Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av fagområdene:

 • Juridisk metodelære (7 stp)
 • Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)
 • Familie- og arverett (12 stp)

Emnet består av fagområdet juridisk metodelære samt de privatrettslige fagene fast eiendoms rettsforhold, familierett og arverett. Juridisk metodelære skal utvikle studentenes forståelse av grunntrekk i juridisk arbeids- og tenkemåte. Et sentralt formål er å oppøve evnen til å stille juridiske spørsmål og til å finne, tolke og anvende rettsregler. I undervisningen er denne opplæringen særlig knyttet til rettsanvendelse innen emnets øvrige fag.

I faget fast eiendoms rettsforhold får studentene grunnleggende kunnskap om eiendomsretten og andre rettigheter i fast eiendom. Temaet for familieretten er først og fremst det økonomiske rettsforholdet mellom parter som lever i ekteskap og i samboerforhold, men hovedlinjene i rettsforholdet mellom barn og foreldre hører også med. Emnet for arveretten er reglene om hva som skal skje med en persons formue og gjeld etter at vedkommende er død.

Det er mange forbindelseslinjer mellom rettsposisjoner i fast eiendom og familierettslige og arverettslige disposisjoner. Sameie mellom ektefeller og samboere har forbindelseslinjer til sameierettslige problemstillinger i fast eiendom. Arveretten dreier seg om fordelingen av arvelaterens eiendom. Disposisjoner over fast eiendom er sentralt både ved praktiseringen av reglene om testamenter og uskifte.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.

Dette innebærer at studenten skal ha kunnskaper om og forståelse av

 • Juridisk metode
 • Nasjonal rett på fagområdene fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • De internasjonale aspektene av fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • Hvordan juridisk argumentasjon varierer mellom fagområdene i emnet

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne

 • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Finne frem til, analysere og sammenstille rettskilder med sikte på å fastlegge gjeldende rett
 • Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett
 • Utarbeide skriftlige analyser av reglene innen ulike rettsområder
 • Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt

Generell kompetanse:

De nevnte juridiske kunnskapene og ferdighetene skal etter ferdigstilt master i rettsvitenskap kunne brukes i ulike former for juridisk arbeid

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført EXPHIL03 – Examen philosophicum og JUS1111 – Privatrett I

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre en 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med Vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger, kursundervisning og basisgrupper.

Kursundervisning og basisgrupper er lukket undervisning, reservert for studenter med opptak til programmet.

Deltagelse på undervisning er ikke obligatorisk.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

Emnet har 6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Eksamenstema kan også omfatte anbefalte forkunnskaper.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Hjelpemidler

Digitale hjelpemidler: Under eksamen har du tilgang på Lovdata Pro i eksamensmodus. Lovdata Pro i eksamensmodus har begrensninger i tilgang til blant annet rettskilder. 

Les mer om Lovdata Pro og hva du har tilgang på under eksamen:

Lovdata Pro i studier og eksamen - Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) - Universitetet i Oslo (uio.no)

I tillegg:

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk