Manus 2006. Ca 30 sider.

Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En introduksjon. 6. utgave, Oslo 2002. Framstillingen i kap. 1-9 dekker læringskravene godt. ELLER:Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En innføring. 7. utgave, Oslo 2006. Framstillingen i kap. 1-10 dekker læringskravene godt. (Høstsemesteret 2006 er de to bøkene alternative.)

Støttelitteratur og Doms-, material- og oppgavesamlinger:

Brudvik, Arthur J.: Skattelovkommentaren 2003/04, Oslo 2004, og senere utgaver.

Skattedirektoratet (utg): Lignings-ABC 2005, Oslo 2006, og tidligere og senere utgaver. Boken utgis hvert år og gir også et innblikk i antatt ligningspraksis.

Brudvik, Arthur: Skatterett for næringsdrivende, 29. utg. 2006, og senere utgaver. Framstillingen er håndbokpreget. Utkommer i ny utgave hvert år.

Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett, 6. utgave, Oslo 2003, og senere utgaver. Boken gir grundig innføring, ofte med praktisk vinkling, i de fleste aktuelle temaene innenfor bedrifts- og selskapsbeskatningen og er derfor velegnet for supplerende lesing, men er ikke oppdatert med skattereformen 2004-06. Framstillingen går til dels betydelig lenger i detalj enn det som kreves i valgemnet.

Gjems-Onstad, Ole og Tor s. Kildal: Lærebok i merverdiavgift, 2. utgave 2005. En innføring i merverdiavgiftsrett som går vesentlig ut over det som kreves i valgemnet, men som er velegnet som supplerende lesing.

Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal: MVA-kommentaren, 3.utgave Oslo 2005..

Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 2005/06, eller senere utgaver. Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 2005-06, eller senere utgaver. Begge er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøys; Gjems-Onstad er i det vesentlige ordnet kronologisk, Jarøys systematisk.

Publisert 24. apr. 2006 18:26 - Sist endret 30. aug. 2006 14:32