Pensum/læringskrav

Skatterett 2

Fagbeskrivelse

Faget omfatter et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper og internasjonal skatterett. Disse deler av faget bygger videre på skatterett valgfag 1, og faget egner seg derfor først og fremst for den som har tatt skatterett valgfag 1. I tillegg omfatter faget innføring i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Studiet, spesielt av visse deler av selskapsbeskatningen, forutsetter en grunnleggende regnskapsforståelse, og en innføring i dette er derfor tatt inn i faget. Der det forutsettes selskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen; det henvises for øvrig til innføringslitteraturen.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Reglene om forholdet mellom skatt og regnskap.
  • Reglene om periodisering av virksomhetsinntekter og om uttak.
  • Personinntekt i virksomhet.
  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper og sameier.
  • Formuesskatten.
  • Internprissetting i konserner.
  • Norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS).

Det kreves kjennskap til følgende emner:

  • Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten.
 

Litteratur

Innføringslitteratur

Aarbakke, Magnus: Sammenslutningens rett. I Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg. 1998, s. 542-579.

Selskapsrettslige problemstillinger er ofte viktige premisser for problemstillingene i bedrifts- og selskapsbeskatningen. Spesielt framstillingen av selskaper frem til s. 567 er sentral.

Bråthen, Tore: Selskapsrett, Oslo 2002.

Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal: Bedriftsskatterett, 7. utg. Oslo 1998, og senere utgaver.

Brudvik, Arthur: Skatterett for økonomer, 9. utg. 1999, og senere utgaver. Begge bøkene gir oppdaterte framstillinger av bedrifts- og selskapsbeskatningen med økonomistudenter for øye. Framstillingen er stort sett konsentrert om lov- og forskriftsstoff og er instruktiv, men lite problematiserende.

Hovedlitteratur

Zimmer, Frederik/BAHR: Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 3. utg. Oslo 2001, kap. 2-6, 10-17, 19-22 og 25.

Framstillingen dekker læringskravene godt, men er på en del punkter mer detaljert enn det som kreves. Aksjonærbidrag er lite brukt i praksis, og det kreves derfor bare kjennskap til hovedlinjene i kap. 14.

Sollund, Stig: OECDs retningslinjer vedrørende overføringspriser for multinasjonale foretak og skatteadministrasjoner. I Petter Chr Wilskow (red): Bedriftsbeskatning i praksis, Oslo 1997, s. 119-133. Kinserdal, Arne: Grunnleggende regnskapsforståelse, 3. utg. Oslo 1998.

Aarbakke, Magnus: Skatt på formue, 3. utg. Oslo 1998. Boken dekker læringskravene godt, men framstillingen er mer inngående enn det som kreves når det gjelder gjensidig bebyrdende kontraktsforhold. Fremstillingen er basert på den gamle skatteloven, og leseren må derfor ha lovspeil tilgjengelig.

Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En introduksjon. Oslo 2002. Framstillingen i kap. 1-10 dekker læringskravene godt.

Støttelitteratur og Doms-, material- og oppgavesamlinger:

Greni, Sven Rune m.fl.: Skattelovkommentaren 1997/98, Oslo 1998, og senere utgaver.

Greni Sven Rune m.fl: Skattelovkommentaren 2000. Innledende kommentarer til skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Oslo 2000.

Skattedirektoratet (utg): Lignings-ABC 1999, Oslo 2000, og tidligere og senere utgaver. Boken utgis hvert år og gir også et innblikk i antatt ligningspraksis.

Brudvik, Arthur: Skatterett for næringsdrivende, 22. utg. 1999, og senere utgaver. Framstillingen er håndbokpreget. Utkommer i ny utgave hvert år.

Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett, 4. utgave, Oslo 1999, og senere utgaver. Boken gir grundig innføring, ofte med praktisk vinkling, i de fleste aktuelle temaene innenfor bedrifts- og selskapsbeskatningen og er derfor velegnet for supplerende lesing. Framstillingen går til dels betydelig lenger i detalj enn det som kreves i valgemnet.

Gjems-Onstad, Ole og Tor s. Kildal: Lærebok i merverdiavgift, Oslo 1996. En grundig innføring i merverdiavgiftsrett som går langt ut over det som kreves i valgemnet, men som er velegnet som supplerende lesing.

Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal: MVA-kommentaren 2.utg. Oslo 2002. Nyskrevet kommentar som er oppdatert med merverdiavgiftsreformen.

Refsland, Thor: Lærebok i merverdiavgiftsrett. Innføring i merverdiavgiften, Oslo 1996. En relativt elementær innføring, mer praktisk enn prinsipielt vinklet.

Sigurdsen, Halvor E: Formuesskatt av ikke-børsnoterte aksjer. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/1995. Studentavhandling med en behandling av temaet betydelig ut over det som kreves.

Arntzen, Terje, Trond Larsen og Nicolay Vold: Aksjebeskatning -- med særlig vekt på RISK-beregning og gevinstbeskatning, Oslo 1995. Boken gir først og fremst en inngående, men ikke lenger helt à jour, framstilling av RISK-reglene.

Bjerke, Joachim M.: Internprising. Skattemessig prising av transaksjoner mellom tilknyttede parter, en historisk og komparativ framstilling, Oslo 1997. Boken er basert på en studentavhandling Den gir bl a en innføring i amerikanske regler, men er langt mer inngående enn det som kreves.

Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 1998/99, eller senere utgaver.

Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 1998/99, eller senere utgaver. Begge er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøys; Gjems-Onstad er i det vesentlige ordnet kronologisk, Jarøys systematisk.

Gjems-Onstad, Ole og Einar Hoch-Nielsen: Skatteretten - Spørsmål og svar, 1995, og senere utgaver.

Brudvik, Arthur J: Skatterett. Oppgavesamling med løsningsforslag, 13. utg. 1999, og senere utgaver.Gjems-Onstad, Ole og Kildal, Tor s. : Merverdiavgift - spørsmål og svar, Oslo 1997.

Publisert 23. nov. 2005 14:29 - Sist endret 31. mai 2006 12:14