JUR9030 – Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser sentrale problemstillinger i de tre perspektiv-fagene rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi. Felles for disse disiplinene, som alle faller inn under et mer omfattende begrep om rettsvitenskap, er at de anlegger eksterne vinklinger på retten som normativt fenomen: dens historiske utvikling, dens samfunnsmessige roller og relevans og dens koplinger til økonomisk rasjonalitet. Stadig flere forskningsspørsmål innenfor rettsvitenskap i snevrere forstand (rettsdogmatikk) krever i dag bruk av tverr- og flerfaglige teorier og metoder alene eller i tillegg til de rent normative disiplinene. Emnet imøtekommer behovet for denne type kunnskap og ferdigheter.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • kunnskaper som setter dagens rettslige disipliner inn i en historisk sammenheng; analyserer rettens samfunnsmessige roller og konsekvenser; forklarer forholdet mellom rettslige og økonomiske systemer og vurderer rettsnormer i et økonomisk perspektiv
  • evne til refleksjon over sentrale teoretiske og metodiske retninger i rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi som disipliner innenfor rettsvitenskap i bred forstand
  • evne til refleksjon over de vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske utfordringer som teoriene og metodene reiser

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmet i rettsvitenskap og er et obligatorisk element for kandidater på programmet.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Undervisning

Undervisningen er tre seminardager. Det forventes at kandidatene er godt forberedte og aktive på seminarene. Deltagelse er obligatorisk.

  • Dag 1: rettshistorie
  • Dag 2: rettsøkonomi
  • Dag 3: rettssosiologi

Eksamen

Det avholdes ikke ordinær eksamen i emnet. Alle kandidater må skrive et essay etter seminaret som vurderes av faglærere.

Se Retningslinjer for skriving og godkjenning av essays under opplæringsdelen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Se avsnitt om eksamen

Undervisningsspråk

Partallsår på engelsk og oddetallsår på norsk.