JUR9020 – Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap om de viktigste internasjonale rettssystemene, domstolene og institusjonene, og om de metoder som ligger til grunn for disse. Emnet skal gi en innføring i metodiske spørsmål knyttet til sammenligning mellom ulike lands rettssystemer. Kandidatene skal tilegne seg evne til å reflektere over og utvikle forståelse for utviklingen av internasjonal rett, for forholdet mellom internasjonal rett og det norske rettssystemet, særlig for de metodiske utfordringer, og for metodiske spørsmål knyttet til sammenligning av rettssystemer.

Et sentralt trekk ved retten i dag er det økende omfanget av internasjonal rett på stadig flere områder og det økende antall internasjonale organisasjoner og domstoler. Den internasjonale retten har også en mer omfattende og forpliktende påvirkning av intern rett enn tidligere. Dette reiser mange spørsmål både om utviklingen av den internasjonale retten og om de ulike prosedyrer som benyttes ved internasjonale organisasjoner og domstoler, og det reiser spørsmål om interaksjonen mellom internasjonal og nasjonal rett, hvilke former det tar, og hvilke prosedyrer som utvikles. På et forskningsnivå vil det i dag på de aller fleste rettsområder kreves kunnskaper i og forståelse for både internasjonal og nasjonal rett og også for komparativ rett. Denne utviklingen innebærer også at det skjer en betydelig økning av ulike former for lovgivnings- og traktat-prosedyrer, av ulike typer av administrative og utøvende beslutningsprosesser og av ulike former for domstoler og andre konfliktløsningsorganer. Kravene til demokrati, offentlighet, transparens, rettssikkerhet mv praktiseres på en rekke ulike måter. Innholdet i den internasjonale retten omfatter i dag både retten mellom statene og rettsforhold innenfor statene mellom borgere og mellom organisasjoner og virksomheter.

Det mer intensive forholdet mellom internasjonal og intern rett har skapt nye metodiske utfordringer og metodiske variasjoner med internasjonal, overnasjonal og transnasjonal rett samt internasjonal privatrett og med den internasjonale rettens innflytelse på nasjonal rett. Faget skal gi kunnskaper om noen av de sentrale trekk ved denne utviklingen, herunder utviklingen av sentrale institusjoner og traktater i internasjonal rett, utviklingen av internasjonal privatrett, noen hovedtrekk i metodene for komparativ rett og noen hovedtrekk i WTO-rett, i internasjonal strafferett og/eller internasjonal miljørett.

Faget skal fokusere på noen hovedtrekk ved de utvalgte områdene, på den metodiske utviklingen og refleksjonen innenfor områdene, på endringer i sentrale rettslige institusjoner og på refleksjon og sammenligning mellom metoder og prosedyrer mellom ulike rettslige nivåer. Faget skal være forskningsmetodisk orientert.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg:

  • Kunnskap om noen sentrale trekk i internasjonal rett, sentrale internasjonale rettslige institusjoner og domstoler og metoder som anvendes internasjonal rett.
  • Evne til refleksjon over endringer i internasjonal rett, den metodiske utvikling og til sammenligning mellom ulike områder av internasjonal rett.
  • Innføring i metodiske spørsmål knyttet til sammenligning mellom ulike rettssystemer.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmet i rettsvitenskap og er et obligatorisk element for kandidater på programmet.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Undervisning

Undervisningen er basert på seminarer/forelesninger. Det forventes at kandidatene er godt forberedte og aktive på seminarene.

Eksamen

Det avholdes ikke ordinær eksamen i emnet. Alle kandidater må skrive et essay etter seminaret som vurderes av faglærere.

Se Retningslinjer for skriving og godkjenning av essays under opplæringsdelen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Se avsnitt om Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk

Språk på essayet kan velges mellom norsk eller engelsk.