Pensum/læringskrav

Skatterett

Fagbeskrivelse

Faget omfatter først og fremst et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av selskaper og selskapsdeltakere. Disse deler av faget bygger videre på skatterettsfaget i 4. avdeling. I tillegg omfatter faget innføring i internasjonal skatterett, samt i hovedtrekkene i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Der det forutsettes selskapsrettslig eller regnskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper
  • Reglene om personinntekt i virksomhet
  • Internasjonal skatterett, med hovedvekt på skatteavtalene og deres forhold til intern norsk rett, samt hovedspørsmål om forholdet mellom EØS-avtalen og norsk skatterett

Det kreves kjennskap til følgende emner:

  • Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten
  • Hovedlinjene i formuesskatten

Litteratur

Innføringslitteratur:

Bråthen, Tore: Selskapsrett, Oslo 2002

Geir Woxholth: Selskapsrett, Oslo 2004

Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal: Bedriftsskatterett, 10. utg. Oslo 2005, og senere utgaver.

Brudvik, Arthur: Skatterett for økonomer, 13. utg. 2006, og senere utgaver.

Begge bøkene gir oppdaterte framstillinger av bedrifts- og selskapsbeskatningen med økonomistudenter for øye. Framstillingen er stort sett konsentrert om lov- og forskriftsstoff og er instruktiv, men lite problematiserende.

Hovedlitteratur:

Zimmer, Frederik/BAHR: Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utg. Oslo 2006, kap. 11-16, 18-20, 22-24. Framstillingen dekker læringskravene godt, men er på en del punkter mer detaljert enn det som kreves.

Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett. En innføring. 3. utgave, Oslo 2003.

Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En introduksjon. 6. utgave, Oslo 2002. Framstillingen i kap. 1-9 dekker læringskravene godt. ELLER:Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En innføring. 7. utgave, Oslo 2006. Framstillingen i kap. 1-10 dekker læringskravene godt. (Høstsemesteret 2006 er de to bøkene alternative.)

Zimmer, Frederik: Formuesskatten i hovedpunkter. Manus 2006. Ca 30 sider. Manuset vil bli gjort tilgjengelig på fagets nettside.

Støttelitteratur og doms-, material- og oppgavesamlinger:

Brudvik, Arthur J.: Skattelovkommentaren 2003/04, Oslo 2004, og senere utgaver.

Skattedirektoratet (utg): Lignings-ABC 2005, Oslo 2006, og tidligere og senere utgaver. Boken utgis hvert år og gir også et innblikk i antatt ligningspraksis.

Brudvik, Arthur: Skatterett for næringsdrivende, 29. utg. 2006, og senere utgaver. Framstillingen er håndbokpreget. Utkommer i ny utgave hvert år.

Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett, 6. utgave, Oslo 2003, og senere utgaver. Boken gir grundig innføring, ofte med praktisk vinkling, i de fleste aktuelle temaene innenfor bedrifts- og selskapsbeskatningen og er derfor velegnet for supplerende lesing, men er ikke oppdatert med skattereformen 2004-06. Framstillingen går til dels betydelig lenger i detalj enn det som kreves i valgemnet.

Gjems-Onstad, Ole og Tor s. Kildal: Lærebok i merverdiavgift, 2. utgave 2005. En innføring i merverdiavgiftsrett som går vesentlig ut over det som kreves i valgemnet, men som er velegnet som supplerende lesing.

Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal: MVA-kommentaren, 3.utgave Oslo 2005..

Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 2005/06, eller senere utgaver. Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 2005-06, eller senere utgaver. Begge er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøys; Gjems-Onstad er i det vesentlige ordnet kronologisk, Jarøys systematisk.

Publisert 10. mai 2006 11:35 - Sist endret 30. aug. 2006 14:33