Pensum/læringskrav

Skatterett

Fagbeskrivelse

Faget omfatter først og fremst et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av selskaper og selskapsdeltakere. Disse deler av faget bygger videre på skatterettsfaget i 4. avdeling. I tillegg omfatter faget innføring i internasjonal skatterett, samt hovedtrekkene i formuesskatterett og merverdiavgiftsrett. Der det forutsettes selskapsrettslig eller regnskapsrettslig kunnskap, er det nødvendige forsøkt tatt med i læremidlene og i undervisningen.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper
  • Reglene om personinntekt i virksomhet
  • Internasjonal skatterett, med hovedvekt på skatteavtalene og deres forhold til intern norsk rett, samt hovedspørsmål om forholdet mellom EØS-avtalen og norsk skatterett

Det kreves kjennskap til følgende emner:

  • Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten
  • Hovedlinjene i formuesskatten

Litteratur

Innføringslitteratur:

Andenæs, Mads Henry: Selskapsrett, Oslo 2007

Bråthen, Tore: Selskapsrett, Oslo 2006

Geir Woxholth: Selskapsrett, Oslo 2007

Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal: Bedriftsskatterett, 10. utg. Oslo 2005, og senere utgaver.

Brudvik, Arthur: Skatterett for økonomer, 14. utg. 2008, og senere utgaver.

Begge bøkene gir oppdaterte framstillinger av bedrifts- og selskapsbeskatningen med økonomistudenter for øye. Framstillingen er stort sett konsentrert om lov- og forskriftsstoff og er instruktiv, men lite problematiserende.

Hovedlitteratur:

Zimmer, Frederik/BAHR: Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 5. utg. Oslo 2010, kap. 11-16, 18-23 og 25-27. Framstillingen dekker læringskravene godt, men er på en del punkter mer detaljert enn det som kreves.

Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett. 4. utgave, Oslo 2009, unntatt pkt. 27 . Petitavsnitt er ikke lærestoff, men petitstoff kan bidra til å kaste lys over lærestoffet. Det vil ikke bli gitt oppgaver som vesentlig henter sitt stoff fra pkt. 1 – 8. Fremstillingen dekker læringskravene godt, men er på en del punkter mer detaljert enn det som kreves.

Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift. En introduksjon. 8. utgave, Oslo 2009. Framstillingen i kap. 1-10 dekker læringskravene godt.

Zimmer, Frederik: Formuesskatten i hovedpunkter. Manus 2006. Ca 30 sider. Manuset vil bli gjort tilgjengelig på fagets nettside.

Støttelitteratur og doms-, material- og oppgavesamlinger:

Brudvik, Arthur J.: Skattelovkommentaren 2003/04, Oslo 2004, og senere utgaver.

Skattedirektoratet (utg): Lignings-ABC 2008/09, Oslo 2009, og tidligere og senere utgaver. Boken utgis hvert år og gir også et innblikk i antatt ligningspraksis.

Brudvik, Arthur: Skatterett for næringsdrivende, 32. utg. 2006, og senere utgaver. Framstillingen er håndbokpreget. Utkommer i ny utgave hvert år.

Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett, 7. utgave, Oslo 2009, Boken gir grundig innføring, ofte med praktisk vinkling, i de fleste aktuelle temaene innenfor bedrifts- og selskapsbeskatningen og er derfor meget velegnet for supplerende lesing. Framstillingen går til dels betydelig lenger i detalj enn det som kreves i valgemnet.

Gjems-Onstad, Ole og Tor s. Kildal: Lærebok i merverdiavgift, 3. utgave 2009. En innføring i merverdiavgiftsrett som går vesentlig ut over det som kreves i valgemnet, men som er velegnet som supplerende lesing.

Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal: MVA-kommentaren, 3.utgave Oslo 2005..

Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 2005/06, eller senere utgaver.

Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 2005-06, eller senere utgaver. Begge er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøys; Gjems-Onstad er i det vesentlige ordnet kronologisk, Jarøys systematisk.

Publisert 8. apr. 2010 15:53 - Sist endret 19. aug. 2010 10:22